Ekonomika

Ekonomika

Przetw鏎stwo i marketing produkt闚 rolnych w ramach PROW 2014-2020

Kolejny nabór wniosków w ramach operacji „przetwórstwo i marketing produktów rolnych” planowany jest na wrzesie 2016 r.

Pomoc maj帷a form refundacji cz窷ci kosztów kwalifikowalnych operacji udzielana jest na materialne lub niematerialne inwestycje dotycz帷e przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (z wy陰czeniem produktów rybnych) i przetworzonych produktów rolnych.  


Beneficjentami wsparcia s:

1.    Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie maj帷a osobowo軼i prawnej, która posiada zarejestrowan dzia豉lno嗆 w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych lub dzia豉 jako przedsi瑿iorca wykonuj帷y dzia豉lno嗆 jako mikro, ma貫 lub 鈔ednie przedsi瑿iorstwo.

2.    Rolnik, domownik, ma鹵onek rolnika podlegaj帷y ubezpieczeniu spo貫cznemu rolników z mocy ustawy w pe軟ym zakresie – dotyczy podmiotów sk豉daj帷ych wnioski w naborze tematycznym dotycz帷ym wsparcia rozpoczynania dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.


Wniosek o wsparcie sk豉dany jest do Oddzia逝 Regionalnego ARiMR lub ARiMR osobi軼ie, przez osob upowa積ion albo listem poleconym.


Kwoty i stawki w wsparcia:

1.    300 000 z ( maksymalnie ) w przypadku rolnika, domownika lub ma鹵onka rolnika rozpoczynaj帷ego dzia豉lno嗆 obj皻 wsparciem w naborze tematycznym w zakresie przetwórstwa produktów rolnych; pomoc na realizacj jednej operacji nie mo瞠 by ni窺za ni 10 000 z

2.    3 mln z ( maksymalnie ) dla jednego beneficjenta w przypadku przedsi瑿iorstw zajmuj帷ych si przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych; pomoc na realizacj jednej operacji nie ni窺za ni 10 000 z

3.    15 mln z ( maksymalnie ) w przypadku przedsi瑿iorstwa b璠帷ego zwi您kiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich zwi您kach; pomoc na realizacj jednej operacji nie ni窺za ni 10 000 z

Poziom pomocy wynosi do 50% kosztów inwestycji kwalifikuj帷ej si do wsparcia


Kryteria wyboru:

Uwzgl璠niane b璠 operacje dotycz帷e w szczególno軼i:

1.    M這dych rolników, t.j. rolników poni瞠j 40 roku 篡cia, podlegaj帷ych ubezpieczeniu spo貫cznemu rolników z mocy ustawy w pe軟ym zakresie – dotyczy podmiotów sk豉daj帷ych wnioski w naborze tematycznym, dotycz帷ym wsparcia rozpoczynania dzia豉lnosci gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

2.    Grup lub organizacji producentów oraz zwi您ków grup lub zrzesze organizacji producentów, spó責zielni.

3.    Wnioskodawców zaopatrujacych si w surowce do produkcji na podstawie d逝goterminowych umów, zawartych bezpo鈔ednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczajacym 50% ca趾owitej ilo軼i nabywanych produktów rolnych.

4.    Innowacyjno軼i, ochrony 鈔odowiska, przeciwdzia豉nia zmianom klimatu.

5.    Wnioskodawców uczestnicz帷ych we wspólnotowych lub krajowych systemach jakosci lub przetwarzaj帷ych produkty rolne pochodzace bezpo鈔ednio od producentów ekologicznych.

6.    Realizacji inwestycji w gminach nale膨cych do powiatów o najwy窺zym poziomie bezrobocia w kraju.

7.    Wybranych sektorów przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

O kolejno軼i przys逝giwania pomocy zdecyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru okre郵onych w Rozporz康zeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 pa盥ziernika 2015 r. w sprawie szczegó這wych warunków i trybu przyznawania oraz wyp豉ty pomocy finansowej w ramach poddzia豉nia „wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” obj皻ego PROW 2014–2020.

 

Marek Rowecki, dn. 11.08.2016 r.