Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Zmiany w dopłatach do produkcji rolnej

W związku z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej co do części stosowanych w Polsce w latach 2015-2016 płatności do produkcji rolnej ministerstwo rolnictwa planuje zmiany w dopłatach. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji finansowych koniecznym jest ukierunkowanie wsparcia na sektory, w których sytuacja dochodowa jest najtrudniejsza i gdzie utrzymuje się spadkowa tendencja w produkcji.


Od 2017 planowane są następujące zmiany:

1. W systemie płatności do roślin strączkowych wprowadzi się dwie oddzielne płatności tj. dla roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych.

Płatność na ziarno przysługiwać będzie do: uprawy łubinów, soi, grochu pastewnego i bobiku.

Płatność ma mieć charakter degresywny z wyższą stawką do pierwszych 75 ha

Płatność do upraw paszowych obejmie takie gatunki jak: esparceta, komonica, koniczyny, lędźwian, lucerna, nostrzyk, wyka i będzie przysługiwać maksymalnie do 75 ha.

Z płatności wyłączone zostaną uprawy na zielony nawóz (przyoranie).

Zmiany uwzględniają potrzebę zapewnienia krajowej produkcji białka roślinnego na paszę i stanowią zachętę do podejmowania uprawy roślin jakie pojawiły się wraz z wymogiem upraw proekologicznych (EFA).

2. W przypadku młodego bydła i krów płatność przyznawana będzie wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikującym się do wsparcia i będzie wypłacane maksymalnie do 20 szt. (zmniejszenie z dotychczasowych 30 szt. w obu płatnościach)

3. W owocach miękkich ze wsparcia wyłączono uprawę malin ze względu na istotną poprawę opłacalności produkcji w ostatnich latach i umocnienie pozycji polskich producentów na rynku międzynarodowym. W świetle przepisów UE kontynuacja wsparcia w tym sektorze nie ma uzasadnienia.

4. W sektorze pomidorów zmniejszono kopertę finansową o ok.1/3 z uwagi na wzrost produkcji i utrzymanie wymogu umowy na dostawę do podmiotów przetwórczych.

5. W płatności do buraków cukrowych wspierana będzie uprawa wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko kwotowych. Zmiana dyktowana jest zniesieniem kwotowania produkcji cukru w całej UE od października 2017.

6. W płatności do owiec ustalono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia tj. od 15 marca do 15 kwietnia roku składania wniosku.

1 sierpnia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi notyfikowało do Komisji Europejskiej zmiany w systemie płatności związanych z produkcją na lata 2017-2020.


Greta Wołodkowicz

Oprac. na podstawie komunikatu MRiRW, dn. 22.08.2016 r.