Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 przewidziano wsparcie przedsiębiorczości poprzez:
1.    Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
2.    Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych
3.    Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
4.    Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach LEADER.


Niniejszy artykuł przybliży dwa pierwsze z w/w działań.


Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej to nowe działanie w ramach PROW 2014-2020, w którym premiowane jest zobowiązanie do założenia i utrzymania działalności gospodarczej przez 5 lat.
O kwotę 100 tys. zl może ubiegać się osoba fizyczna ,która:
- podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesiecy poprzedzających dzien złozenia wniosku o przyznanie pomocy,
- jest uczestnikiem programu ”Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”
- gospodarstwo , w którym pracuje  ma wartość ekonomiczną nie większą niż 15 tys euro
Dodatkowo określono wymóg lokalizacyjny tj. adres zamieszkania, adres gospodarstwa, siedziba firmy i lokalizacja inwestycji-  każdy z tych adresów powinien znajdować  się w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys mieszkańców lub
- gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. Mieszkańców
Programy wykluczające.
Pomocy nie uzyska osoba, która skorzystała z następujących instrumentów:
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – PROW 2007-2013
- „Premia dla młodych rolników” - PROW 2014-2020
- „Restrukturyzacja małych gospodarstw’ PROW 2014-2020


Kryteria wyboru.
Preferowane będą operacje:
- o charakterze innowacyjnym
- realizowane przez beneficjentów działania” Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”
- zakładające utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne( nie dotyczy samozatrudnienia))
- realizowane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie.

Druga propozycja dla przedsiębiorczych to „Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych” Działanie skierowane jest do tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Może to być :-osoba fizyczna,- osoba prawna,- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Beneficjent może otrzymać wsparcie do 500 tys. zł (50% kosztów kwalifikowanych).
Pomoc może  być udzielana na rozwój wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
–    działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
–    działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
–    działalność usługowa następująca po zbiorach
Dofinansowanie obejmie zakup nowych maszyn, urządzeń i sprzętu komputerowego przeznaczonych do świadczenia usług rolniczych, wyklucza natomiast koszty projektów i robót budowlanych, zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, leasingu zwrotnego, podatku VAT.
Wnioskodawca musi przedłożyć biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa  i zadeklarować obowiązek dokumentowania świadczenia tych usług co wynika z konieczności zabezpieczenia przed wykorzystaniem maszyn wyłącznie na potrzeby gospodarstwa a nie w celu prowadzenia działalności zapewniającej dochód.
Preferowane będą plany innowacyjne(wprowadzające nowe maszyny, dotychczas nieużywane w przedsiębiorstwie lub nowe usługi) , będą przyczyniać się do przeciwdziałania zmianom klimatu, ograniczą niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. Dodatkowe w pierwszej kolejności wsparcie przeznaczone będzie dla podmiotów, które nie korzystały ze wsparcia „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ”oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z PROW 2007-2013.
Natomiast o pomoc nie mogą ubiegać się podmioty, które skorzystały ze wsparcia finansowego w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” -PROW 2007-2013.
Podsumowując- w okresie programowania 2014-2020 rozwój przedsiębiorczości traktowany jest priorytetowo. Podkreślenia wymaga fakt iż głównie wspierane będą przedsięwzięcia innowacyjne.


Greta Wołodkowicz
Źródło: strony internetowe MRiRW, ARiMR