Technologia

Technologia

Rozpoznawanie występowania szkodników w sadzie

Br±zowienie i nierozwijanie się p±ków jabłoni spowodowane jest żerowaniem larw kwieciaka jabłkowca, które przechodz± cały rozwój wewn±trz jednego p±ka kwiatowego. Po zakończeniu rozwoju i przepoczwarczeniu, chrz±szcze opuszczaj± zniszczone p±ki ( w drugiej połowie maja) przez wygryziony otwór.

Wyjedzone wnętrze p±ka kwiatowego maliny to wynik żerowania chrz±szczy kistnika malinowca.

Podcięte szypułki p±ków kwiatowych maliny ¶wiadcz± o występowaniu kwieciaka malinowca. Samice bezpo¶rednio po złożeniu jaja do p±ka kwiatowego, podcinaj± jego szypułkę, uniemożliwiaj±c tym samym dalszy rozwój p±ka i zabezpieczaj±c jajo ( a póĽniej larwę) przed wypadnięciem.

Nabrzmiałe p±ki porzeczek i leszczyny obserwowane s± wiosn±. P±ki s± zasiedlane przez pajęczaki (szpeciele) wielop±kowca porzeczkowego i wielkop±kowca leszczynowego. Szpeciele zimuj± w p±kach, a wiosn± zasiedlaj± kolejne p±ki.

Zasychanie p±ków zimowych gruszy to wynik żerowania larw kwieciaka gruszowca, które niszcz± wszystkie zawi±zki p±ków kwiatowych znajduj±ce się pod łupin± oraz wgryzaj± się do pędu.

Kolonie mszyc na p±kach kwiatowych róży owady maj± barwę żółtaworóżow±, czerwonobr±zow± lub zielonkaw±. S± to licznie występuj±ce larwy i samice mszycy różano-szczeciowej.

Wyjedzony rdzeń pędów malin i porzeczek to wynik żerowania g±sienic przezierników: malinowca i porzeczkowca. Uszkodzone pędy przestaj± rosn±ć i  z czasem zasychaj±.

Szerokie tunele w gałęziach lub pniach starych drzew owocowych i ozdobnych to wynik żerowania g±sienic motyli z rodziny trociniarkowatych.

Podłużne lub okr±głe wyro¶la stanowi± miejsce rozwoju i zimowania larw pryszczarki malinowca lub galasówki maliniaka.