Menu główne
14 maja 2018

Spotkanie dotyczące „Perspektywy Rozwoju Rolniczego Handlu Detalicznego”

W dniu 25 kwietnia br. w MRiRW odbyło się spotkanie poświęcone tematyce rolniczego handlu detalicznego. Podczas spotkania został omówiony stan obecny oraz uwarunkowania dalszego rozwoju tej formy sprzedaży z gospodarstw rolnych konsumentom końcowym. Otwierając spotkanie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podkreślił że sprzedaż w ramach RHD to szansa dla kilkaset tysięcy małych gospodarstw rolnych, które nie produkują na rynek, ale czasem posiadają nadwyżki i mogą sprzedawać swoje produkty.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz rolnicy korzystający z możliwości jakie daje rolniczy handel detaliczny

Podczas spotkania przedstawione zostały zagadnienia dotyczące preferencji podatkowych jakie mają zastosowanie w tego rodzaju działalności. Do 20 tysięcy zł przychodu rolnicy prowadzący sprzedaż w formie rolniczego handlu detalicznego nie płacą podatku. Po przekroczeniu tej wielkości płacą podatek w wysokości 2%.Rolniczy handel detaliczny stanowi jedną z form handlu detalicznego, dla której w przepisach krajowych przyjęto szczególne uregulowania z punktu widzenia przepisów higienicznych i podatkowych dla każdego rodzaju żywności. Działalność taka podlega rejestracji i jest nadzorowana przez Inspekcję Weterynaryjną (produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tzw. żywność złożona). Państwową Inspekcję Sanitarną (żywność pochodzenia niezwierzęcego), przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961). Wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności regulują dla takiej działalności przepisy Unii Europejskiej, w tym w szczególności rozporządzenie nr 852/2004, podobnie jak dla handlu detalicznego. W ramach rolniczego handlu detalicznego dopuszcza się zbywanie żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. Podstawa rolniczego handlu detalicznego, polega na zbywaniu żywności na rzecz konsumenta końcowego wyłącznie w miejscu produkcji (np. w gospodarstwie) lub przeznaczonych do handlu miejscach (targowiska, bazary, kiermasze).

Omówione zostały również aspekty dotyczące wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności  i jakości żywności. Ponadto przybliżone zostały różne formy działalności umożliwiające produkcję i wprowadzenie na rynek żywności w małym gospodarstwie rolnym. Ponieważ oprócz rolniczego handlu detalicznego rolnicy mogą korzystać z innych form prowadzenia działalności w tym zakresie jak: produkcja pierwotna, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie, działalność marginalna, lokalna i ograniczona, zakład zatwierdzony handel detaliczny Wybór jednej z powyższych form zależy od indywidualnej decyzji rolnika, który zamierza prowadzić działalność w zakresie produkcji i wprowadzania na rynek  żywności.

W trakcie spotkania przedstawiono również możliwości dofinansowania rozwoju w ramach rolniczym handlu detalicznym z PROW 2014-2020.

Zaprezentowano również funkcjonowanie aplikacji „Polska smakuje”, której celem jest promowanie polskiej żywności, w szczególności produktów certyfikowanych oraz regionalnych wyrobów, wytworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego czy sprzedaży bezpośredniej. Przedstawiono również doświadczenia dotyczące rolniczego handlu detalicznego z zakresu doradztwa jedna z sugestii była możliwość rozszerzenia sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego do sieci detalicznych i restauracji..

Podsumowaniem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami ministerstwa rolnictwa, instytucji okołorolniczej, doradców oraz rolników prowadzących działalność przetwórczą w ramach wyżej wymienionej działalności.

Anna Tobiasz

fot. archiwum MRiRW