Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Zalesianie gruntów rolnych

Z dniem 1 sierpnia 2007 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników na zalesianie gruntów rolnych, finansowane ze Schematu I - Zalesianie Gruntów Rolnych. Jest to kolejne, uruchomione działanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Cel realizacji działania:

W Polsce występuje znaczny udział gruntów niskich klas bonitacyjnych, użytkowanych jako grunty rolne. Aby podnieść wartość ekonomiczną tego areału stworzono możliwość zalesienia tychże. Korzystne będzie zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla, zakładanie upraw leśnych i dobór gatunków drzew wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności.

Działanie to wdrażane będzie w dwóch schematach:


Schemat I – Zalesianie Gruntów Rolnych


Kto może otrzymać wsparcie:

• Rolnik, który został wpisany do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

• Co najmniej 3 rolników, których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha.


Kryteria przyznawania wsparcia:

• wsparcie do gruntów użytkowanych jako grunty orne oraz sady, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( w przypadku braku takiego planu, wykonanie zalesienia nie będzie mogło być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy),

• wsparcie do gruntów stanowiących własność wnioskodawcy, jego małżonka lub współwłasność wnioskodawcy,

• wsparcie do gruntów o powierzchni co najmniej 0,5 ha i minimalnej szerokości 20 m, w przypadku działek graniczących z lasem ich szerokość nie może być mniejsza niż 20 m,

• wsparcie może być przyznane jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.

• wsparcie nie przysługuje do gruntów położonych na obszarach NATURA 2000.


Zobowiązania rolnika wynikające z uzyskania wsparcia:

• do dnia złożenia wniosku, grunty przeznaczone na zalesienie, na których prowadzona była działalność rolnicza, utrzymane są w dobrej kulturze rolnej i zgodnie z wymogami ochrony środowiska określonymi w przepisach o płatnościach bezpośrednich i płatności cukrowej,

• założona uprawa leśna podlega pielęgnacji przez okres 5 lat od dnia wykonania zalesienia,

• prowadzenie założonej uprawy leśnej przez okres 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesienie,

• przestrzeganie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnie z normami ochrony środowiska.


Tryb przyznawania wsparcia:

• pomoc finansowa na zalesienie – jest to jednorazowo wypłacany ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia. Wysokość wsparcia zależy od proporcji gatunków drzew w strukturze uprawy, zabezpieczenia przed zwierzyną, konfiguracji terenu oraz rodzaju zastosowanych do zalesienia sadzonek,

• premia pielęgnacyjna – jest to zryczałtowana płatność do hektara zalesionych gruntów, wypłacana co roku przez okres 5 lat. Wysokość premii obejmuje koszty prac pielęgnacyjnych wykazanych w planie zalesienia ( Plan Zalesienia sporządza Nadleśniczy na wniosek rolnika).

• premia zalesieniowa – jest to zryczałtowana płatność do hektara zalesionych gruntów, wynikająca z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych w leśne. Premia wypłacana będzie przez okres 15 lat od założenia uprawy leśnej. Premię otrzyma rolnik, który udokumentował uzyskanie w roku poprzedzającym złożenie wniosku o zalesienie, co najmniej 25% dochodów z prowadzenia działalności rolniczej.


Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie należy składać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2007 roku, a w kolejnych latach od 1 czerwca do końca lipca danego roku.


Schemat II – Zalesianie Gruntów Innych Niż Leśne


Wsparcie to będzie można uzyskać w 2008 roku na zalesienie dwóch rodzajów gruntów odłogowanych:

• z sukcesją naturalną drzew gatunków rodzimych, jeżeli grunty te spełniają wymagane warunki,

• grunty wymagające ochrony z uwagi na ich funkcję wodochronne lub glebochronne

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

- pod bezpłatnym numerem infolinii: 0800 38 00 84,

- na stronach internetowych:

www.arimr.gov.pl;

www.minrol.gov.pl;

www.cdr.gov.pl

- wysyłając e-mail na adres: info@doplaty.gov.pl

- w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych AR i MR.

 

Jan Boczkowski