Technologia

Technologia

Zasady wzajemnej zgodności (ang. cross compliance)

Od 1 stycznia 2009 roku rolnicy korzystający z:

 • płatności bezpośrednie do gruntów rolnych,
 • dopłaty ONW,
 • płatności z tytułu zalesiania gruntów,
 • płatności z tytułu programów rolnośrodowiskowych. zobowiązani są do spełnienia minimalnych wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance).

  Otrzymanie w/w płatności zostało uzależnione od przestrzegania przez rolników szeregu wymogów.

  Za nieprzestrzeganie wymogów wzajemnej zgodności kwota przyznanych płatności ulega zmniejszeniu od 1% nawet do 100% w zależności od tego czy działanie było nieświadome czy celowe oraz od:

  • zasięgu (gospodarstwo, sąsiednie gospodarstwa, szerzej),
  • dotkliwości (lekka, średnia, ciężka),
  • trwałości (krótka, długa, nieodwracalna)
  oraz powtarzalności.

  WYMOGI PODZIELONO NA 3 OBSZARY, KTÓRE BĘDĄ WDRAŻANE STOPNIOWO:

  Obszar A

  Obszar A obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku i obejmuje:

  Dobrą kulturę rolną zgodną z wymogami ochrony środowiska:

  • zapobieganie erozji gleby,
  • zachowanie substancji organicznej gleby i jej struktury,
  • zapewnienie minimalnego poziomu utrzymania oraz przeciwdziałanie niszczeniu siedlisk naturalnych.

  Ochronę środowiska:

  • ochrona dzikiego ptactwa,
  • ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
  • ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne,
  • zasady stosowania osadów ściekowych w rolnictwie,
  • ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego na obszarach szczególnie narażonych (OSN).

  Identyfikację i rejestrację zwierząt:

  • oznakowanie zwierząt,
  • prowadzenie w siedzibie stada księgi rejestracji odrębnie dla każdego gatunku zwierząt,
  • zgłaszanie do rejestru zmiany stanu liczebności zwierząt identyfikowanych stadnie,
  • zgłaszanie do rejestru przemieszczeń bydła,
  • paszporty dla bydła.
  Obszar B

  Obszar B będzie obowiązywał od 1 stycznia 2011r i obejmował:

  • Zdrowie publiczne,
  • zdrowie zwierząt,
  • zgłaszanie niektórych chorób oraz zdrowotność roślin
  Obszar C

  Obszaru C będzie obowiązywał od 1 stycznia 2013 roku i obejmował:

  • Dobrostan zwierząt

  W ramach działania: "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rolnicy mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Głównym celem działania jest udzielenie rolnikom pomocy w dostosowaniu gospodarstw do spełnienia wymagań wzajemnej zgodności poprzez dofinansowanie kosztów usług doradczych z tego zakresu. Usługi doradcze mogą być dofinansowane ze środków ARiMR, jeżeli świadczone są poprzez uprawnione podmioty doradcze: Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze oraz akredytowane prywatne jednostki doradcze.

  Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza rolników do korzystania z usług doradców w dostosowaniu gospodarstw do spełnienia zasad wzajemnej zgodności. Nasi specjaliści posiadają w tym względzie odpowiednią wiedzę i uprawnienia sporządzą ocenę gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności, opracują plan dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności, wypełnią wniosek o pomoc i wniosek o płatność.

  ZAPRASZAMY