Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Dopłaty bezpośrednie w roku 2015

W roku 2014 dopłaty bezpośrednie przyznawane były po raz ostatni na znanych wszystkim zasadach. Od roku przyszłego roku rolników czekają zmiany wynikające z reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Większa jest natomiast pula środków, co udało się osiągnąć między innymi na skutek przesunięcia  kwoty 2,34 mld euro z PROW 2014-2020. Nowy system składać się będzie zarówno ze znanych elementów jak i nowych rodzajów wsparcia. Na dopłaty liczyć będą mogli rolnicy gospodarujący na powierzchni nie mniejszej niż 1 ha gruntów rolnych  a  wyjątkowo również posiadacze mniej niż 1 ha, utrzymujący zwierzęta i korzystający z dopłat do produkcji (jeżeli ich dopłata wyniesie przynajmniej 200 euro).

Nowy system dopłat bezpośrednich składać się będzie z sześciu zasadniczych części:

1) Obowiązywać będzie nadal znana wszystkim rolnikom Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) a warunki jej uzyskiwania będą bardzo podobne do dotychczasowych. Na ten cel zarezerwowano łącznie  44,7% całej koperty finansowej. Szacunkowa  stawka do 1 ha wyniesie około 110 euro.       

2)  Nowym, obowiązkowym i ukierunkowanym na ochronę środowiska naturalnego, elementem systemu będzie dopłata z tytułu zazieleniania obejmująca: konieczność zachowania trwałych użytków zielonych, dywersyfikację czyli zróżnicowanie upraw (tylko gospodarstwa powyżej 10 ha gruntów ornych) oraz utrzymanie w gospodarstwie obszarów proekologicznych o powierzchni co najmniej 5% gruntów ornych (tylko gospodarstwa powyżej 15 ha gruntów ornych). Płatności te obejmować będą 30% koperty finansowej a szacowana stawka dopłaty wyniesie 74 euro do ha.  

3)  Dopłata dla młodych rolników obejmować będzie osoby, które rozpoczęły działalność rolniczą i nie przekroczyli wieku 40 lat. Wypłacana będzie przez okres 5 lat licząc od dnia założenia gospodarstwa. Szacowana stawka wyniesie 62 euro do ha i przyznawana będzie do maksymalnej powierzchni 50 ha.

4)  Dopłaty związane z produkcją dotyczyć będą rolników hodujących młode bydło, krowy, owce, kozy czy też uprawiających np. rośliny wysokobiałkowe, chmiel, buraki cukrowe, pomidory czy owoce miękkie. Na ten cel zarezerwowano 500 mln euro w każdym roku. Wybrane zasady dopłat do produkcji przedstawiać się będą następująco:

- płatność do młodego bydła: przysługująca rolnikom posiadającym co najmniej 3 sztuki bydła w wieku do 24 miesięcy, niezależnie od płci (wypłacane dla każdej sztuki od 1-szej  do 30-tej), szacowana stawka wyniesie około 70 euro za sztukę,

- płatność do krów: przysługująca rolnikom posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku od 24 miesięcy (wypłacane dla każdej sztuki od 1-szej do 30-tej), szacowana stawka wyniesie około 70 euro za sztukę,

- płatność do owiec: przysługująca rolnikom posiadającym co najmniej 10 maciorek w wieku co najmniej 12  miesięcy (bez limitu wielkości stada), szacowana stawka wyniesie około 25 euro za sztukę,

- płatność do roślin wysokobiałkowych: przysługująca do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych w plonie głównym.

5)  Jedynie w naszym kraju obowiązywać będzie dodatkowa dopłata redystrybucyjna do każdego ha ziemi w przedziale od 3,01 ha do 30 ha, wspierająca gospodarstwa małe i średnie.   Szacowana stawka wynosić będzie około 41 euro na ha.

6)  Przejściowe wsparcie krajowe dla rolników, którzy w roku 2013 korzystali z dopłat do upraw tytoniu.

Rolnicy gospodarujący na niewielkich powierzchniach będą mogli od przyszłego roku skorzystać z uproszczonego systemu wsparcia, przez co zwolnieni będą z praktyk zazielenienia oraz kontroli norm i wymogów wzajemnej zgodności. Do systemu uproszczonego włączani będą automatycznie rolnicy, których dopłata nie przekroczy 1250 euro  chyba, że zdecydują inaczej.  Przystąpić do tego systemu będzie można tylko raz,  jedynie w roku 2015  natomiast wystąpić będzie można w dowolnym momencie okresu programowania. Kwota dopłaty wyliczana będzie na zasadach stosowanych w systemie standardowym z tym, że nie może ona przekroczyć wspomnianej kwoty 1250 euro na rok.   Szczegółowe zasady wypłacania dopłat bezpośrednich znajdą się w przepisach krajowych.

 

Wojciech Ślósarz
01.09.2014