Technologia

Technologia

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2012

I. Pszenica ozima - rok włączenia   do LZO         

 1. TONACJA (2004)          

 2. BOGATKA (2007)            

 3. WYDMA (2008)                     

 4. LEGENDA (2009)                     

 5. FIGURA  (2011)                              

 6. NATULA (2011)                              

 7. OSTROGA (2011)                               

 8. MULAN  (2011)              

 9. MARKIZA (2011)        

 10. BAMBERKA (2012)        

 11. SKAGEN (2012)


II. Pszenica jara

 1. BOMBONA (2007)

 2. TYBALT (2007)

 3. PARABOLA (2008)

 4. HEWILLA (2009)

 5. TRAPPE  (2010)

 6. KATODA (2011)

 7.  ŁAGWA (2011)       

 8. WALUTA (2011)

 9. OSTKA SMOL. „o”  (2012)

 10. ARABESKA ws. rek  (2012)

 
III. Jęczmień jary
                                                 

 1.  FRONTIER (2008)                           

 2. RUBINEK (2009)                 

 3. ATICO  2011                                

 4. MERCADA2011                                

 5. SKALD 2011                         

 6. SKARB2011                      

 7. SUWEREN2012            

 8. IRON  ws. rek.    2012            

 9. KWS OLOF ws. rek 2012


IV.    Owies

 1. CELER   g. (2005)

 2. KREZUS (2007)

 3. BERDYSZ  (2011)

 4. BINGO (2011)

 5. SCORPION (2011)

 6. SIWEK n. (2011)

 7. ZUCH     (2011)

 8. MACHO  n. (2012)

 9. ARDEN ws.rek (2012)

 10. HAKER ws.rek (2012)


V.    Ziemniak – odm. bardzo wczesne               

 1. DENAR (2008)    

 2. LORD   (2008)                

 3. MIŁEK (na wcz. zbiór)  (2009)

 4. VIVIANA (na wcz. zbiór) (2011)

 
VI.    Ziemniak – odm. wczesne

 1. OWACJA (2008)

 2. VINETA (2008)

 3. BELLAROSA (2010)

 4. CYPRIAN (2010)


VII.    Ziemniak – odm. średniowczesne     

 1. BARTEK (2008)

 2. SATINA  (2008)

 3. TAJFUN  (2009)

 4. ELANDA (2010)

 5. TETYDA  ws. rek (2012)


VIII.    Ziemniak – odm. średniopóźne i późne

 1. SYRENA (2008)

 2. JELLY (2009)

 3. SOPLICA (2010)

 4. ZAGŁOBA  (2010)

 

Charakterystyka odmian zbóż –LZO dla woj. małopolskiego

Zgodnie z art. 25.pkt.4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz.U.).Nr 137, poz. 12999; z późniejszymi zmianami) oraz ustaleniami podjętymi przez Krajowy Zespół Koordynacyjny PDO, na terenie poszczególnych województw ustalane są „Listy Zalecanych Odmian” do uprawy na obszarze województwa.

Warunkiem utworzenia LZO w danym gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDOiR oraz opracowanie i opublikowanie ich wyników przez Stację Koordynującą Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze.

Decyzje dotyczące utworzenia LZO w danym gatunku oraz włączenie lub wycofanie z nich odmian podejmowane są przez dyrektorów Stacji Koordynującej PDOiR, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii członków Zespołu Wojewódzkiego PDOiR i przeanalizowaniu wyników doświadczeń. W dniu 26.11.2009 r. Krajowy Zespół Koordynujący PDO wprowadził poprawkę w ustaleniach dotyczących LZO, w przypadku, gdy odmiana uzyskała bardzo dobre wyniki 2 – letnich badań WGO w procesie rejestracyjnym oraz potwierdziła je w trakcie jednorocznych doświadczeń PDOiR, możliwa jest jej wstępna rekomendacja już po trzech latach badań. Jednakże odmiana ta na LZO powinna być oznaczona jako "wstępnie rekomendowana”. Odmiany zbóż mogą różnie reagować na zróżnicowane warunki siedliskowe i agrotechniczne. W związku z tym można wyróżnić odmiany, które plonują na podobnym poziomie w całym kraju, oraz takie, które w jednych rejonach plonują relatywnie lepiej, w innych gorzej.

Listy Zalecanych Odmian wskazują odmiany najbardziej przydatne do uprawy w warunkach klimatyczno- glebowych województwa. W lutym 2012 roku na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu PDOiR ustalono LZO dla Małopolski na rok 2012.

Wykorzystanie przez praktykę rolniczą postępu hodowlanego zawartego w odmianach jest w Polsce ciągle niezadowalające.

Wartość gospodarcza odmian zbóż wyznaczana jest przez wiele cech i właściwości, z których do podstawowych należy wielkość i jakość plonu.Zasadniczym kryterium wyboru odmiany do uprawy jest przeznaczenie uzyskanego ziarna. Inne są bowiem oczekiwania od odmian przeznaczonych na cele młynarsko-piekarskie, a inne od odmian przeznaczonych na pasze. W pierwszym przypadku oczekiwane są odpowiednie właściwości technologiczne i przerobowe, w drugim zaś wysoka plenność. W zakresie pozostałych cech rolniczych ważną rolę odgrywa mrozoodporność, odporność na wyleganie, zdrowotność itd.

Należy podkreślić, że wskaźniki wartości technologicznej odmian charakteryzują się naturalną dość znaczną zmiennością, wywołaną przez środowisko przyrodniczo –rolnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale jakości, a nie jak bezwarunkową gwarancję uzyskania surowca o pożądanych parametrach. Jakość ta może się w pełni ujawnić dopiero przy poprawnej agrotechnice, zwłaszcza przy odpowiednim poziomie nawożenia azotowego (wysokim -dla pszenicy chlebowej, umiarkowanym –dla pszenicy na ciastka, niskim –dla jęczmienia browarnego).


Przedstawione poniżej charakterystyki odmian opracowane przez specjalistów COBORU na podstawie doświadczeń prowadzonych na terenie całego kraju, umożliwią wybranie do uprawy odmian o wymaganych przez rolnika cechach zgodnych z kierunkiem uprawy. Odmiany, które w doświadczeniach przeprowadzonych w województwie małopolskim plonowały najlepiej, zostały umieszczone na LZO dla województwa na 2012 rok.