Technologia

Technologia

Czym kierować się przy wyborze odmiany (np. ziemniaka)

Wiele firm hodowlanych polskich i zagranicznych prześciga się w ofertach handlowych jeżeli chodzi o paletę odmian ziemniaka. Właściwy dobór odmiany przynosi wymierne korzyści w kształtowaniu plonu bulw.

Przydatność nowych odmian weryfikowana jest w doświadczeniach porejestrowych(PDO).

W województwie małopolskim Stacją Koordynującą PDO jest Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach.

Na podstawie uzyskiwanych wyników z prowadzonych doświadczeń PDO tworzone są coroczne dla najważniejszych gospodarczo gatunków listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa.

Dlatego przy wyborze odmiany do uprawy wskazane jest kierowanie się informacjami

o plonowaniu odmiany w danym rejonie klimatycznym i zamierzonego kierunku użytkowania.

Z analizy danych statystycznych GUS wynika, że powierzchnia uprawy ziemniaków w Polsce

z roku na rok ulega zmniejszeniu. Coraz mniej rolników uprawia ziemniaki na większą skalę, natomiast wzrasta ilość firm specjalizujących się w ich produkcji. A zatem rolnicy nie powinni brać na siebie niepotrzebnego ryzyka uprawy odmian nieprzetestowanych w Polsce.

Większość zagranicznych odmian cechuje niższa odporność na wirusy oraz szybkie tempo infekcji zarazą w porównaniu z odmianami rodzimymi.

Dla plantatora oznacza to częstą wymianę sadzeniaków, niekiedy nawet co roku.

W konsekwencji dochodzi do wzrostu nakładów oraz mniejsze zyski z uprawy z racji poniesionych wyższych kosztów na ochronę przed zarazą plantacji.

Od kilku lat obserwowany jest w Polsce pogłębiający się deficyt wody w glebie, niedobór opadów oraz ich zły rozkład w okresie wegetacyjnym prowadzi do zmian jakościowych bulw ziemniaka. Poza oddziaływaniem wody w różnych fazach rozwojowych ziemniaka, układ warunków termicznych ma także decydujący wpływ na plonowanie ziemniaków.

Do podstawowych kategorii cech określających jakość bulw ziemniaka należą:

wygląd skórki, cechy fizyczne miąższu, parametry sensoryczne, trwałość przechowalnicza

Aby ograniczyć niekorzystne czynniki wpływające na jakość i wysokość plonów ziemniaka rolnicy powinni zwrócić uwagę nie tylko na prawidłowa agrotechnikę, ale również na:

- kiedy po raz pierwszy odmiana została zarejestrowana za granicą i w Polsce;

- stabilność i jakość plonu;

- długość okresu podkiełkowania , jeżeli chodzi o odmiany bardzo wczesne i wczesne;

- odporność na wirusy;

- odporność na zarazę ziemniaka

- zdolność przechowywania przy późnym terminie sprzedaży i przerobu

Ziemniak jest rośliną, która praktycznie może być uprawiana na każdym stanowisku pod warunkiem, że zostanie starannie przygotowane pole pod jego uprawę i rolnik będzie przestrzegał w/w zasad.

 

Dorota Paczyńska