Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Prawo na wsi - ważne terminy, nowelizacje

1.    Jednym z niezbędnych załączników składanych przez rolników przy składaniu wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej  jest „Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”.

W tym roku nieprzekraczalnym terminem do złożenia oświadczenia jest 31 sierpień 2016 r.

Oświadczenie składają rolnicy, także nie będący osobami fizycznymi i zarządcy, którzy zdeklarowali przy składaniu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (PROW 2014 – 2020) lub płatności rolno – środowiskowo – klimatycznej (PROW 2014 – 2020) lub płatności ekologicznej (2014 – 2020), lub płatności rolno środowiskowej( PROW 2007 – 2013)

Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej ARiMR w zakładce Pobierz wniosek/2016 - wniosek o przyznanie płatności/ wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 http://www.arimr.gov.pl.

2.    30 lipca 2014 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw RP z 1 sierpnia 2016 r. poz. 1159 wejdzie w życie 16 sierpnia 2016 r. Ustawa zawiera nowelizację obowiązujących od 30 kwietnia 2016 r. przepisów ustaw o hipotece i ustroju rolnym. Zmiana zniosła niektóre ograniczenia wprowadzone 30 kwietnia 2016 r. przywracając m.in. w kwestii ustanowienia hipotek stan prawny sprzed 30 kwietnia 2016 r. Po wejściu w życie nowych przepisów suma hipoteki nie będzie powiązana z wartością nieruchomości. Możliwe  będzie udzielenie kredytu i ustanowienie zabezpieczenia na działce, na której dom dopiero powstaje w wysokości przewyższającej wartość niezabudowanej działki gruntu co pozwoli na sfinansowanie budowy domu na takim gruncie. Zgodnie z ustawą wszczęte od dnia 30 kwietnia 2016 r. postępowania dotyczące nabycia nieruchomości rolnych oraz wpisu do księgi wieczystej i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy podlegać będą przepisom ustaw zmienianych w brzmieniu nadanym ustawą z 6 lipca 2016 r.

     Równolegle znowelizowano treść ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Spod rygorów ustawy wyłączono m. in. : nieruchomości rolne wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 19 pażdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu P (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014,1433,1830 oraz z 2016 r. poz. 50 i 585), grunty rolne o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, nieruchomości będące drogami wewnętrznymi, niezależnie od ich powierzchni.

wg. Dziennika Ustaw RP z 1 sierpnia 2016 r.
       Przeglądu Nieruchomości Dziennika Polskiego z 10.08.2016 r.

dn. 12.08.2016 r.