Ekonomika

Ekonomika

Procedura i warunki ubiegania si o zwrot podatku akcyzowego w 2013 r.

 


 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanis豉w Kalemba informuje:
Ka盥y rolnik, który chce odzyska cz窷 pieni璠zy wydanych na olej nap璠owy u篡wany do produkcji rolnej, powinien zbiera faktury VAT.

 

- w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. nale篡 z這篡 odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zale積o軼i od miejsca po這瞠nia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowi帷ymi dowód zakupu oleju nap璠owego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. nale篡 z這篡 odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zale積o軼i od miejsca po這瞠nia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowi帷ymi dowód zakupu oleju nap璠owego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku okre郵onego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosi b璠zie:
81,70 z * ilo嗆 ha u篡tków rolnych

Pieni康ze wyp豉cane b璠 w terminach:

2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku z這瞠nia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 pa寮ziernika 2013 r. w przypadku z這瞠nia wniosku w drugim terminie

gotówk w kasie urz璠u gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania si o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap璠owego zu篡wanego do produkcji rolnej w 2013 roku.

1. W 2013 r. producent rolny mo瞠 sk豉da do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce po這瞠nia gruntów b璠帷ych w posiadaniu lub wspó逍osiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzier瘸wcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap璠owego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysoko軼i limitu zwrotu okre郵onego na 2013 r., w dwóch terminach, tj.

a) od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. producent sk豉da wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentuj帷ymi zakup oleju nap璠owego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,

b) od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. producent sk豉da wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzaj帷ymi zakup oleju nap璠owego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

2. Za producenta rolnego uznaje si osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nie posiadaj帷 osobowo軼i prawnej, b璠帷 posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uwa瘸 si obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako u篡tki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na u篡tkach rolnych o powierzchni przekraczaj帷ej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyj徠kiem gruntów zaj皻ych na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej innej ni dzia豉lno嗆 rolnicza.

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi przedmiot wspó逍osiadania, zwrot podatku akcyzowego przys逝guje temu wspó逍osiadaczowi, co do którego pozostali wspó逍osiadacze wyrazili pisemn zgod (zgoda b璠zie wyra瘸na we wniosku i nie dotyczy wspó軛a鹵onków).

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru S康owego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.

6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap璠owego wykorzystywanego do produkcji rolnej zosta og這szony w drodze rozporz康zenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap璠owego wykorzystywanego do produkcji (Dz. U. poz. 87) i jest równie dost瘼ny na stronach internetowych urz璠ów gmin, urz璠ów wojewódzkich, o鈔odków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a tak瞠 udost瘼niony w urz璠ach gmin do kopiowania.

7. Faktura powinna spe軟ia wymogi okre郵one w rozporz康zeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us逝g, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us逝g (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z pó幡. zm.). Kwot zwrotu podatku akcyzowego ustala si jako iloczyn ilo軼i oleju nap璠owego zakupionego do produkcji rolnej, wynikaj帷ej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra okre郵onej w rozporz康zeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap璠owego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1380), z tym, 瞠 kwota zwrotu podatku nie mo瞠 by wy窺za ni kwota stanowi帷a iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju nap璠owego (0,95 z/l), liczby 86 oraz powierzchni u篡tków rolnych b璠帷ych w posiadaniu lub wspó逍osiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako u篡tki rolne wed逝g stanu na dzie 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzgl璠nia si gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zaj皻ych na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej innej ni dzia豉lno嗆 rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzj ustalaj帷 wysoko嗆 zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia z這瞠nia wniosku.

9. Wyp豉ta producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nast徙i w terminie:

a) 2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku z這瞠nia wniosku w pierwszym terminie,

b) 1 - 31 pa寮ziernika 2013 r. w przypadku z這瞠nia wniosku w drugim terminie,
gotówk w kasie urz璠u gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania si o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap璠owego zu篡wanego do produkcji rolnej w 2013 roku.