Technologia

Technologia

Użytki zielone

Trawa towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Jeśli tylko istnieją warunki niezbędne do jej życia, to na pewno będzie tam rosła.

Jej rola w przyrodzie jest ogromna i ma ogromne znaczenie. Trawa stanowi bowiem główny składnik tzw. ekosystemów trawiastych do których zaliczamy łąki i pastwiska.

Ekosystemy trawiaste są źródłem paszy biologicznie pełnowartościowej, charakteryzującej się następującymi cechami:

  1. bardzo wysoką strawnością dochodzącą do 70 a nawet 90%, co oznacza , że taka część paszy pozostaje w organizmie zwierzęcia,

  2. pełną gamą makro- i mikroelementów we właściwych ilościach i proporcjach co gwarantuje, że mleko i jego przetwory oraz mięso mają wysokie wartości odżywcze i charakteryzują się dobrym smakiem,

  3. wysoką ekonomicznością - pasza pastwiskowa jest 3,5 razy tańsza od paszy z gruntów ornych,

  4. zawiera białko i węglowodany.

O wartości ekosystemów trawiastych jako źródła paszy najlepiej świadczy fakt, że w Holandii na terenach odebranych morzu zakłada się właśnie pastwiska.

Osiągnięcie tak dobrych rezultatów wymaga jednak odpowiedniej dbałości o te ekosystemy. Do najważniejszych wymagań zaliczyć należy: uregulowanie stosunków wodnych na danym terenie, przestrzeganie odpowiednich terminów pokosów traw, zasad wypasów itp. Oprócz produkcyjnego charakteru użytków zielonych mają one ogromne znaczenie środowiskowe. Stanowią swoistego rodzaju "naskórek" chroniący glebę przed wszelkiego rodzaju erozją, a w szczególności przed erozją wodną.

Wypłukiwanie gleby przez deszcz prowadzi nie tylko do zubożenia jej najbardziej wartościowej warstwy, ale także do eutrofizacji wód powierzchniowych. Jest to wynik przedostawania się do środowiska wodnego nawozów sztucznych szczególnie azotowych i fosforowych zatruwających wodę oraz stanowiących pożywkę dla nadmiernego rozwoju roślinności wodnej. Konsekwencją jest niszczenie fauny wodnej oraz zarastania zbiorników wodnych.

Użytki zielone są także rodzajem "pompy", która transpiruje czyli przekazuje wodę z gleby do atmosfery. O możliwościach tych świadczy najlepiej ilość wody, która jest transpirowana do atmosfery przez paszę dającą po wysuszeniu 1 kg masy. Wielkość ta wynosi 700 kg . Tak więc powierzchnia użytków zielonych ma duży wpływ na wilgotność powietrza i tym samym na mikroklimat.


Marek Brud