Technologia

Technologia

Ochrona dobrostanu loch i loszek - informacja dla hodowców

Szanowni Państwo:

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56 poz. 344 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązywać będzie przepis nakazujący grupowe utrzymywanie loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu.

Ponadto, w przypadku utrzymywania grupowego loch i loszek powierzchnia kojca przypadająca na jedną sztukę powinna wynosić:

a) dla loch – co najmniej 2,25 m2, przy czym nie mniej niż 1,3 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża – otwory odpływowe;


b) dla loszek po pokryciu – co najmniej 1,64 m2, przy czym nie mniej niż 0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża – otwory odpływowe.


v Przy utrzymaniu świń na betonowej podłodze szczelinowej, szerokość otworów odpływowych w podłodze w przypadku loszek i loch po pokryciu nie może wynosić więcej niż 20 mm;

v Szerokość beleczki w podłodze powinna wynosić co najmniej 80 mm.

W przypadku utrzymania loch i loszek po pokryciu w grupie:

a) do 5 sztuk – powierzchnia kojca powinna być większa o 10%;

b) powyżej 39 sztuk – powierzchnia kojca może być mniejsza o 10 %.

Długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup:

a) do 5 sztuk – co najmniej 2,41 m;

b) powyżej 5 sztuk – co najmniej 2,81 m

v Grupę tworzy się ze zwierząt w zbliżonym wieku, w sposób minimalizujący występowanie agresji i zapobiegający walkom zwierząt, poprzez zapewnienie stałego dostępu do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę (w szczególności słomy, siana, trocin, drewna o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie), a także odosobnienie zwierząt skłonnych do agresji.

Wobec powyższego, należy pamiętać, że utrzymywanie loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia pojedynczo, będzie dopuszczalne jedynie w gospodarstwach utrzymujących mniej niż 10 loch lub loszek po pokryciu. Niedostosowanie pomieszczeń dla zwierząt do grupowego utrzymywania loch lub loszek będzie skutkowało koniecznością zmniejszenia ich stanu liczbowego do maksymalnie 9 sztuk lub zastosowaniem przymusu administracyjnego lub przekazaniem sprawy przez Inspekcję Weterynaryjną do organów ścigania.

Przypominamy także, iż zgodnie z przepisami hodowca zobowiązany jest do:

- doglądania zwierząt minimum raz dziennie,

- zapewnienia zwierzętom stałego dostępu do czystej i świeżej wody w ilości odpowiadającej ich zapotrzebowaniu,

- w grupowym utrzymaniu świń zapewnienia dostępu do pełnowartościowej paszy
(o odpowiedniej zawartości włókna i energii) wszystkim zwierzętom w tym samym czasie (z wyjątkiem świń utrzymywanych grupowo i karmionych do woli),

- zapewnienia optymalnych warunków zoohigienicznych w budynkach inwentarskich, tj.:

v oświetlenie 40 lx przez co najmniej 8 godzin dziennie, tj.:

- stosunek okien do podłogi 1:20 lub

- jedna żarówka 100 W na 15 m2 powierzchni pomieszczenia, albo 60 W na 7,5 m2.

- punkty świetlne muszą być zawsze czyste

v hałas – maksymalne natężenie 85 dB;

v temperatura:

- dla loch luźnych: 12-15°C

- dla loch wysokoprośnych: 15-19°C

- dla loch karmiących: 18-20°C

- dla loszek: 14-17°C

- przy utrzymaniu bezściołowym – temperatura powinna być o 1-3°C wyższa

v stężenie gazów szkodliwych:

- CO2: max 3000 ppm (tj. ok. 5930 mg/m3)

- NH3: max 20 ppm (tj. ok.15,4 mg/m3)

- H2S: max 5 ppm (tj. ok.7,5 mg/m3)

v usuwania nadmiernego kurzu i zapylenia w pomieszczeniu inwentarskim

- zaopatrzenia kojca porodowego (na tydzień przed przewidywanym terminem proszenia) w materiał umożliwiający budowę gniazda, (chyba że nie jest to możliwe ze względu na stosowany w gospodarstwie system odprowadzania gnojowicy),

- czyszczenia i jeśli to konieczne - poddania zabiegom przeciwko zewnętrznym
i wewnętrznym pasożytom prośnych loch i loszek przed umieszczeniem w kojcach porodowych,

- zwierzętom chorym i rannym zapewnienia: natychmiastowej opieki (gdy opieka własna jest niewystarczająca – pomocy lekarza weterynarii), suchego, czystego, wygodnego legowiska oraz spokoju i ciszy, a gdy to konieczne – izolacji.

W okresie porodu i karmienia lochom i loszkom zapewnia się kojec:

- o powierzchni 3,5 m2,

- długości równej długości ciała zwierzęcia + 0,3 m (min. 2 m),

- szerokości min. 0,6 m

Kojec powinien być także:

- zbudowany w sposób zapewniający prosiętom swobodny dostęp do karmiącej lochy,

- wyposażony w przegrodę zapobiegającą przygnieceniu prosiąt przez lochę,

- zaopatrzony w część ze ściółką o powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek wszystkich prosiąt.

Ponadto zakazane jest utrzymywanie świń na uwięzi, a wszelkie zabiegi weterynaryjne
i zootechniczne wykonywane mogą być wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje,
z zachowaniem koniecznej ostrożności, w sposób zapewniający ograniczenie cierpień i stresu u zwierzęcia.

Hodowco pamiętaj! Każde zwierzę powinno mieć zapewnioną taką powierzchnię, aby mogło bez przeszkód:

- wstać,

- obrócić się,

- oczyścić się,

- i położyć.


Opracowała: Agata Karpowicz