Ekonomika

Ekonomika

Regulacje prawne na I kwarta 2017 r. dla os鏏 prowadz帷ych lub zak豉daj帷ych w豉sn firm (dotyczy sk豉dek ZUS oraz podstaw post瘼owania rejestracyjnego)

W roku 2017 planowane s nowe, wg zapowiedzi korzystne dla przedsi瑿iorców regulacje dotycz帷e sk豉dek ponoszonych na rzecz ZUS. Maj one zosta wprowadzone od II kwarta逝 2017 r. Dlatego zaktualizowane wg dotychczasowych zasad stawki zostaj wprowadzone tylko do ko鎍a I kwarta逝 br. i wynosz:

Dla osób prowadz帷ych pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz, dla których minimaln podstaw wymiaru stanowi kwota  2557,80 z  (60% prognozowanego przeci皻nego wynagrodzenia miesi璚znego, przyj皻ego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru sk豉dek na rok 2017)  - wysoko嗆 obowi您kowych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne, Fundusz Pracy i  Fundusz Gwarantowanych 安iadcze Pracowniczych  – wynosi na okres  I kwarta逝 2017:

Pe軟a   minimalna  miesi璚zna sk豉dka  „na  ZUS”   p豉cona   przez   przedsi瑿iorc  wynosi: 1172, 56 z

Tworz j:  

- sk豉dka na ubezpieczenie spo貫czne bez dobrowolnego ubezp. chorobowego      -     812,61 z

w tym:          

ubezpieczenie emerytalne         19,52%        -     499,28  z  

ubezpieczenie rentowe             8,00%       -      204,62 z

ubezpieczenie wypadkowe         1,80%       -      46,04  z

  - sk豉dka zdrowotna            9,0%         -    297,28 z

  - sk豉dka na fundusz pracy   2,45%          -    62, 67 z, 

Jednak wnosz帷 dobrowolnie miesi璚zn sk豉dk w wysoko軼i: 1235, 23 z

przedsi瑿iorca uzyskuje lepsze zabezpieczenie w razie choroby. Na kwot t sk豉daj si:

- sk豉dka na ubezpieczenie spo貫czne jak wy瞠j, z dobrowolnym ubezpieczeniem - 812,61 z

 chorobowym  (uprawniaj帷a do otrzymywania zasi趾u po 3 mies. (90 dniach) niezdolno軼i do pracy)                    

w wysoko軼i      2,45%      -    62,67 z    

- sk豉dka zdrowotna    -  297, 28 z

- sk豉dka na fundusz pracy       2,45%     -    62, 67 z,

Podstaw sk豉dki zdrowotnej jest kwota równa 75% przeci皻nego miesi璚znego wynagrodzenia w sektorze przedsi瑿iorstw, w陰cznie z wyp豉tami z zysku, w IV kwartale roku poprzedzaj帷ego (2015). Wynosi ona 3 303,15 z.

Dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynaj dzia豉lno嗆 gospodarcz obowi您uje przez okres 24  kolejnych miesi璚y od daty otwarcia dzia豉lno軼i stawka ulgowa:

- wynosz帷a minimalnie (bez dobrowolnego ubezp. chorobowego):   -   175,92 z,

- lub  z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:          -  190, 62 z,

oraz sk豉dka zdrowotna:        -  297,28 z,

Co razem wynosi  minimalnie:     473, 20 z

lub:                                                                                                              

z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (w kwocie 14,70 z): 487, 90 z  

Podstaw wymiaru jest w tym wypadku kwota  w wysoko軼i 30% minimalnego wynagrodzenia  (600,00 z),  które wynosi od  1 stycznia 2017 r.  –  2000,00 z.

Osoby zatrudnione  (i p豉c帷e ju obowi您kowe sk豉dki  z tytu逝 przynajmniej minimalnego wynagrodzenia), które otwieraj dzia豉lno嗆 gospodarcz, najcz窷ciej zobowi您ane s do wnoszenia wy陰cznie  sk豉dki  zdrowotnej w wys.:     297,28 z

Nale篡  jednak  pami皻a 瞠 ustawowe uregulowania szczegó這we mog inaczej okre郵a wysoko嗆 wymaganej sk豉dki w niektórych przypadkach i dlatego rozs康ne b璠zie, dla unikni璚ia ewentualnych b喚dów ustalenie jej wysoko軼i w oddziale ZUS.

UWAGA: Osoby zatrudnione ale nie osi庵aj帷e zarobków w wysoko軼i  minimalnego wynagrodzenia (np. zatrudnione w niepe軟ym wymiarze czasu pracy), które otwieraj dzia豉lno嗆 gospodarcz, zobowi您ane s do wnoszenia sk豉dki w pe軟ej wysoko軼i,  czyli co najmniej:  1172, 56 z

chyba 瞠 po raz pierwszy podejmuj dzia豉lno嗆 gospodarcz, wtedy zap豉c co najmniej minimaln stawk ulgow: 473,20 z  

-  wspólnicy spó趾i cywilnej p豉c sk豉dki wg regulacji jak dla osób fizycznych, ka盥y za siebie;   

Maj prawo do ulg dla zak豉daj帷ych po raz pierwszy dzia豉lno嗆 gospodarcz;

-  jedyny wspólnik jednoosobowej sp. z o.o. i wspólnicy innych spó貫k prawa handlowego nie  b璠帷ych osobami prawnymi (sp. jawna, sp. komandytowa, komandytowo-akcyjna i partnerska), p豉c sk豉dki jak osoba fizyczna  prowadz帷a dzia豉lno嗆 gospodarcz, jednak bez prawa do ulgi dla zak豉daj帷ego po raz pierwszy firm;

Wymagane dokumenty przy zg這szeniu si do ubezpieczenia spo貫cznego w ZUS:         

formularze:

- ZUS ZUA (zg這szenie do  ubezp. spo貫cznego i zdrowotnego),     

- ZUS ZZA (zg這szenie wy陰cznie ubezp. zdrowotnego);          

Zg這szenia na wymienionych dokumentach odbywaj si bezp豉tnie.

Dalsze szczegó這we informacje mo積a znale潭 na stronie internetowej ZUS, adres: www.zus.pl  lub ewentualnie bezpo鈔ednio w Oddzia豉ch ZUS.

Rejestracja firm osób fizycznych i spó貫k cywilnych:  

Aby wykonywa dzia豉lno嗆 w formie jednoosobowej dzia豉lno軼i gospodarczej oraz spó趾i cywilnej, nale篡 najpierw mie zarejestrowan w豉sn firm. Takiego indywidualnego zg這szenia musi dokona ka盥a osoba  podejmuj帷a dzia豉lno嗆 gospodarcz oraz wspólnik spó趾i cywilnej. Pierwszym krokiem zasadniczo jest wi璚 rejestracja firmy (w CEIDG).

W wyniku trwaj帷ych od kilku lat prac nad usprawnieniem procesu rejestracji firm, w celu maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego do zarejestrowania przedsi瑿iorstwa, powsta豉 Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, prowadzona przez Ministra Gospodarki, w której firmy s rejestrowane. Do rejestracji stosowany jest wniosek CEIDG-1. Wniosek ten stanowi jednocze郾ie zg這szenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urz璠u skarbowego.

Aby zarejestrowa dzia豉lno嗆 gospodarcz jako osoba fizyczna mo積a  wybra jeden z poni窺zych trybów post瘼owania:

•    Zalogowanie si do CEIDG (adres strony CEIDG: ceidg.gov.pl), wype軟ienie wniosku on-line i z這瞠nie (podpisanie) go elektronicznie lub wydrukowanie i zaniesienie do gminy w celu podpisania.

•    Bez logowania si do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (nale篡 zapami皻a nr wniosku).

•    Pobranie i z這瞠nie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekszta販a go na wniosek elektroniczny.

•    Przes豉nie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi by notarialnie potwierdzony.

Wniosek CEIDG jest jednocze郾ie:

-  zg這szeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym na potrzeby NIP,

-  wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urz璠owego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

-  o鈍iadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

-  zg這szeniem p豉tnika sk豉dek dla potrzeb ubezpiecze spo貫cznych,

Wpis zostaje dokonany z chwil zamieszczenia danych w CEIDG, nie pó幡iej ni nast瘼nego dnia roboczego po dniu wp造wu wniosku do CEIDG.

Potwierdzenie z這瞠nia wniosku otrzymasz na wskazany adres poczty elektronicznej.

Zarówno wpis do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, jak i dokonanie zmian we wpisie s zwolnione z op豉t.

Nie s wydawane „papierowe” za鈍iadczenia o wpisie do CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mog domaga si okazywania, przekazywania lub za陰czania do wniosków za鈍iadcze o wpisie.

Wszelkie czynno軼i zwi您ane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzia豉lno軼i Gospodarczej (CEIDG)  s bezp豉tne.

Dalsze szczegó這we informacje mo積a znale潭 na ww stronie internetowej CEIDG, adres: http:/prod.ceidg.gov.pl lub osobi軼ie w urz璠ach gmin.

Rejestracja spó貫k prawa handlowego (osobowych i kapita這wych oraz stowa- rzysze, fundacji, spó責zielni i in.)

Wszystkie spó趾i prawa handlowego (spó趾a jawna, spó趾a partnerska, spó趾a komandytowa, spó-ka komandytowo-akcyjna oraz dwie spó趾i kapita這we: spó趾a z ograniczon odpowiedzialno軼i oraz spó趾a akcyjna) i  inne podmioty jak stowarzyszenia, fundacje, spó責zielnie, towarzystwa ubezpiecze wzajemnych, przedsi瑿iorstwa pa雟twowe, a tak瞠 publiczne zak豉dy opieki zdrowotnej i spó責zielnie - rejestruj dzia豉lno嗆 w Krajowym Rejestrze S康owni-czym (KRS).  

Jednak od dnia 01.12.2014 r. nowo zak豉dane firmy (takie jak wy瞠j wymienione) nie zg豉szaj si ju jako p豉tnik sk豉dek do ZUS (na druku ZPA), lecz informacje zamieszczane na tym druku wnosz obecnie do w豉軼iwego Urz璠u Skarbowego, na formularzu NIP-8 (UWAGA: dotyczy to tylko SPÓΘI, nie za wspólników, którzy sk豉daj dokumenty obowi您uj帷e ich jako osoby fizyczne, w dalszym ci庵u do ZUS).

Wzory obowi您uj帷ych formularzy mo積a znale潭 na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo軼i pod adresem: http:/ms.gov.pl/krs   

Znajduj si tam tak瞠 wykazy niezb璠nych za陰czników.

Obowi您uj帷e formularze i oraz stosowne informacje mo積a równie otrzyma w sekretariatach S康ów Gospodarczych.  

Jacek Walczak

毒ód豉 informacji: ZUS, CEIDG