Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz zaufanych partnerów.

Administratorzy danych:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice

Zaufani partnerzy:

Cele przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych

Odbiorcy danych:
Administrator Danych Osobowych MODR, zaufani partnerzy

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą

Zmiana polityki prywatności

Uwaga:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Close GDPR info
Menu główne

Sprzedaż nieruchomości

Nieruchomości najogólniej dzielą się na nierolne i rolne.

Nieruchomości rolne określane są w różny sposób:

 • wg Kodeksu Cywilnego art. 461:
  Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
 • w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w art. 2 pkt 1 definicja zostaje zawężona w ten sposób że:
  należy pod tym pojęciem rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne.

Obrót nieruchomościami rolnymi, oprócz przepisów Kodeksu Cywilnego regulują między innymi ustawy:

 • Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (z późniejszymi zmianami),
 • a także ustalone zasady praktyki urzędowej, w tym sądowej i notarialnej, w myśl których m.in: ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego ma zastosowanie w obrocie nieruchomościami rolnymi bez względu na ich powierzchnię i dotyczy zarówno nieruchomości zabudowanych jak i niezabudowanych,

Dla potrzeb sprzedaży konieczne jest ustalenie na podstawie dokumentów (wymienionych niżej) następujących zagadnień:

 1. Ustalenie właściciela nieruchomości i braku obciążeń – co wykazuje przede wszystkim aktualny odpis z księgi wieczystej, wydawany przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd, prowadzący księgi wieczyste,
 2. Ustalenie przeznaczenia nieruchomości:
  - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki plan istnieje (na wielu terenach brak jest obecnie takich planów). Przeznaczenie ustala się wtedy na podstawie zaświadczenia z urzędu gminy (zwykle wydają je gminne wydziały architektury). W sytuacji gdy nieruchomość przeznaczona jest choćby w minimalnej części na szeroko rozumiane użytkowanie rolne (w tym pastwiska, łąki itp.), traktowana jest w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jako nieruchomość rolna,
  - w braku planu zagospodarowania przestrzennego głównym punktem odniesienia do określenia przeznaczenia gruntu, określającym sposób jego aktualnego lub wcześniejszego zagospodarowania są dane z ewidencji gruntów określone w dokumencie wydawanym zwykle przez powiatowe organy administracji rządowej (czasem zlecane do realizacji administracji samorządowej), pod nazwą: wypis z rejestru gruntów. Stosuje się w tym przypadku interpretację analogiczną jak w przypadku istnienia planu zagospodarowania przestrzennego – to znaczy ż wystarczy jakikolwiek fragment rolny aby uznać nieruchomość za rolną.
 3. Ustalenie (między innymi na podstawie danych określonych w pktach 1 i 2) – trybu i sposobu zawarcia umowy sprzedaży:
  - w sytuacji, gdy nieruchomość nie zawiera elementów rolnych (wg zasad, o których mowa powyżej) – zawarcie umowy sprzedaży ma zazwyczaj charakter bezwarunkowy z punktu widzenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (o ile nie ma ograniczeń wynikających z innych obowiązujących aktów prawnych). Oznacza to że następuje ono w jednym akcie notarialnym dokumentującym przeniesienie własności,
  - natomiast w sytuacji gdy nieruchomość zawiera elementy rolne o trybie i sposobie decyduje status osoby nabywcy, a w szczególności czy spełnia on wszystkie przesłanki do wyłączenia prawa pierwokupu przysługującego Agencji Nieruchomości Rolnych, nazywanej w dalszym ciągu nin. tekstu ANR.

Jeśli zatem nabywca spełnia wszystkie przesłanki z art. 5 i 6 ustawy o ustroju rolnym, a więc jest rolnikiem indywidualnym posiadającym nie więcej niż 300 ha gruntów rolnych, zamieszkującym na terenie gdzie położona jest nabywana nieruchomość i posiadającym odpowiednie kwalifikacje tzn. uzyskał wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub oświadczy że prowadził gospodarstwo rolne (albo pracował w nim) co najmniej przez okres 5 lat (co potwierdza zaświadczenie wystawiane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) – jego uprawnienie do nabycia nieruchomości wyłącza uprawnienia ANR. Zawarcie umowy sprzedaży ma wówczas również charakter bezwarunkowy i następuje ono w jednym akcie notarialnym dokumentującym przeniesienie własności.

Jeśli nabywca nie spełnia którejkolwiek z ww przesłanek to:

 • o ile jest to osoba z grona najbliższej rodziny (określana jako osoba bliska w art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami tzn.: zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeń-stwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu), stosuje się tryb i sposób  jak dla osób spełniają-cych przesłanki, omówiony powyżej.

Jeśli natomiast nabywca nie spełnia którejkolwiek z ww przesłanek i nie jest osoba bliską zbywcy – umowa sprzedaży musi być pod rygorem nieważności zawarta w 2 etapach:

1 etap – zawarcie warunkowej umowy sprzedaży, zawierającej wszystkie dane techniczne dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz wszystkie elementy i wymogi związane ze sprzedażą, za wyjątkiem przeniesienia własności. Oznacza to że sprzedaż następuje ale obwarowana jest warunkiem dotyczącym prawa pierwokupu przysługującego ANR.
Po sporządzeniu umowy zawierającej warunek pierwokupu ANR wypis z aktu notarialnego należy bezzwłocznie przesłać do właściwego terytorialnie Oddziału ANR (w przypadku Małopolski jest to:  Oddział Terenowy w Opolu, 45-068 Opole, ul. 1-go Maja 6), a ta obowią-zana jest w ciągu miesiąca zająć stanowisko polegające na:

 • wykonaniu prawa pierwokupu na warunkach i w cenie określonych w umowie – poprzez jednostronne oświadczenie złożone w formie aktu notarialnego albo rezygnacji pisemnej z wykonania prawa pierwokupu  ( z zastrzeżeniem że cena sprzedawanej nieruchomości nie odbiega rażąco od jej wartości rynkowej – wtedy ANR może w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości).

Dopiero po rezygnacji ANR i uzyskaniu stosownego ww pisma można i należy zawrzeć drugą umowę notarialną, której przedmiotem jest przeniesienie własności.
Koszty obu umów są zbliżone i wynoszą po około ½ kwoty ustalonej na podstawie obowiązującej taksy notarialnej. Należy także wnieść opłaty na rzecz Skarbu Państwa, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych (w wysokości 2% ceny nieruchomości) oraz opłatę sądową. Opłaty te obciążają wszystkich kupujących, także osoby bliskie zbywcy.

Jacek Walczak