Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Wsparcie dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – składanie wniosków w terminie 12.09 – 11.10.2016

Począwszy od 12 września aż do 11 października 2016 roku będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Ze wsparcia skorzystać będą mogli rolnicy, którzy uczestniczą w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich i przekażą w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot przejmujący gospodarstwo musi zobowiązać się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat. Powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, musi być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju.


Osoba przekazująca musi natomiast zaniechać prowadzenia działalności rolniczej na okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego. Po przekazaniu gospodarstwa  osoba uczestnicząca w działaniu nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Więcej informacji na stronie arimr.gov.pl.

Opracowano na podstawie strony internetowej ARiMR