Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020 dla małych gospodarstw

15 kwietnia 2014 r. projekt trzeciej wersji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został zatwierdzony i przekazany do Komisji Europejskiej do dalszych uzgodnień. Planowany budżet programu wynosi 13,5 mld euro, a szczególny nacisk położony został na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, inwestycje oraz działania związane z ochroną środowiska.

W projekcie odnajdujemy działania znane już z poprzednich edycji programu lecz także nowe propozycje mogące zainteresować właścicieli niewielkich gospodarstw w Małopolsce. Wbrew obawom, nowy PROW nie jest ukierunkowany jedynie na duże gospodarstwa towarowe. Nowością w PROW 2014-2020 jest poddziałanie „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. Wsparcie to powiązane jest ze zmianami w systemie dopłat bezpośrednich jakie czekają nas już w przyszłym roku.  Planuje się, że  mniejsze gospodarstwa będą objęte uproszczonym, ryczałtowym systemem dopłat bezpośrednich, obniżającym poziom wymogów oraz liczbę kontroli. Wstępne szacunki wskazują, że do uproszczonego systemu mogłaby wejść nawet połowa gospodarstw w kraju.  Otrzymywałyby one dopłaty o wysokości podobnej do dopłat obowiązujących w standardowym systemie nie przekraczające jednak 1250 euro. Do takich właśnie gospodarstw skierowane będzie poddziałanie „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.

Skorzystać z niego będą mogli rolnicy, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy kwalifikowali się do uczestnictwa w uproszczonym systemie dopłat bezpośrednich dla małych gospodarstw i którzy trwale przekażą swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów, co najmniej powierzchnie odpowiadającą średniej wielkości gospodarstwa w Polsce (10,42 ha wg ARiMR 2013) albo średniej powierzchni gospodarstwa w danym województwie, jeżeli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce. Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą gospodarstwa większe zarówno po stronie rolnika przekazującego jak i przejmującego grunty. Większe szanse będą miały również wnioski w których gospodarstwa przejmować będą młodzi rolnicy. Roczna stawka pomocy odpowiadać będzie 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu bezpośrednich dopłat dla małych gospodarstw. Stawka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, aż do roku 2020 włącznie.


Drugim poddziałaniem, które z pewnością cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem rolników jest „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Skorzystać z niego będą mogli rolnicy  posiadający gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej nie większej niż 6 tys. euro. Rolnik zainteresowany poprawą sytuacji ekonomicznej gospodarstwa otrzyma premię wysokości do 60 tys. złotych wypłacaną w dwóch ratach. Środki będą mogły być przeznaczone na działania mające na celu poprawę konkurencyjności gospodarstwa w tym: zwiększenie lub całkowitą zmianę profilu produkcji jak również rozwinięcie możliwości sprzedaży produktów (małe przetwórstwo, sprzedaż bezpośrednia itp.). Z otrzymanych środków możliwe będzie również sfinansowanie kosztów zakupu maszyn, urządzeń, modernizacji budynków, a nawet zakupu ziemi. Oczywiście wszystkie te działania realizowane będą w oparciu o biznesplan zakładający wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa a wypłata drugiej części premii uzależniona będzie od pomyślnego wdrożenia działań w gospodarstwie. Przewiduje się, że preferowane będą gospodarstwa ekologiczne jak również działania zespołowe rolników oraz dotyczące więcej niż jednego etapu produkcji (np. przygotowanie do sprzedaży, przetwórstwo produktów z gospodarstwa).

 

Wojciech Ślósarz, 25.04.2014
Opracowano na podstawie:  projektu PROW na lata 2014–2020 z dnia 7 kwietnia 2014 r.