Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Planowane zmiany w dopłatach bezpośrednich w 2017 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje wprowadzenie od 2017 roku zmian w przepisach dotyczących systemu płatności bezpośrednich. Dotyczyć będą one w szczególności dopłat do produkcji. Zmiany te wynikają z nacisków Komisji Europejskiej, która akceptuje tego typu dopłaty jedynie w sektorach o szczególnym znaczeniu gospodarczym, społecznym czy środowiskowym i jedynie w celu utrzymania produkcji na dotychczasowym poziomie. Zdaniem Komisji wsparcie takie nie może służyć zwiększaniu produkcji.
W związku z powyższym już od roku 2017 płatności do roślin wysokobiałkowych zastąpione zostaną płatnościami do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz płatnościami do upraw paszowych. Pierwsza grupa upraw obejmie rośliny takie jak: łubiny (biały, żółty i wąskolistny), soja, groch pastewny oraz bobik, a wsparcie dotyczyć będzie tylko powierzchni upraw, z których dokonano zbioru ziarna. Płatność do upraw paszowych obejmie natomiast takie gatunki jak esparceta, komonica, koniczyny, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka. Pełna kwota wypłaty przysługiwać będzie maksymalnie do powierzchni 75 ha.  Planuje się, że ten rodzaj dopłaty nie będzie dotyczyć upraw przeznaczonych na przyoranie. Łączna kwota zaplanowana  na wsparcie upraw roślin wysokobiałkowych w porównaniu z rokiem 2016 nie uległa zmianie natomiast przy ustalaniu stawek szczególnie promowane będą rośliny strączkowe na ziarno.
Niewielkich zmian dokonano także w przypadku dopłat do bydła w wieku do 24 miesięcy oraz krów. W obu przypadkach warunkiem uzyskania dopłaty będzie utrzymywanie w gospodarstwie co najmniej 3 sztuk zwierząt kwalifikujących się do wsparcia. Natomiast wsparcie wypłacane będzie do maksymalnie 20 sztuk (w roku 2016 było to 30 sztuk) dzięki czemu pomoc ukierunkowana będzie na mniejsze gospodarstwa o potencjalnie niższej dochodowości. Ministerstwo zapewnia, że dzięki utrzymaniu dotychczasowej łącznej kwoty przeznaczonej na dotacje do bydła i krów jednostkowe stawki dopłaty  wzrosną.
Jeżeli chodzi o płatności do owiec to zgodnie z postulatami zgłaszanymi przez organizacje hodowców wyznaczono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia: w 2017 roku będzie to czas pomiędzy 15 marcem a 15 kwietniem. Planuje się, że w przypadku owiec (a także kóz), nie będzie konieczności podawania we wniosku numerów identyfikacyjnych zwierząt.
W zakresie dopłat do owoców miękkich ze wsparcia wykluczone zostały maliny.  Zmiana ta uzasadniana jest poprawą koniunktury  i coraz silniejszą pozycją polskich producentów na rynku przez co w świetle przepisów Unii Europejskiej wsparcie w tym zakresie nie może być kontynuowane.
W związku ze wzrostem produkcji w latach 2014 i 2015 zmniejszono również o około 1/3 łączną kwotę środków przeznaczonych na wsparcie sektora pomidorów. W roku 2017 rolnicy starający się o ten rodzaj wsparcia będą musieli nadal dysponować umowami na dostawę pomidorów do zakładów przetwórczych.
Dodatkowo w związku ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru od 2017 r. w całej Unii Europejskiej wsparcie do upraw buraków cukrowych przyznawane będzie do powierzchni uprawy wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko buraków kwotowych.


Na podstawie informacji MRiRW

Wojciech Ślósarz

2016/09/22