Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Od grudnia 2015 r. nabór wniosków w ramach „Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020

W bieżącym roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty będzie można składać od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. do Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek składa się w przypadku uczestnictwa w poniżej wymienionych systemach jakości:

-  gwarantowanych tradycyjnych specjalności;

-  chronionych nazw pochodzenia;

-  chronionych oznaczeń geograficznych;

-  ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;

- „Jakość Tradycja”;

- rolnictwo ekologiczne;

- integrowana produkcja roślin;

- Quality Meat Program;

- Pork Quality System;

- Quality Assurance for Food Products.

Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty  przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia  przez ludzi oraz zarejestrował się w centralnym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego, posiada numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR, nie korzystał lub nie korzysta ze wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, nie ubiega się o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, jest posiadaczem co najmniej 1 ha użytków rolnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1307/2013, otrzymał jednolitą płatność obszarową w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok  poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo w którym składa wniosek o przyznanie pomocy oraz złoży oświadczenie, że będzie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za kolejne lata, w których zostanie objęty pomocą.

Pomoc finansowa ma na celu wsparcie rolników przystępujących do unijnych lub krajowych systemów jakości i będzie udzielana jako roczna płatność motywująca, przez okres 3 lat.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów:

a)    kontroli po której wydawany jest certyfikat zgodności lub świadectwo jakości handlowej produktów

b)    składki na rzecz grupy producentów,

c)    zakupu specjalistycznych publikacji,

d)    zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych w przypadku integrowanej produkcji roślin.

Wysokość pomocy, uzależniona jest od systemu jakości w którym uczestniczy rolnik, a łączna wysokość pomocy przyznanej beneficjentowi, ze względu na prowadzenie produkcji w ramach więcej niż jednego systemu jakości może wynieść w każdym okresie pomocy nie więcej niż równowartość 2 000 euro.

Ewa Jewuła

Źródło: www.arr.gov.pl