Technologia

Technologia

Dopłaty do truskawek i malin

Od 2008 roku będą obowiązywać nowe zasady wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw w Unii Europejskiej. Grupy producenckie (status wstępnego uznania) zrzeszające producentów owoców i warzyw mogą otrzymać do 75 % zwrotu kosztów inwestycji ujętych w planie dochodzenia do pełnego uznania. Podwojono też stawki wsparcia na założenie i koszty administracyjne dla wstępnie uznanych grup producentów, do wysokości odpowiednio w kolejnych latach 10, 10, 8, 6 i 4% wartości produkcji sprzedanej przez członków grupy, przy zachowaniu obecnie obowiązujących limitów pomocy (odpowiednio 100 tys., 100 tys., 80 tys., 60 tys. i 50 tys. euro). Dodatek ten został zaakceptowany przez Komisję Europejską na wniosek Polski, w celu zachęty do organizowania się i poprawy funkcjonowania grup producenckich na rynku ogrodniczym. Zwiększono dla nowych krajów członkowskich udział wsparcia wspólnotowego w funduszach operacyjnych z 50 do 60 %. Zrezygnowano z obowiązku przeznaczania części środków funduszu operacyjnego na promocję spożycia owoców i warzyw. Wycofano się również z obligatoryjnego przeznaczania 20% funduszu operacyjnego na działania związane z ochroną środowiska. Zniesione zostały, niestety refundacje eksportowe.
W ramach reformy wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw wprowadzono, o co było priorytetowym postulatem Polski, dopłaty do produkcji owoców miękkich dla przetwórstwa. Płatność pokrywana z budżetu wspólnotowego może wynosić maksymalnie 230 euro/ha, zaś kraj członkowski może podwyższyć ją do poziomu 400 euro/ha. Płatnościami zostaną objęci ci rolnicy, którzy uprawiają te owoce na powierzchni, co najmniej 0,1 ha (10 arów). W pozostałych krajach UE obszar ten jest większy i wynosi 0,3 ha. Płatność ta będzie stosowana do końca 2012 roku. Dopłatami nie objęto porzeczek, wiśni i jabłek przemysłowych, na czym stronie polskiej bardzo zależało. Pomoc unijna ograniczona jest do areału 48 tys. hektarów, czyli ok. 70% powierzchni upraw truskawek i malin w Polsce (wg danych za 2006 rok). Pomoc unijna ma być przeznaczona dla wszystkich producentów, natomiast krajowa ma objąć tylko członków grup producentów (GP) i organizacji producenckich (OP) owoców miękkich. Dopłata z krajowego budżetu może dotyczyć również produkcji owoców deserowych. W wyniku tego wsparcia Polska będzie mogła otrzymać z budżetu UE dodatkowo ok. 11 mln euro rocznie. Nie są to dopłaty, które znacząco wesprą produkcję, ale złagodzą proces przestawiania się na produkcję owoców deserowych. Uzgodniono także 4 – letni okres przejściowy (najpóźniej do końca 2011 roku) na pełne oddzielenie płatności (decoupling) dla pomidorów kierowanych do przetwórstwa.
Reasumując, najważniejsze dla Polski elementy reformy wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, to płatność dla owoców miękkich a także wsparcie dla grup producentów.

 

Józef Rusnak, 29.11.2007