Technologia

Technologia

Zmiany dla rolników w programie rolnośrodowiskowym PROW 2007-2013

W związku z planowanym wejściem w życie  przepisów dotyczących „Programu rolnośrodowiskowo – klimatycznego” na lata 2014-2020, również rolników realizujących zobowiązania w ramach PROW 2007-2013  czekają pewne zmiany.  W ich przypadku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało dostosowania wymogów  do reguł nowego okresu programowania. Okazało się, że jedynie dla  pakietów „Ochrona gleb i wód”  stwierdzono konieczność zmiany wymagań a przypadku pakietu „Strefy buforowe” zmodyfikowano stawki płatności. Planowane jest również wprowadzenie specjalnych przepisów przejściowych.


Rolnicy, którzy rozpoczęli swoje zobowiązania w roku 2011 i rok bieżący jest dla nich ostatnim,  pełnym rokiem realizacji planu rolnośrodowiskowego nie są objęci dostosowaniem i kończą program na dotychczasowych zasadach  PROW 2007-2013.


Z drugiej strony  rolnicy, którzy przystąpili do „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007-2013 w roku 2014 będą mogli w całości przenieść swoje zobowiązanie do PROW 2014-2020, przyjmując oczywiście nowe zasady, wymogi i stawki płatności.  Ich zobowiązanie  nie ulegnie odnowieniu i trwało będzie nadal 5 lat w tym  1 rok w ramach „starego” PROW i 4 lata w ramach „nowego” PROW.  Miejsce na zaznaczenie decyzji o przejściu na nowe zasady znajduje się na ostatniej stronie wniosku o dopłaty bezpośrednie.


Natomiast beneficjenci, którzy rozpoczęli zobowiązanie w roku 2012 lub później będą musieli dopasować swoje zobowiązanie do nowych wymogów. Planuje się wprowadzenie następujących wymogów dla  wariantów  międzyplon ozimy i międzyplon ścierniskowy z pakietu „Ochrona gleb i wód”:

- siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września,

- zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca,

- stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu,

- zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż,

- zakaz nawożenia oraz stosowania pestycydów i herbicydów w międzyplonie,

- przyoranie biomasy z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym,

- możliwość spasania biomasy roślin poplonowych jesienią lub wiosną (poplon ozimy),

- możliwość przemiennego stosowania międzyplonów na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat,

- zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego również form jarych).


Nowością jest szczególnie nakaz stosowania mieszanek jako poplonu. W związku ze zmianą reguł, jeżeli rolnik nie będzie akceptował nowych zasad, będzie miał prawo zakończyć podjęte zobowiązanie, nawet pomimo tego, że było ono realizowane krócej niż 5 lat. W takiej sytuacji zwrot pobranych płatności nie będzie oczywiście konieczny.  Decyzja taka powinna być zaznaczona na ostatniej stronie wniosku o dopłaty bezpośrednie.  W innych pakietach żadne modyfikacje nie są planowane.


Warto również wspomnieć, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom  zrezygnowano z uznania pakietu „Ochrona gleb i wód” za działanie równoważne dywersyfikacji upraw (zazielenienie).  Na obecnym etapie jedynie realizacja pakietu „Rolnictwo zrównoważone” w ramach PROW 2014-2020  może być uznana za praktykę równoważną dywersyfikacji upraw.


Wojciech Ślósarz, 12.02.2015 r.

Opracowano: na podstawie informacji MRiRW