Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

8. sierpnia 2016 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Pozycja D.U. 1196).

W ramach działania wypłacana będzie premia wysokości  100 tys. zł  (w dwóch ratach) przeznaczona dla osób,  które nie wiążą swojej przyszłości z działalnością rolniczą natomiast planują założyć i prowadzić działalność gospodarczą na obszarach wiejskich.   Planowane rozpoczęcie naboru  wniosków według informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypadać będzie na I kwartał 2017 roku.


Zgodnie z obowiązującymi zapisami pomoc przyznana może być  rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który:

1) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

2) w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat,

3) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS)  w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

4) nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://www.ceidg.gov.pl/) lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku  o przyznanie pomocy,

Dodatkowo należy pamiętać, że pomoc przysługuje w przypadku gdy:

1) gospodarstwo, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro (orientacyjnej oceny wielkości ekonomicznej gospodarstwa można dokonać korzystając z  kalkulatorów internetowych),

2) gospodarstwo położone jest w miejscowości znajdującej się na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców) lub gminy miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców),

3) w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa.

W przypadku, gdy gospodarstwo rolne, jest położone na obszarze więcej niż jednej gminy, za gminę, na obszarze której jest położone dane gospodarstwo, uznaje się tę gminę, w której jest położona przeważająca część gruntów rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.


Pomoc przyznana może być również beneficjentowi poddziałania PROW „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw”,  który przekazał swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" i nie prowadzili w ciągu ostatnich 24 miesięcy pozarolniczej działalności gospodarczej. W takim przypadku w czasie oceny wniosku przyznawane są dodatkowe punkty.


Podstawą przyznania dotacji jest biznesplan opisujący między innymi sytuacje wyjściową gospodarstwa,  zakres podejmowanej działalności gospodarczej, planowane inwestycje  oraz cele. Należy pamiętać, że miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz główne miejsce wykonywania działalności pozarolniczej, które zostanie wskazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej powinno znajdować się  w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, lub gminy miejsko-wiejskiej  (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców) lub gminy miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców).

Planując inwestycje należy pamiętać, że biznesplan powinien uwzględniać:

a) wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy,

b) zakup wyłącznie nieużywanych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia,

c) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.


Obowiązujące przepisy przewidują również pewne wykluczenia. Z pomocy nie będą mogły skorzystać osoby,  którym wcześniej przyznano pomoc:

1) na operacje typu „Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020,

2) na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach PROW 2014-2020,

3) w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach  PROW 2007-2013,

4) w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach  PROW 2007-2013.


Wnioski wraz biznesplanami będą oceniane przez ARiMR a następnie tworzona będzie lista rankingowa decydująca o przyznaniu premii.  Punkty oceniający przyznawać będą na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1)   jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat – przyznane zostaną 3 punkty,

2) jeżeli operacja wpływa na realizację celów przekrojowych w zakresie innowacyjności  w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy - przyznane zostaną 2 punkty,

3) jeżeli podmiot jest beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" - przyznane zostaną 2 punkty,

4) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania do publicznej wiadomości informacji o naborze było:

a) najwyższe w województwie - przyznane zostaną 2 punkty,

b) w innych przypadkach przyznana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, zgodnie z wartością bezrobocia w powiecie, w którym planowana jest realizacja operacji,

5) jeżeli biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, utworzenie na podstawie umowy o pracę:

a) od 2 do 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne - przyznane zostaną 3 punkty,

b) powyżej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne - przyznane zostaną 4 punkty,

6) jeżeli beneficjent posiada kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie - przyznany zostanie 1 punkt.

W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali mniej niż 4 punkty, ARiMR odmawia przyznania pomocy w drodze decyzji.

Decyzję o przyznaniu pomocy Agencja wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

1) rozpoczęcia realizacji biznesplanu,

2) zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej w ewidencji,

3) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania działalności pozarolniczej,

4) zaprzestania podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników w przypadku osoby fizycznej (KRUS),

5) złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Pierwszą ratę pomocy w wysokości 80 000 zł, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.  Drugą ratę pomocy w wysokości 20 000 zł, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, a w szczególnych przypadkach (wydłużenie okresu  realizacji biznesplany za zgodą ARiMR) nie później niż do dnia upływu 4 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Rozporządzenie zawiera szeroką listę działalności w zakresie których przyznane może być wsparcie, są to między innymi: wytwarzanie produktów spożywczych oraz przemysłowych,  działalności o profilu handlowym a także szeroko rozumiana działalność usługowa w tym usługi turystyczne i usługi edukacyjne.

 

Wojciech Ślósarz, dn. 11.08.2016 r.