Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Informacje dot. poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

21 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego PROW 2014–2020 (Dz. U., poz. 1371).
W związku z tym, na podstawie ogłoszenia  Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  Daniela Obajtka z dnia  29 lutego umieszczonego w dziennikach ogólnopolskich i na portalu internetowego ARiMR, od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych", w ramach ww poddziałania.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:
•    rozwojem produkcji prosiąt -  maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
•    rozwojem produkcji mleka krowiego -  wysokość wsparcia może wynieść  500 tys. zł;
•    rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść  500 tys. zł;  
•    racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji nie związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową ewent. modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach - max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.
Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów, na realizację zgłoszonych we wniosku inwestycji. Poziom dofinansowania jest zróżnicowany. Wynosić on będzie  standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.  Jednak w przypadkach:  
- gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub
- gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.
poziom dofinansowania może wynieść do 60% (i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych).
Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały Oddziały Regionalne ARiMR, właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również składać za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR, należących do właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym, jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro  do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych". Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in. wzrost liczby zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy, to czy rolnik
uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował służy ochronie środowiska naturalnego. W przypadku obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji na kolejność przysługiwania pomocy wpływ będą miały również punkty otrzymane w oparciu o określone w rozporządzaniu wykonawczym kryteria wojewódzkie.
W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. W sumie będzie ich 22. Dla każdego z obszarów związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej (rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego) zostaną opublikowane po 2 listy (oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozostałych województw łącznie), a dla obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji zostanie opublikowanych 16 list wojewódzkich.

Szczegóły dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określiło wspomniane rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  z dnia 21 sierpnia 2015 r.. Treść tego rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl


Przypomnimy iż generalnie o pomoc w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym jako osoby wspólnie wnioskujące), osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, jeśli są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi:
•    gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
•    nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r., poz. 704 i 1066) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r.,
- położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nazywane są dalej w treści dokumentów „gospodarstwem”.
Podobnie jak podczas ubiegłorocznego naboru, w przypadku operacji zapewniającej poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze rozwój produkcji mleka krowiego, pomoc może być przyznana, jeżeli spełnione zostaną dodatkowe warunki, szczegółowo wymienione w wymienionym wyżej rozporządzeniu.

Do pozostałych warunków, które musza być spełnione przez osobę ubiegającą się o pomoc należą m.in.:
•    kierowanie gospodarstwem rolnym;
•    prowadzenie produkcji rolnej w celach zarobkowych, tj. w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, został osiągnięty przychód z tej działalności w wysokości co najmniej 5 tys. zł i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
•    nie podleganie wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
•    zdolność do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
•    posiadanie numeru identyfikacyjnego lub wystąpienie z wnioskiem o nadanie takiego numeru.
Pomoc przyznawana będzie na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.
W przypadku operacji związanych z rozwojem produkcji mleka krowiego, rozwoju produkcji bydła mięsnego lub w obszarze rozwoju produkcji prosiąt, pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, oraz kosztów ogólnych.

W przypadku operacji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zaliczane będą koszty:
1) budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym przygotow. do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
2) zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych ma-szyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku;
3) zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
4) budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej;
5) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia, .

2. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż wyżej wymienione, a w szczególności:
1) nabycia nieruchomości;
2) nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy nabyte w ramach
    PROW 2007–2013;
3) podatku od towarów i usług (VAT);
4) nabycia rzeczy używanych;
5) leasingu zwrotnego, kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności marży
    finansującego oraz ubezpieczenia;
6) kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych;
7) nabycia zwierząt;
8) kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych;
9) zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wodę, w tym budowy ujęć wody, zakupu urządzeń do
     uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody oraz nawodnień ciśnieniowych;
10)  inwestycji budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz inwestycji
      związanych z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, innych niż położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zamieszczoną w pakiecie dokumentów informacyjnych ARiMR, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, które należy dołączyć do wniosku.

Przypominamy:  wniosek o przyznanie pomocy składa się, jak już podano wyżej, w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.  Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę również za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.
Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).
W przypadku osób wspólnie ubiegających się o wsparcie, wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.


Pomoc przysługiwać będzie według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w ww. obszarach, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1) jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby loch w stadzie:
a) o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk,   -  przyznaje się 1 punkt,
b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk,           -  przyznaje się 2 punkty,
c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk,           -  przyznaje się 3 punkty,
d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk,           -  przyznaje się 4 punkty,
e) powyżej 50 sztuk,                                              -  przyznaje się 5 punktów;
2) jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba loch w stadzie będzie większa niż:
a) 100 sztuk i nie większa niż 200 sztuk,                   -  przyznaje się 1 punkt,
b) 200 sztuk i nie większa niż 300 sztuk,                   -  przyznaje się 2 punkty,
c) 300 sztuk,                                                          -  przyznaje się 3 punkty;
3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w  ramach  działania  „Systemy jakości produktów rolnych i  środków spożywczych” objętego programem – przyznaje się 2 punkty,  z  tym  że  w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007                                      -  przyznaje się 4 punkty;
4) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat,                                                      -   przyznaje się 3 punkty;
5) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu,  
                                                                                       - przyznaje się maksymalnie 5 punktów,
3. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w obszarze, dot. produkcji mleka krowiego decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1) jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów mlecznych w stadzie:
a) o co najmniej 10 i nie więcej niż 20 sztuk,                -   przyznaje się 1 punkt,
b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk,               -  przyznaje się 2 punkty,
c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk,               -   przyznaje się 3 punkty,
d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk,               -   przyznaje się 4 punkty,
e) powyżej 50 sztuk,                                                       -   przyznaje się 5 punktów;
2) jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów mlecznych w stadzie będzie większa niż:
a) 30 sztuk i nie większa niż 50 sztuk,                           -   przyznaje się 1 punkt,
b) 50 sztuk i nie większa niż 100 sztuk,                         -   przyznaje się 2 punkty,
c) 100 sztuk,                                                                    -  przyznaje się 3 punkty;
4) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat,                              -  przyznaje się 3 punkty;
5) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu,
            -  przyznaje się maksymalnie 5 punktów.
4. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w obszarze produkcji bydła mięsnego, decyduje
suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1) jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów nieprzeznaczonych do produkcji mleka w stadzie:
a) o co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk,        -  przyznaje się 1 punkt,
b) powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk,                  -  przyznaje się 2 punkty,
c) powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk,                  -  przyznaje się 3 punkty,
d) powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk,                -  przyznaje się 4 punkty,
e) powyżej 50 sztuk,                              -  przyznaje się 5 punktów;
2) jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów nieprzeznaczonych do produkcji mleka w stadzie będzie większa niż:
a) 30 sztuk i nie większa niż 50 sztuk,                             -  przyznaje się 1 punkt,
b) 50 sztuk i nie większa niż 100 sztuk,                           -  przyznaje się 2 punkty,
c) 100 sztuk,                                                                     -  przyznaje się 3 punkty;
3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rol-nych i środków spożywczych” objętego programem  –  przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007                                               – przyznaje się 4 punkty;
4) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż 40 lat                                 -  przyznaje się 3 punkty;
5) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu,
             -  przyznaje się maksymalnie 5 punktów.
5. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w obszarze  związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1) w przypadku operacji dotyczącej budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego,
punkty przyznaje się w następujący sposób:
a) jeżeli operacja obejmuje wyłącznie inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego                         -  przyznaje się 5 punktów,
b) jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego  
    stanowią co najmniej 50% wszystkich kosztów operacji,  -  przyznaje się 3 punkty;
2) w przypadku operacji związanej ze zwiększeniem skali produkcji rolnej, której realizacja wpłynie
    również na zwiększenie uczestnictwa w rynku,          -  przyznaje się 1 punkt;
3) w przypadku operacji związanej ze zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie
    również na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie,      -  przyznaje się 1 punkt;
4) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uczestniczy w unijnym systemie jakości, o
    którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rol-nych i środków spożywczych” objętego programem  –  przyznaje się 2 punkty, z tym że w przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007
                                                                                   – przyznaje się 4 punkty;
5) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma  
     nie więcej niż 40 lat                    -  przyznaje się 3 punkty;
6) jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu
-  przyznaje się maksymalnie 5 punktów;
7) dodatkowo w przypadku gdy operacja jest realizowana na obszarze określonego województwa, przyznawane są punkty zgodnie z kryteriami określonymi dla poszczególnych województw. W przypadku woje-ewództwa małopolskiego     – przyznaje się dodatkowy 1 punkt,   jeżeli  operacja  dotyczy budowy  lub modernizacji budynków inwentarskich dla trawożernych zwierząt gospo-darskich,

Wykaz rodzajów inwestycji służących ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, a także sposób przyznawania punktów jest określony w załączniku do rozporządzenia.
 
W przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące, punkty przyznaje się w wysokości średniej arytmetycznej z liczby punktów przysługujących indywidualnie tym osobom, z tym że za inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu punkty przyznaje się dla całej operacji.
Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w dokumentach, o których mowa w § 13 rozporządzenia (wyszczególniającym załączniki do wniosku) ust. 3 pkt 1, 17, 24–26, złożonych wraz z tym wnioskiem.

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za tokryterium.

Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli przyznano mniej niż:
-  4 punkty – w przypadku obszaru związanego z  rozwojem produkcji prosiąt lub produkcji
                     mleka  krowiego lub  produkcji bydła mięsnego;
-  1,5 punktu – w przypadku obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji,
                       wprowadzeniem  innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali
                       produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej
                       produktu;
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 (chów drobiu, chyba że chów ten jest ekologiczny godnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91  (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanym „rozporządzeniem nr 834/2007”, albo operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z nie ekologicznego na ekologiczny. przepis art. 35 ust. 1 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.
Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.
W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy.
W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów i kwocie wnioskowanej pomocy w    przy  padku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy będących osobami fizycznymi, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek osoby, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez osobę młodszą.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie zgodnym z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy, które  zawiera wskazanie:
1) dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy;
2) obszaru, o którym mowa w pkcie 1, w ramach którego będzie realizowany nabór wniosków o przyznanie pomocy jak wyżej - do oddziału regionalnego Agencji, który nie jest właściwy, pomoc przysługuje w kolejności ustalonej zgodnie z kryteriami punktowymi,  po wnioskach o przyznanie pomocy, których kolejność ustalono zgodnie z tymi kryteriami punktowymi dla wniosków złożonych we właściwym OR ARiMR.

Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i dokumentach dołączonych do tego wniosku są rozbieżne, punkty przyznaje się na podstawie danych zawartych w tych dokumentach.
Agencja, w związku ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, ustala, czy względy ekonomiczne uzasadniają zbycie gospodarstwa lub jego części w celu kontynuacji operacji i czy zbycie tego gospodarstwa nie jest sprzeczne z zapewnieniem trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju (Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1371) Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz informuje beneficjenta o warunkach ubiegania się o przyznanie pomocy przez nabywcę, w tym o okolicznościach faktycznych lub prawnych, wykluczających przyznanie pomocy - dokonując ustaleń, o których mowa powyżej może żądać od beneficjenta przedłożenia stosownych dokumentów lub złożenia wyjaśnień.
Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.
W przypadku złożenia wniosku nabywcy, po upływie terminu, o którym mowa w stosownym ogłoszeniu Agencja nie przyznaje pomocy.
Koszty ogólne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają refundacji w pełnej wysokości określonej w rozporządzeniu jeżeli zostały:
1) poniesione od dnia 1 stycznia 2014 r.;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w rozporządzeniu i rozporządzeniu nr 1305/2013.
Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwach dla każdego z ww. obszarów.
Informacje szczegółowe na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 udzielane są w małopolskim OR ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.
Wszelkie formularze związane z  wnioskiem o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych  załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl


Jacek Walczak, dn. 8.03.2016 r.Źródło:  Materiały zamieszczone na stronie internetowej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa