Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Informacja ARiMR dla Beneficjentów pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013 oraz SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” poszkodowanych wskutek wystąpienia klęsk żywiołowych

Klęski żywiołowe, jakie dotknęły część regionów naszego kraju, a tym samym gospodarstwa i przedsiębiorstwa wielu Beneficjentów pomocy finansowej udzielanej w różnej formie przez ARiMR, niewątpliwie są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Dlatego też ARiMR uprzejmie przypomina, że jeśli Beneficjenci działań inwestycyjnych SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz PROW 2007-2013 będą mieli, w związku z wystąpieniem tego rodzaju klęsk, problemy z wypełnieniem zobowiązań, jakie wynikają z umów zawartych przez nich z ARiMR, mają możliwość wystąpienie ze stosownym, pisemnym wnioskiem do Agencji informując o tym fakcie.

Kategoriami siły wyższej lub wyjątkowymi okolicznościami wg rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW są między innymi:

 

 • Katastrofa naturalna poważnie dotykająca grunty gospodarstwa;
 • Wypadek powodujący zniszczenie budynku dla zwierząt gospodarskich;
 • Choroba epizootyczna dotykająca część lub całość należącego do rolnika żywego inwentarza.


Natomiast do pozostałych kategorii siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, określonych w przepisach krajowych, tj. w rozporządzeniach wykonawczych dla działań inwestycyjnych PROW 2007-2013, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot całości lub części pomocy, należą między innymi:

 

 1. Katastrofa naturalna powodująca trwałe uszkodzenie nieruchomości lub obiektów będących przedmiotem operacji;
   
 2. Wypadek lub awaria skutkująca zniszczeniem budynku, budowli lub innego mienia w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze używanie zgodnie z założonym celem operacji;
   
 3. Kradzież mienia będącego przedmiotem operacji, z wyłączeniem kradzieży, która nastąpiła na skutek niezachowania należytej staranności przez Beneficjenta.


W przypadku nie wykonania co najmniej jednego ze zobowiązań wymienionych w umowie przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 oraz SPO 2004-2006 - z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności - określonych w przepisach wspólnotowych lub w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych działań PROW 2007-2013 lub w przepisach Uzupełnienia SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony przez ARiMR z wykonania tego zobowiązania.

Może również- za zgodą ARiMR- zmienić termin realizacji tego zobowiązania. W tym celu należy złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji pisemny wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, jeżeli rolnik jest już w ich posiadaniu (np. protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody), w terminie:

 

 • W przypadku Beneficjentów SPO „Restrukturyzacja…” - 30 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku,

 

 • W przypadku Beneficjentów PROW 2007-2013 - 10 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.