Ekonomika

Ekonomika

Nowe zasady rejestracji dzia豉lno軼i gospodarczej

Nowe zasady rejestracji dzia豉lno軼i gospodarczej
Od dnia 1 lipca 2011 r. obowi您uj nowe przepisy ustawy o swobodzie dzia豉lno軼i gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji dzia豉lno軼i gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocze郾ie zg這szenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urz璠u skarbowego.
Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia豉lno軼i Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsi瑿iorców, b璠帷ych osobami fizycznymi, dzia豉j帷ych na terenie Polski.
Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra w豉軼iwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie dzia豉lno軼i gospodarczej.
Procedur podejmowania dzia豉lno軼i rozpoczynamy od rejestracji.
Przedsi瑿iorcy dzia豉j帷y jednoosobowo oraz wspólnicy spó貫k cywilnych rejestrowani s w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, któr prowadzi minister w豉軼iwy do spraw gospodarki (uprzednio Ewidencji Dzia豉lno軼i Gospodarczej, któr prowadzi urz康 miasta lub gminy).
Wniosek sk豉dany jest na specjalnym formularzu i stanowi, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, tak瞠 wniosek o nadanie numeru REGON, zg這szenie do urz璠u skarbowego oraz do ZUS lub KRUS.
Wniosek pozwala równie wybra form opodatkowania.
Pami皻ajmy jednak, 瞠 dodatkowej wizyty w urz璠zie skarbowym wymaga b璠zie m. in. rejestracja do podatku VAT. Miejmy te na uwadze, 瞠 czynno軼i te wykona powinni鄉y przed uzyskaniem pierwszych przychodów.
W przypadku wyboru dzia豉lno軼i w formie spó趾i osobowej albo kapita這wej rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze S康owym, prowadzonym przez s康y rejonowe w豉軼iwe ze wzgl璠u na siedzib tworzonej spó趾i. Wymagane formularze dost瘼ne s w s康ach.
Uzyskanie wpisu w ewidencji albo KRS nie zawsze jest jednak wystarczaj帷e, by鄉y mogli podj望 dzia豉lno嗆 gospodarcz.
Po pierwsze, wiele rodzajów dzia豉lno軼i wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych (jako przedsi瑿iorcy jeste鄉y zobowi您ani zapewni posiadanie tych kwalifikacji). Najcz窷ciej nie musimy posiada tych kwalifikacji sami, a wystarczy, gdy zatrudnimy osoby z niezb璠nymi kwalifikacjami do wykonywania okre郵onych czynno軼i. Wyj徠kiem s pewne tylko zawody (zw豉szcza medyczne i prawnicze), w których wymaga si, by kwalifikacje zawodowe posiada sam przedsi瑿iorca – je瞠li zatem sami ich nie posiadamy, to nie wystarczy, 瞠 zatrudnimy odpowiedni osob.
Drug grup barier prawnych, jakie niejednokrotnie musimy pokona dla legalizacji naszej dzia豉lno軼i jest tzw. reglamentacja dzia豉lno軼i gospodarczej, tj. obowi您ek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze dzia豉lno軼i regulowanej. Obowi您ki te dotycz ponad 80 ró積ych rodzajów dzia豉lno軼i gospodarczej. Reglamentacja oznacza, 瞠 nie mo瞠my podj望 dzia豉lno軼i, je瞠li nie spe軟imy przewidzianych prawem szczególnych jej warunków. W przypadku koncesji i zezwole musimy nadto wyst徙i do w豉軼iwego organu z wnioskiem o ich udzielenie. W przypadku dzia豉lno軼i regulowanej wystarczy z這瞠nie o鈍iadczenia (prawdziwego!) o spe軟ianiu tych warunków. Dopiero po uzyskaniu koncesji, zezwolenia albo za鈍iadczenia o wpisie do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej, mo瞠my rozpocz望 dzia豉lno嗆. Wyj徠kiem jest tu dzia豉lno嗆 regulowana, któr mo瞠my tak瞠 podj望 po up造wie 14 dni od z這瞠nia wspomnianego o鈍iadczenia, je瞠li organ prowadz帷y rejestr nic w tym czasie w naszej sprawie nie zrobi.
Zak豉daj帷 dzia豉lno嗆 gospodarcz nale篡 okre郵i, czym b璠zie si zajmowa nasza firma. W tym celu nale篡 wybra odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Dzia豉lno軼i PKD 2007 na stornie GUS lub skorzysta z Wyszukiwarki kodów PKD na stronie EUGO.
Od 1 lipca do ko鎍a 2011 roku b璠zie trwa這 przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonuj帷ych przedsi瑿iorcach (aktywni i zawieszeni). Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestaje by organem ewidencyjnym dla przedsi瑿iorcy, którego wpis przeniesiono.
Do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pozostaje organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.
Je瞠li sk豉dasz wniosek w urz璠zie gminy, twoja to窺amo嗆 zostanie sprawdzona na podstawie dokumentu to窺amo軼i.
Przed udaniem si do gminy mo瞠sz jednak wype軟i wniosek on-line bez logowania i wydrukowa go lub zapami皻a jego numer. W ten sposób urz璠nik szybciej odnajdzie twój wniosek w systemie i sprawdzi twoje dane. Przed udaniem si do urz璠u upewnij si czy twoja gmina korzysta ju z CEIDG.
Je郵i wniosek o wpis do CEIDG b璠zie niepoprawny to, gdy zosta z這穎ny on-line - system CEIDG poinformuje niezw這cznie o niepoprawno軼i wniosku na podany adres email, a gdy zosta z這穎ny w urz璠zie gminy - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupe軟ienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
Je瞠li sk豉dasz wniosek on-line mo瞠sz to zrobi za pomoc podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogowa si do systemu CEIDG. Przed pierwszym logowaniem musisz za這篡 konto przechowuj帷e twoje podstawowe dane, co przy酥iesza proces obs逝gi.
Przedsi瑿iorca b璠zie móg podj望 dzia豉lno嗆 gospodarcz ju w dniu z這瞠nia poprawnego wniosku o wpis do CEIDG. Dodatkowo, we wniosku o wpis do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej b璠zie móg okre郵i pó幡iejszy termin rozpocz璚ia dzia豉lno軼i ni data z這瞠nia poprawnego wniosku.
Od 1 stycznia 2012 roku do wniosku o wpis do CEIDG do陰czy b璠zie mo積a równie zg這szenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i us逝g (formularz VAT-R).
Zawieszenie dzia豉lno軼i gospodarczej.
Nowe regulacje umo磧iwiaj tak瞠 firmom zawieszanie wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej na okre郵on liczb dni, miesi璚y albo miesi璚y i dni, co czyni t procedur bardziej elastyczn. Ustawa okre郵a minimalny okres zawieszenia na 30 dni (odpowiedni zapis uwzgl璠nia tak瞠 specyfik lutego, który kalendarzowo jest krótszy ni 30 dni).
W豉軼iciel firmy wykonuj帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz w ró積ych formach prawnych b璠zie móg zawiesi dzia豉lno嗆 w jednej z tych form. Sytuacja ta dotyczy gównie osób fizycznych, które prowadz firm np. w formie jednoosobowej dzia豉lno軼i gospodarczej i w ramach spó趾i cywilnej. Wej軼ie w 篡cie znowelizowanych przepisów umo磧iwia zawieszenie jednej formy dzia豉lno軼i (np. jako wspólnik spó趾i cywilnej) i jednocze郾ie utrzymanie dzia豉lno軼i podstawowej.

Uwagi ko鎍owe:
Funkcjonowanie CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia豉lno軼i Gospodarczej) doprowadzi do usprawnienia procesu rejestracji dzia豉lno軼i gospodarczej. Umo磧iwi rejestracj dzia豉lno軼i gospodarczej online, a dost瘼 do CEIDG b璠zie mo磧iwy z ka盥ego miejsca w Polsce i za granic, bez konieczno軼i odwiedzania urz璠u.
Dzi瘯i CEIDG zwi瘯szy si dost瘼no嗆 zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz us逝g publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsi瑿iorców. Zostanie bowiem stworzone scentralizowane 廝ód這 informacji o przedsi瑿iorcach, zawieraj帷e równie informacje o udzielonych koncesjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej. Zast徙i ono dotychczasowe ewidencje prowadzone w obr瑿ie gmin. Dane zostan ujednolicone i umieszczone w jednym miejscu.
Dost瘼 do informacji na temat przedsi瑿iorców b璠zie mo磧iwy za pomoc wyszukiwarki internetowej. Ponadto obieg spraw zwi您anych z rejestracj dzia豉lno軼i gospodarczej odbywa si b璠zie elektronicznie.
W ramach CEIDG zostaj uruchomione m.in. nast瘼uj帷e us逝gi online:
- mo磧iwo嗆 z這瞠nia wniosku o wpis do CEIDG, wniosku o zmian wpisu, wniosku dotycz帷ego zawieszenia dzia豉lno軼i gospodarczej oraz wniosku o wykre郵enie z ewidencji (warto mie na uwadze, i z這瞠nie wy瞠j wymienionych wniosków nadal b璠zie mog這 si odbywa dzi瘯i stawiennictwu w urz璠zie lub drog pocztow);
- informacja o zasadach rejestracji dzia豉lno軼i gospodarczej oraz informacja dotycz帷a wype軟iania wniosku o wpis do CEIDG;
- wyszukiwarka przedsi瑿iorstw wed逝g ró積ych kryteriów, m.in. nazwy, miejsca prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;
- informacja o przedsi瑿iorcach – osobach fizycznych.

Marian Kulpa
廝ód這: internetowe materia造 informacyjne Ministerstwa Gospodarski