Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Wsparcie finansowe w ramach działań administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przypomina, iż Agencja Rynku Rolnego, pragnąc stymulować wzrost sprzedaży polskich produktów żywnościowych o wysokiej jakości (zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych), oraz  mając na celu zwiększenie poziomu innowacyjności polskiego rolnictwa, oferuje producentom żywności wsparcie, w ramach szeregu mechanizmów, którymi dysponuje. Uzyskanie tego wsparcia pozwoli producentom na pozyskanie środków finansowych ukierunkowanych na:

1. Promocję żywności produkowanej w ramach systemów jakości (poddziałanie 3.1);
2. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy  producentów na rynku wewnętrznym (poddziałanie 3.2)  oraz
3.  Na działania wspomagające Współpracę.

Ad. 1  Promocja żywności produkowanej w ramach systemów jakości.

Przystępując do systemów jakości rolnicy ponoszą koszty, które stanowią dodatkowe koszty, a więc obciążenie finansowe. Wsparcie udzielane w ramach  poddziałania 3.1, ma w założeniu motywowanie producentów, poprzez pomoc w pokryciu tych kosztów.

Pomoc przysługuje rolnikom, którzy:

-   zarejestrowani są w centralnym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez ARR;

-   posiadają numer identyfikacyjny gospodarstwa w ARiMR;

-   wytwarzają produkty, które spełniają następujące kryteria:

•    nazwy produktów zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, lub

•   objęte są systemem rolnictwa ekologicznego, lub

•   objęte są systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, lub

•   objęte SA systemem integrowanej produkcji roślin lub

•   są zgodne ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub

•   ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”, lub

•   ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”, lub

•   ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub

•    zgodne ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub

•    zgodne ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”;

oraz

-    obecnie lub w przeszłości nie korzystali ze wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW 2007–2013,

- nie ubiegają się o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem oraz któremu kwota ta nie została przyznana,

-  są posiadaczami co najmniej 1 ha użytków rolnych w rozumieniu rozporządzenia nr 1307/2013 UE,

-  otrzymali jednolitą płatność obszarową w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo w którym składają  wniosek o przyznanie pomocy, a także złożą oświadczenie, że będą ubiegać się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  za kolejne lata, w których zostaną objęci pomocą.

Wniosek o przyznanie pomocy składany jest do Dyrektora OT ARR właściwego ze względuna miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Wniosek składa się w trybie określonym w przepisach (osobiście, przez osobę upoważnioną lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego), najpóźniej w dniu zakończenia terminu naboru wniosków. Szczegółowy tryb ARR podaje na swojej stronie internetowej www.arr.gov.pl (zakładka: Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020).


Pomoc, w formie refundacji wypłacana jest w rocznych transzach liczonych od dnia:  

- objęcia systemem kontroli przez jednostkę certyfikującą upoważnioną  przez  właściwego do spraw rynków roln. ministra, albo złożenia do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej art. rolno-spożywczych wniosku o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją.

Stawki wsparcia są zróżnicowane i zależą od systemu, w którym rolnik uczestniczy. Wynoszą one:

3 200 zł  - w przypadku wytwarzania produktów  wpisanych do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, systemu ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć - 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów, - 250 zł w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji;

3 000 zł  – w przypadku systemu rolnictwa ekologicznego, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć - 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów, - 250 zł  w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji;

2 750 zł – w przypadku systemu integrowanej produkcji roślin, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć - 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów, - 250 zł  w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji, - 250 zł w przypadku zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych;

1 470 zł  – w przypadku systemu „Jakość Tradycja”, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć - 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów, - 250 zł  w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji;

2 386 zł  – w przypadku systemu „Quality Meat Program”, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć - 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów, - 250 zł  w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji;

1 700 zł – w przypadku systemu jakości „Pork Quality System”, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć - 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów, - 250 zł  w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji;

2 000 zł  – w przypadku systemu jakości  „Quality Assurance for Food Products”, z tym że refundacja poniesionych kosztów nie może przekroczyć - 1500 zł w przypadku składki na rzecz grupy producentów - 250 zł  w przypadku zakupu specjalistycznych publikacji.

Łączna wysokość pomocy przyznanej beneficjentowi, ze względu na prowadzenie produkcji w ramach więcej niż jednego systemu jakości może wynieść w każdym okresie pomocy nie więcej niż równowartość 2 000 euro.


Nabór wniosków (drugi z kolei) będzie miał miejsce od 2.11 do 31.12.2016 r. Wnioski należy składać w oddziałach terenowych ARR. Kolejne nabory spodziewane są w latach następnych.


Ad.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”, objęte PROW 2014–2020.

Pomoc, zgodnie z Rozp. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7.07.2016 r. jest przyznawana grupie producentów:

-  której został nadany numer w centralnym rejestrze przedsiębiorców w trybie przepisów o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, zwany dalej „numerem CRP”;

-  której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;

-  która składa się co najmniej z dwóch członków wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze  przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, zwane dalej „produktami rolnymi lub środkami spożywczymi”, w ramach przedstawionych dalej systemów jakości, a której członkowie niewytwarzający produktów rolnych lub środków spożywczych w ramach systemów jakości, stanowią nie więcej niż 20% liczby członków tej grupy;

-   której członkowie wytwarzają lub – jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ma formę  spółdzielni (w rozumieniu przep. prawa spółdzielczego) – która wytwarza lub której członkowie  wytwarzają produkty rolne lub środki spożywcze:

a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, lub

b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.

c)  objęte systemem ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, o których mowa w  rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. lub

d) objęte systemem ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina,

o którym mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, lub

e) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., lub

f) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin, lub

g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu:

            – „Jakość Tradycja” lub

            – „Quality Meat Program”, lub

            – „Pork Quality System”, lub

           – „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub

            – „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub

            – „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”;

-  która w zakresie realizowanej operacji nie otrzymuje pomocy udzielanej na podstawie ozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dot. prod. rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2008, str. 1,  z późn. zm.) lub rozporządzenia Parlam. Europ. i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22.10.2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na  rynku wewnętrznym i w państwach trzecich;

-   która nie otrzymuje dofinansowania na działania promocyjne i informacyjne w roln. ekologicznym,  o których mowa w przepisach o rolnictwie ekologicznym, na zadania objęte operacją, która dotyczy produktów rolnych lub środków spożywczych;

-  która, realizując operację dotyczącą owoców lub warzyw, poniosła koszty kwalifikowalne, które nie będą finansowane ze środków funduszu operacyjnego, oraz w oparciu o przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.);

-  której członkowie – jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy działa na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy spółki cywilnej lub umowy innej niż um. spółki cywilnej, na podstawie której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy, zwanej dalej „umową konsorcjum” – zawarli w umowie spółki cywilnej lub w umowie konsorcjum postanowienia dotyczące:

a)  sposobu podziału zadań zaplanowanych w ramach realizacji operacji odpowiednio między wspólników spółki cywilnej lub podmioty, które zawarły umowę konsorcjum,

b) wyznaczenia wspólnika spółki cywilnej lub podmiotu, który zawarł umowę konsorcjum, który jest:

– upoważniony do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy,

– odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b,

c) miejsca przechowywania dokum. związanych z przyznaną pomocą przez okres wskazany w rozporządzeniu.

Pomoc jest przyznawana na operację, która m.in. nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych i jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów.

Pomoc na realizację operacji jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych niezbędnych do jej realizacji, do których zalicza się koszty:

       1)  reklamy w mediach, w szczególności w telewizji, radiu lub prasie;

       2)  promocji w punktach sprzedaży;

       3)  przygotowania stoisk;

       4)  przygotowania materiałów reklamowych;

       5)  udziału w pokazach, wystawach lub targach;

       6)  organizacji szkoleń lub konferencji;

       7)  przygotowania lub administrowania stroną internetową;

       8)  najmu powierzchni reklamowej;

      9)  publikacji, broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń lub innych materiałów reklamowych;

     10)  wynagrodzenia dostawców towarów lub usług realizowanych przez podmioty niebędące członkami grupy producentów;

     11)  najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy;

      12)  poniesione poza siedzibą beneficjenta:

          a) podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w II klasie,

            b) podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr ustala się do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,

            c) zakwaterowania – do wysokości 380 zł na jeden dzień dla jednej osoby,

            d) wyżywienia oraz przejazdów do wysokości:

         – diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w zakresie dotyczącym podróży służbowej poza granicami kraju    

             – jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

            – 60 zł na dobę – jeżeli operacja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

      13) wytworzenia bezpośrednio przez beneficjenta produktów rolnych lub środków spożywczych będących przedmiotem operacji, wykorzystanych do degustacji w ramach realizowanej operacji, z wyłączeniem kosztu marży;

       14)  tłumaczeń, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania operacji;

       15)  podatku od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.;

Wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż 2 500 000 zł, a pomoc będzie przyznawana w formie refundacji do 70% tych kosztów, które wiążą się bezpośrednio z realizacją operacji, poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa o przyznaniu pomocy, do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w umowie.

Aktualnie trwa, ogłoszony wcześniej, zgodnie ze stosowna procedurą nabór wniosków, rozpoczęty 30.09.2016 r. Potrwa on do 31.10.2016 r. Wnioski należy składać do centrali ARR. Następne nabory ARR planuje w późniejszych terminach, w kolejnych latach.

Ad.3  „Współpraca” to nowe działanie, które ma na celu wspieranie innowacyjności w rolnictwie. Zostało ono przydzielone ARR do wdrożenia i realizacji w ramach PROW 2014-2020.

Planowanym terminem naboru wniosków w działaniu „Współpraca” jest I kwartał 2017 r.

Działanie promuje współpracę w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Wsparcie dotyczy: funkcjonowania grup operacyjnych (EPI) na rzecz innowacji, oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych zał. nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu UE lub nowych albo znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii, metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Oczekiwanym efektem współpracy podmiotów powinny być nowe, innowacyjne rozwiązania praktycznych problemów zidentyfikowanych przez zainteresowane strony.

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji. Beneficjentami będą grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii z wymienionych poniżej:

•    rolnicy,

•    właściciele lasów,

•   jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) oraz uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),

•    przedsiębiorcy,

•    podmioty świadczące usługi doradcze.

Wysokość wsparcia przewidziana jest do:

•    100% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z kosztami ogólnymi i bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej,

•    90% kosztów badań,

•    50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pomoc przyznawana będzie i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi: 12 000 000 zł na jednego beneficjenta, w tym:

•    10 000 000 zł – w przypadku kosztów kwalifikowalnych bezpośrednio związanych z realizacją operacji  oraz kosztów badań;

•    2 000 000 zł – w przypadku kosztów ogólnych i kosztów bieżących.

Przedstawione wyżej informacje stanowią skrótowe omówienie tematu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat wszystkich przedstawionych działań, należy zwrócić się do Agencji Rynku Rolnego lub zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na jej stronie internetowej: www.arr.gov.pl.

 

Jacek Walczak, dn. 19.10.2016 r.
Źródło: Agencja Rynku Rolnego