Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Nabór w działaniu „Współpraca”

Cel realizacji działania

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:
•    nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
•    nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz tworzenie, lub
•    tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, lub rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Beneficjent działania

Grupa operacyjna EPI, która:

1.    składa się, z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

•     rolnicy,
•    właściciele lasów w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650, 651, 1479, 1507 i 1669), zwanych właścicielami lasów,
•    podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1:
−    pkt 1, 2 i 4‒7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 20 z późn. zm.),
−    pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku gdy ich działalność naukowa obejmuje badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy lub prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy,
•    przedsiębiorcy,
•    podmioty świadczące usługi doradcze.

działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie:
a)    nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
b)    nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub,
c)    nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
d)    nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub
e)    tworzenia lub rozwoju:
−    krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej "krótkimi łańcuchami dostaw", lub
−    rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej "rynkami lokalnymi"
−    dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty:

1.    budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
2.    zakupu lub instalacji:
−    nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu,
−    nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących
do wykonywania badań aplikacyjnych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub prac rozwojowych w rozumieniu srt.  4 ust. 3 tej ustawy – w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji operacji,
−    wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398
i 650), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania, licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
3.    ogólne, do których zalicza się:
−    sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
−    związane z kierowaniem robotami budowlanymi;
−    przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 • kosztorysów,
 • projektów technologicznych lub budowlanych,
 • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
 • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
 • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości;
 • opinii o innowacyjności przedmiotu operacji,

4.    badań, do których zalicza się koszty:
a)    zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi;
b)    zakupu materiałów lub podzespołów lub wytworzenia elementów służących do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej, jeżeli te materiały i elementy po stworzeniu  tego prototypu lub instalacji będą stanowić ich część składową;
c)    dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji, ujętych w ewidencji środków trwałych podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, niezbędnych do prawidłowej realizacji operacji
i bezpośrednio wykorzystywanych w związku z realizacją operacji –
w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń przekracza okres realizacji operacji;
d)    ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji
z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach tej operacji;
e)    ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego;
f)    wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących badania w ramach operacji oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku
z wykonywanymi badaniami w ramach operacji, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – z wyłączeniem należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową – z tym, że w przypadku pracowników grupy operacyjnej posiadającej zdolność prawną oraz pracowników podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej, będących osobami bezpośrednio wykonującymi badania w ramach operacji, koszty te odpowiadają procentowemu zaangażowaniu czasu pracy tych osób poświęconego na zadania związane z realizacją operacji, lecz w wysokości nie większej niż 1,5-krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora
w uczelni publicznej określonego na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora
w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1838);
g)    zakupu środków produkcji i usług, w tym usług rolniczych, ponoszone
w związku z prowadzeniem badań;
h)    podróży służbowych osób, o których mowa w pkt f, do i z miejsc prowadzenia badań w ramach operacji, nieprzekraczające wysokości należności ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) przysługującej tym osobom z tytułu podróży służbowej.
5.    koszty bieżące, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, zwanych dalej „kosztami bieżącymi”, w formie ryczałtu.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w wysokości określonej w umowie, jeżeli zostały poniesione:
−    od dnia w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów ogólnych – od  dnia 1 stycznia 2014;
−    zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy przepisy te nie mają zastosowania oraz wartość danego zadania przekracza 30 000 euro – w wyniku wyboru wykonawcy z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy, zgodnie z przepisami art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 z późn. zm.);
−    w formie rozliczenia bezgotówkowego.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych (refundacja) oraz ryczałtu
w przypadku kosztów bieżących.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wynosi 11 000 000 zł. na jedną grupę operacyjną, w tym na koszty ogólne 1 000 000 zł.
Wysokość pomocy przyznanej i wypłaconej na jedną operację nie może przekroczyć  5 500 000 zł, z tym że w odniesieniu do:
−    kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2  rozporządzenia, kosztów badań, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 000 000 zł,
−    kosztów ogólnych limit ten wynosi w sumie 500 000 zł.

Poziom i limity pomocy
•    w przypadku kosztów ogólnych - 100% kosztów kwalifikowalnych (uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20 % sumy pozostały kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów bieżących),
•    w przypadku kosztów badań - 90% kosztów kwalifikowalnych,
•    w przypadku kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia - 50% kosztów kwalifikowalnych,  
•    koszty bieżące, w formie ryczałtu, mogą być objęte pomocą w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia (inwestycyjnych), i kosztów badań oraz związanych z nimi kosztów,
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia,
•    koszty usług, o których mowa w pkt 4 g, z wyłączeniem usług rolniczych, uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% pozostałych kosztów badań.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc przysługuje według kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach, ustalonej przez Agencję, przy zastosowaniu kryteriów wyboru, które są określone szczegółowo w § 12 ust. 2 rozporządzenia.

Terminy i czynności, ważne z punktu widzenia uruchomienia działania Współpraca, zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1226 i 1683 oraz z 2019 r. poz. 427 i 1732) :

1.    Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji, dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Centrali Agencji.
2.    Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali i oddziałach Agencji, informację o naborze wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.
3.    Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 30 dni
i dłuższy niż 60 dni.
4.    Prezes Agencji, w terminie 7 miesięcy od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.
5.    Sporządzenie listy rankingowej operacji - kolejność przyznawania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.
6.    W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności przysługiwania pomocy przysługuje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja z niższą wnioskowaną kwoty pomocy.
7.    Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli operacji przyznano mniej niż 18 punktów.
8.    W terminie 60 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o kolejności przysługiwania pomocy Agencja:
−    wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy,
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;
−    informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy, w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.
9.    Złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
10.    Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi
w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., a przypadku, gdy ze względu na zakres lub przedmiot operacji nie jest możliwe osiągnięcie celu operacji w tym terminie - 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
11.    Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia  
i dokonuje wypłaty środków z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.
12.    Wydłużenia terminów - Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności
w toku postępowania o wypłatę pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.
13.    Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność końcową po upływie wyznaczonych terminów, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2022.

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Podstawowe informacje w zakresie tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych w ramach działania "Współpraca" PROW 2014-2020 - otwórz

Baza projektów grup operacyjnych EPI na szczeblu Unii Europejskiej - otwórz
 
Baza danych zawiera również informacje na temat projektów naukowo-badawczych, zachęcamy krajowe grupy operacyjne EPI do zarejestrowania się w powyższej bazie.

źródło: strona internetowa ARiMR