Technologia

Technologia

Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, w tym świnie. Zabezpieczenia przeciwepizootyczne w gospodarstwach

 

I poziom

Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. z 2003 r, Nr 168, poz. 1643)


Obszar obowiązywania - terytorium całej Polski


Zakres obowiązywania - wszystkie gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt


Wymagania weterynaryjne


1) w gospodarstwie powinny znajdować się:

a) wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

b) wydzielone miejsce do składowania obornika;

c) miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

d) odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie;

e) maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego;

f) środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji

g) tablice z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony" zamieszczone przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta,.

2) budynki, w których utrzymywane są zwierzęta, powinny być:

a) zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie;

b) utrzymywane w czystości.

1) wymagania weterynaryjne to wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne, techniczne lub technologiczne, zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym, epidemicznym lub zapewniające właściwą jakość produktów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.)

 

II poziom

Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711)

Obszar obowiązywania – obszary wskazane w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE – obszar ochronny (żółty), obszar objęty ograniczeniami (czerwony), obszar zagrożenia (niebieski)

Zakres obowiązywania – wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie

Wymagania weterynaryjne

1) w gospodarstwie:

a) świnie utrzymuje się w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;

b) posiadacz świń sporządza spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

c) świnie karmi się paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

d) maty dezynfekcyjne wykłada się odpowiednio przed:

- wjazdami i wejściami do gospodarstw, w których są utrzymywane świnie, oraz wyjazdami i  wyjściami z tych gospodarstw,

- wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń

- oraz utrzymuje się je w stanie zapewniającym skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

e) osoby mające kontakt z dzikami stosują środków higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia;

f) oczyszcza się i odkaża na bieżąco narzędzia oraz sprzęt wykorzystywany do obsługi świń.

2) na terenie gospodarstwa obowiązuje zakaz:

a) wnoszenia i wwożenia zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;

b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

3) oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcja środków transportu, które były użyte do przemieszczenia świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego utrzymanych ze świń


III poziom


Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie  maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz.517)

Obszar obowiązywania – obszary wskazane w załączniku do ww. rozporządzenia

Zakres obowiązywania – wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie

Wymagania weterynaryjne

W gospodarstwie:

1) w którym świnie są utrzymywane w systemie otwartym gospodarstwo zabezpiecza się, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1, 5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;

2) wdraża się programu monitorowania i zwalczania gryzoni;

3) przeprowadza się okresowe zabiegi dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);

4) prowadzi się rejestr środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

5) zabezpiecza się budynki, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;

6) świnie utrzymuje się w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;

7) zapewnia się, aby:

a) osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,

b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,

c) osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego;

8) sporządza się pisemny planu bioasekuracji obejmujący:

a) dokumentację przestrzegania wymagań określonych w  ww. rozporządzeniu,

b) rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,

c) program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,

d) zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia.