Ekonomika

Ekonomika

Kredyty kl瘰kowe

W ostatnich latach cz瘰to wyst瘼owa造 w rolnictwie zjawiska kl瘰kowe. Jedn z form pomocy oferowan rolnikom w takich sytuacjach s kredyty na likwidacj ich skutków. W ubieg造ch latach (cho nie by這 to regu陰) przyznawane by造 tak瞠 jednorazowe zapomogi. Gdy straty w maj徠ku gospodarstwa lub zasiewach s wysokie zaci庵ni璚ie kredytu kl瘰kowego z dop豉tami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje si by jedynym rozwi您aniem na przywrócenie funkcji u篡tkowych zniszczonego maj徠ku lub przywrócenia produkcyjno軼i.

Przez „kl瘰k” nale篡 rozumie szkody poniesione w wyniku suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarzni璚ia, powodzi, huraganu, po瘸ru spowodowanego wy豉dowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi, stanowi帷e co najmniej 30% szkód w uprawach rolnych, a w przypadku produkcji zwierz璚ej i 鈔odków trwa造ch szkody stanowi帷e zagro瞠nie dalszego funkcjonowania poszczególnych gospodarstw rolnych i dziaów specjalnych produkcji rolnej.


Dla linii inwestycyjnej symbol nKL/01 przez wznowienie produkcji nale篡 rozumie ponoszenie nak豉dów inwestycyjnych niezb璠nych na odtworzenie 鈔odków trwa造ch po kl瘰kach poprzez:


1) Przywrócenie funkcji u篡tkowych:


zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-sk豉dowych, szklarni i innych budynków i budowli s逝膨cych do produkcji, a tak瞠 urz康ze i obiektów s逝膨cych do zasilania w wod, energi elektryczn, gaz i odprowadzenie 軼ieków w obr瑿ie gospodarstwa, pomieszcze socjalnych, zagrodowych oczyszczalni 軼ieków, placów w obr瑿ie gospodarstw rolnych, dojazdów 陰cz帷ych punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z sieci dróg publicznych, ogrodze, murów oporowych poprzez ich odbudow lub wykonanie niezb璠nych remontów kapitalnych, pomieszcze socjalnych poprzez ich odbudow lub wykonanie niezb璠nych remontów kapitalnych,


urz康ze i obiektów s逝膨cych do zasilania w wod, energi elektryczn, gaz i odprowadzenie 軼ieków w obr瑿ie gospodarstwa, zagrodowych oczyszczalni 軼ieków, placów w obr瑿ie gospodarstw rolnych, dojazdów 陰cz帷ych punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z sieci dróg publicznych, ogrodze, murów oporowych poprzez ich odbudow lub wykonanie niezb璠nych remontów kapitalnych,


uszkodzonych ci庵ników, maszyn, urz康ze rolniczych i urz康ze do zarz康zania procesem produkcji poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych,


2) przywrócenie produkcyjno軼i poprzez zakup:


kwalifikowanego materia逝 szkó趾arskiego na odtworzenie sadu,

stada podstawowego inwentarza 篡wego,


3) Zakup w miejsce zniszczonych:

 

ci庵ników, maszyn, urz康ze rolniczych, urz康ze i oprogramowania do zarz康zania procesem

produkcji, a tak瞠 samochodów ci篹arowych, dostawczych lub specjalistycznych wy陰cznie dla

potrzeb zwi您anych z produkcj w dzia豉ch specjalnych produkcji rolnej.

 

Dla linii obrotowej symbol nKL/02 przez wznowienie produkcji nale篡 rozumie ponoszenie rzeczowych nak豉dów niezb璠nych na przywrócenie produkcyjno軼i poprzez zakup rzeczowych 鈔odków do produkcji rolnej, np.:


kwalifikowanego materia逝 siewnego i szkó趾arskiego,

nawozów mineralnych,

鈔odków ochrony ro郵in,

paliwa na cele rolnicze,

inwentarza 篡wego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo軼i do 鈔odków obrotowych,

matek pszczelich u篡tkowych i reprodukcyjnych,

pasz tre軼iwych i koncentratów paszowych dla zwierz徠 gospodarskich,

materiaów opa這wych do ogrzewania szklarni i tuneli,

pasz obj皻o軼iowych.


O kredyt mog ubiega si nast瘼uj帷e podmioty:


osoby fizyczne, posiadaj帷e pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych,

osoby prawne,

jednostki organizacyjne nieposiadaj帷e osobowo軼i prawnej.


Kredyt mo瞠 by zaci庵any przez poszkodowanych prowadz帷ych wy陰cznie gospodarstwa rolne i dzia造 specjalne produkcji rolnej w豉sne lub dzier瘸wione w okresach wieloletnich.


Przez dzier瘸w w okresie wieloletnim nale篡 rozumie umow dzier瘸wy zawart na okres d逝窺zy ni 3 lata i trwaj帷y, co najmniej do ko鎍a okresu kredytowania. Umowa dzier瘸wy musi by zawarta na pi鄉ie i powinna w sposób niebudz帷y w徠pliwo軼i okre郵a dat jej zawarcia i czas jej trwania.


W kredytach „kl瘰kowych” nie wymagane jest od kredytobiorcy udzia w豉sny, co oznacza,

瞠 100% nak豉dów mo瞠 by finansowanych kredytem.


Kwota kredytu „kl瘰kowego” nie mo瞠 by ona wy窺za od warto軼i odtworzeniowej zniszczonych 鈔odków trwa造ch lub wielko軼i szkód w uprawach rolnych i zwierz皻ach gospodarskich, oszacowanych przez Komisj powo豉n przez wojewod nie wi璚ej jednak ni:


• 4 mln z na inwestycje realizowane przez podmiot w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych,


• 8 mln z na dzia造 specjalne produkcji rolnej.


Dla podmiotów obowi您anych do sporz康zania na podstawie odr瑿nych przepisów skonsolidowanych sprawozda finansowych, wysoko嗆 kwoty kredytu ustala si 陰cznie dla jednostki dominuj帷ej i jednostek zale積ych.


Suma kredytów na likwidacj skutków kl瘰k z linii inwestycyjnej (symbol nKL/01) i obrotowej (symbol nKL/02) nie mo瞠 przekroczy wy瞠j wymienionych kwot.

Je瞠li kredytobiorc jest podmiot b璠帷y podatnikiem podatku od towarów i us逝g VAT przy rozliczaniu kredytu z dop豉tami Agencji uwzgl璠nia si warto嗆 faktury pomniejszon o podatek od towarów i us逝g VAT. Warto嗆 podatku VAT nale篡 wówczas wy陰czy z warto軼i nak豉dów finansowych przy udziale kredytu z linii nKL.

W przypadku rolników obj皻ych zrycza速owanym systemem zwrotu podatku VAT, przy rozliczaniu kredytu uwzgl璠nia si warto嗆 faktury brutto.


Maksymalny okres kredytowania


• nKL/01 - 8 lat, wyj徠ek - zakup materia逝 szkó趾arskiego na odtworzenie sadu z linii nKL/01 - 5 lat,


• nKL/02 - 4 lata


Karencja w sp豉cie kredytu nie mo瞠 przekroczy 2 lat.

Oprocentowanie kredytów nie mo瞠 wynosi wi璚ej ni 1,5 stopy redyskontowej weksli. Przy obecnej wysoko軼i stopy redyskontowej (6%) oprocentowanie p豉cone przez kredytobiorc wynosi oko這 2,25% w skali roku.

Kredyt mo瞠 zosta udzielony na nak豉dy poniesione po dniu wyst徙ienia szkody.

Kredyt nie mo瞠 zosta przeznaczony w szczególno軼i na sp豉t wcze郾iej zaci庵ni皻ych kredytów.


Kredyty przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia豉ch specjalnych produkcji rolnej dotkni皻ych kl瘰k w danym roku mog by udzielane przez banki w terminach:


1) do 31 grudnia tego samego roku - w przypadku zgody na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 stycznia do 31 maja,


2) do 30 czerwca nast瘼nego roku - w przypadku zgody na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.


Procedura ubiegania si o kredyty:

przygotowanie planu inwestycji (nie dotyczy linii nKL/02),

• z這瞠nie w banku wspó逍racuj帷ym z ARiMR wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji i innymi dokumentami wymaganymi przez bank.

 

Bogdan Pobere積ik