Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Działanie „Współpraca” w PROW na lata 2014-2020


Działanie „Współpraca” wdrażane będzie w naszym kraju po raz pierwszy. Wsparcie dotyczyć będzie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów. W założeniach celem takiego projektu powinno być rozwiązanie praktycznego problemu poprzez opracowanie nowych rozwiązań w zakresie produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Innowacja musi dotyczyć produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL).

Grupa operacyjna może być stworzona przez co najmniej dwa różne podmioty należące do następujących  kategorii:

1.    rolnicy,

2.    posiadacze lasów niebędący rolnikami,

3.    naukowcy, instytuty lub jednostki naukowe, uczelnie,

4.    przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego.


Forma organizacyjna grupy operacyjnej powinna umożliwić zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań a role poszczególnych partnerów i ich odpowiedzialność powinny być jasno określone w umowie.

Pomoc dla grupy przyznawana będzie w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, które obejmują:

1) Koszty ogólne operacji w tym  koszty opracowania kosztorysów, planu operacyjnego grupy operacyjnej, planu biznesowego operacji, analiz wykonalności i innych dokumentów związanych z przygotowaniem operacji.

2) Koszty bieżące w tym  koszty upowszechnienia wyników realizacji operacji, aktywizacja potencjalnych partnerów grupy operacyjnej na rzecz innowacji w celu osiągnięcia wykonalności projektu (działania informacyjne, pozyskiwanie partnerów projektu), koszty funkcjonowania grupy operacyjnej.

3) Koszty badań bezpośrednio związanych z przedmiotem operacji.

4) Koszty bezpośrednie związane z realizacją planu biznesowego grupy operacyjnej (w tym między innymi budowa, modernizacja obiektów, zakup maszyn, urządzeń a także patentów  i licencji).

W przypadku kosztów bezpośrednich i kosztów badań limit przyznanej pomocy wynosi  łącznie 10 000 000 zł natomiast koszty ogólne i bieżące nie mogą przekroczyć 2 000 000 zł. Maksymalna pomoc wynosi więc 12 000 000 zł na jednego beneficjenta w okresie programowania.


Refundacji podlegają koszty w wysokości do:

100% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z kosztami ogólnymi i bieżącymi,

90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji,

50% kwoty wydatków kwalifikowalnych pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Należy pamiętać, że działanie „Współpraca” nie służy wspieraniu działalności badawczej. Wydatki związane z badaniami będą uwzględniane jedynie w przypadku badań niezbędnych do wdrożenia nowego rozwiązania i nie mogą być pozycją dominującą kosztów operacji.

Całkowita kwota środków publicznych przeznaczonych na działanie wynosi 57 999 730 euro. Podmiotem wdrażającym działanie jest  Agencja Rynku Rolnego i tam składane będą wnioski (Centrala ARR).

Przy ocenie wniosków przez zespół ekspercki wyżej punktowane będą między innymi operacje:

1.    posiadające odpowiedni dla osiągnięcia celu skład grupy operacyjnej (w tym kwalifikacje uczestników grupy),

2.    wdrażające innowacje o charakterze autorskim i unikatowym a niepowielające istniejące rozwiązania,

3.    dla których cel działania jest uzasadniony dodatkowymi wynikami badań,

4.    realne pod względem technicznym i finansowym,

5.    o krótszym czasie realizacji,

6.    których wyniki będą istotne dla jak najszerszego grona odbiorców,

7.    o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym a nie tylko lokalnym,

8.    istotne dla ochrony środowiska naturalnego i sprzyjające łagodzeniu zmian klimatu.


Według informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomienie działania nastąpi w listopadzie 2016 roku.

Informację opracowano na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

dn. 29.03.2016 r.