Technologia

Technologia

Obowiązki rolników wynikające z ustawy o ochronie roślin

Środki ochrony roślin wpływają na środowisko i zdrowie ludzi. Stosowanie środków ochrony roślin jest regulowane przez coraz bardziej rygorystyczne przepisy. Najważniejsze z nich zapisane są w ustawie o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. oraz rozporządzeniach ministerialnych i dotyczą:

• Ewidencjonowania zabiegów

• Okresowego badania opryskiwaczy

• Przestrzegania stref ochronnych

• Ukończenia szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin

 

Ewidencjonowanie zabiegów ochrony roślin

Przepisy ustawy o ochronie roślin nakładają na właścicieli gospodarstw rolnych obowiązek prowadzenia ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin. Ustawa nakazuje podanie terminu zabiegu, opryskiwanej rośliny , powierzchni upraw objętych ochroną , miejsca wykonania zbiegu oraz nazwy i dawki zastosowanego środka ochrony roślin. Ewidencję zabiegów ochrony roślin należy przechowywać przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu.

 

Okresowe badania opryskiwaczy

Przepisy ustawy o ochronie roślin nakazują, aby opryskiwacze używane do środków ochrony roślin były badane w odstępach nie dłuższych niż 3 lata pod kątem ich sprawności technicznej . Badania te prowadzone są przez specjalistyczne jednostki organizacyjne (stacje kontroli opryskiwaczy) upoważnione przez wojewódzkie inspektoraty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Podczas inspekcji opryskiwacza wykrywane są usterki zwykle trudne do stwierdzenia przez użytkownika sprzętu. Mogą być usunięte na miejscu tak aby opryskiwacz był w pełni sprawny.

 

Przestrzeganie stref ochronnych

Ustawa o ochronie roślin nakłada także obowiązek zachowania podczas przeprowadzania zabiegów chemicznych odpowiedniej odległości od dróg publicznych oraz obszarów wrażliwych. W przepisach ustawy określa się, że miejsce stosowania środków ochrony roślin powinno być oddalone co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i o co najmniej 20 m od pasiek, plantacji zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochrona gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody

Określone w tym zapisie odległości nazywane są strefami ochronnymi lub buforowymi , a ich zabezpieczenie ma na celu ochronne wymienionych obiektów przed skażeniem powstającym w wyniku znoszenia cieczy użytkowej podczas zabiegu. Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3m/s

Obowiązek ukończenia szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin zaliczane do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka mogą nabywać wyłącznie osoby , które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Również zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby , które ukończyły wyżej wymienione szkolenie. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Szkolenia organizowane są przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

 

J.Szczygieł

Na podstawie OWK 4/2007