Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Wojewódzka edycja konkursu Agroliga 2012 - zgłoszenia

ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W WOJEWÓDZKIEJ EDYCJI KONKURSU
AGROLIGA 2012


Po raz 19 mam przyjemność zaprosić małopolskich rolników oraz działające na terenie naszego województwa firmy branży rolniczej do udziału w Wojewódzkiej Edycji Konkursu AgroLiga 2012.

Przypomnę, że Konkurs odbywa się dwuetapowo. Wyłonieni w drodze wojewódzkiej edycji Mistrzowie Małopolski będą reprezentować nas w Krajowym Finale Konkursu. Niestety jeszcze nie znam wyników Finału Konkursu z 2011 roku, gdyż Finałowa Gala odbywa się teraz z pewnym opóźnieniem i najprawdopodobniej będzie w połowie maja. Jednak dotychczas reprezentacja Małopolski zdobywała laury w Krajowym Finale i to zarówno w kategorii ”Firma”, jak i w kategorii „Rolnik”. Nic nie stoi na przeszkodzie kontynuować tę dobrą tradycję.

Chętnych do wzięcia udziału w konkursie zapraszam do wypełnienie Karty Zgłoszenia, którą zamieszczam na stronie internetowej MODR Karniowice, dysponować nią będą również nasi pracownicy w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą we wszystkich PZDR-ach,  
do 30 czerwca 2012 roku.

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora MODR odwiedzi zgłoszone gospodarstwa rolne oraz firmy na przełomie lipca i sierpnia.
Dla wszystkich zainteresowanych przypominam Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU AGROLIGA 2012

1. Konkurs AgroLiga 2012 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2012 w kategoriach: Rolnicy i Firmy.

2. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2007-2011.

3. Pierwszy etap rozpoczyna się w maju 2012 r. poprzez wydrukowanie regulaminu w biuletynach informacyjnych wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

4. Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny wpływać zgłoszenia kandydatów w kategoriach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu danego województwa.

5. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego powinny powołać Komisje Konkursowe, które dokonają oceny zgłoszeń.

6. W czasie swoich prac Komisje Konkursowe powinny wziąć pod uwagę następujące elementy oceny:

a. do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której  uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

b. do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe  gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

c. przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach Komisje Konkursowe powinny brać pod uwagę  estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

d. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego jako organizatorzy AgroLigi 2012 na szczeblu wojewódzkim są odpowiedzialne za weryfikację płynności finansowej uczestniczących w konkursie firm i gospodarstw rolnych.

7. Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2012 powinna się odbywać na łamach biuletynów wydawanych przez ODR-y. Wskazane jest, by Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – w miarę możliwości - rozpropagowały konkurs oraz  jego uczestników  na szczeblu wojewódzkim  w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

8. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2012 w kategorii Rolnicy i Firmy powinno się odbyć do 30 września 2012 r. w drodze głosowania czytelników biuletynów wydawanych przez ODR-y i ewentualnie prasy lokalnej (która wydrukuje kupony do głosowania), bądź w wyniku oceny Komisji Konkursowej powołanej na szczeblu wojewódzkim .

9. Organizatorzy konkursu na szczeblu krajowym zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń w wypadku:

1. stwierdzenia braku płynności finansowej zgłaszanych firm i rolników
2. wejścia w konflikt z prawem
3. wadliwego zakwalifikowania firmy lub rolnika do odpowiedniej kategorii

W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki może nie zostać dopuszczony do finału krajowego. Jego miejsce zajmie wówczas Wicemistrz Wojewódzki.

10.    W drugim etapie konkursu do sekretariatu konkursu AgroLiga wpływają zgłoszenia Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2012 w kategoriach Rolnicy i Firmy jako nominatów do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2012. Zgłoszenia powinny zawierać: protokół z rozstrzygnięcia konkursu AgroLiga 2012 na szczeblu wojewódzkim, dokładne dane teleadresowe (adres pocztowy,  telefon, fax, e-mail, ew. strona www) oraz wizytówki gospodarcze poszczególnych Mistrzów Wojewódzkich  o objętości do 1 strony formatu A4 .

Zgłoszenia należy przesłać do 15 października 2012 r. pod adresem:

    Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
    ul. Hoża 66/68
    00-682 Warszawa

z dopiskiem
    Sekretariat Konkursu
    „AgroLiga 2012”


Kapituła konkursu AgroLiga 2012, powołana przez organizatorów konkursu na szczeblu krajowym, wyłoni Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów Krajowych oraz Laureatów

Zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w Konkursie. Przecież w Małopolsce nie brakuje dobrych gospodarstw rolnych oraz dobrze prosperujących firm branży rolniczej. Sam udział w Konkursie to rodzaj bardzo dobrej promocji dla wszystkich jego uczestników.

Krystyna Maliszewska
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
MODR Karniowice

 Karta zgłoszenia: [PDF] [DOC]