Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Kontrola beneficjentów działań PROW 2007-2013

Na mocy zapisów Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1975/2006 z 7 grudnia 2006 r., wnioski z działań PROW 2007-2013 o przyznanie pomocy i kolejne wnioski o płatność są sprawdzane w sposób zapewniający skuteczną weryfikację przestrzegania warunków, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc. Służyć temu będą wizytacje w miejscu realizacji projektu (jako uzupełnienie kontroli administracyjnej) oraz kontrole na miejscu. Państwa członkowskie określają odpowiednie metody i sposoby kontroli.
Zasady realizacji czynności kontrolnych wynikają z ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.Nr 64, poz. 427). Tryb wykonywania czynności kontrolnych został określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.Nr 168, poz.1181).
Na podst. powyższego rozporządzenia wizytacja na miejscu będzie przeprowadzana w przypadku wszystkich operacji inwestycyjnych, dla których określona we wniosku o przyznanie pomocy lub przyznana kwota pomocy wynosi co najmniej 35% maksymalnej kwoty pomocy w ramach danego działania, albo przekracza kwotę 500 tys zł w przypadku następujących działań :
- zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
- odtwarzanie potencjału produkcji leśnej
a także w przypadku działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie operacji dot.gospodarki wodnościekowej oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
W ramach działań inwestycyjnych przeprowadza się wizytacje w miejscu wniosków jako część kontroli administracyjnej, a kontrole beneficjentów, którzy złożyli wnioski o płatność mogą być przeprowadzone w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej. Wszystkie zobowiązania beneficjenta wynikające z umowy, które mogą być sprawdzone podczas wizytacji, są przedmiotem kontroli.
Kontrole na miejscu oraz wizytacje w miejscu (czynności kontrolne) przeprowadzają pracownicy ARiMR posiadający stosowne upoważnienie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ARiMR nie jest zobowiązana do powiadamiania podmiotu kontrolowanego o terminie przeprowadzenia czynności kontrolnych.
Ogólne zasady obowiązujące podczas przeprowadzania czynności kontrolnych:
 1)      Wszystkie czynności związane z kontrolą na miejscu przeprowadza się w sposób jawny, przy udziale beneficjenta lub jego pełnomocnika posiadającego pisemne upoważnienie.
2)      Kontrole na miejscu przeprowadza się w celu sprawdzenia i weryfikacji faktów stanowiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym danych i informacji zawartych we wnioskach pomocowych.
3)      Inspektorzy upoważnieni do przeprowadzenia czynności kontrolnych mają prawo do:
•         wstępu na teren gospodarstwa rolnego;
•         żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
•         wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli i sporządzenia z nich odpisów, wyciągów lub kopii.
4)      Z przeprowadzonej kontroli na miejscu Inspektor Terenowy sporządza raport z czynności kontrolnych. Raport jest sporządzany w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot kontrolowany a drugi zatrzymują kontrolujący.
5)      Beneficjent może w ciągu 7 dni od doręczenia raportu:
•    wnieść pisemne uwagi (uwagi należy uzasadnić);
•    podpisać raport (po tej czynności nie ma już możliwości zgłaszania zastrzeżeń).
Kontrola beneficjentów wybranych działań PROW 2007-2013
Kontrola na miejscu w ramach „Ułatwiania startu młodym rolnikom” obejmuje:
•    Weryfikację dokumentów załączonych przez producenta rolnego do wniosku o przyznanie pomocy;
•    Weryfikację miejsca realizacji projektu;
•    Weryfikację informacji zawartych w planie rozwoju gospodarstwa;  
•    Weryfikację kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia (kwalifikowalnych);
•    Weryfikację informacji zawartych w „Oświadczeniu dotyczącym spełniania standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie rolnym”;
•    Weryfikację zobowiązań beneficjenta;
•    Kontrolę zgodności osiągnięcia nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie (równą, co najmniej 4 ESU).
Kontrola na miejscu w ramach "Zalesiania gruntów rolnych oraz zalesiania gruntów innych niż rolne" obejmuje:  
•    Kontrolę posiadania przez rolnika Planu zalesienia oraz weryfikacja zapisów w nim zawartych ze stanem faktycznym w terenie i z deklaracją we wniosku o przyznanie pomocy;
•    Ustalenie granic oraz pomiar powierzchni zalesienia;
•    Sprawdzenie powierzchni grodzenia siatką oraz długości siatki przeznaczonej do wykonanie ogrodzenia;
•    Sprawdzenie wykonania wykoszenia roślinności zagłuszającej sadzonki, cięć pielęgnacyjnych drzew zgodnie z zapisami w planie zalesienia;
•    Sprawdzenie zabezpieczenia uprawy leśnej przed zwierzyną indywidualnymi środkami ochrony roślin (repelenty, 3 paliki, owcza wełna);
•    Kontrolę minimalnej szerokości zalesienia, z wyjątkiem sytuacji gdy zalesienie sąsiaduje z lasem;
•    Sprawdzenie, czy rolnik posiada dowody zakupu sadzonek drzew iglastych i liściastych oraz repelentów określonych w planie zalesienia;
•     Kontrolę przekroczenia o co najmniej 10% planowanego udziału w powierzchni zalesienia drzew gatunków iglastych.
•     Kontrolę zasadności korzystania z podwyższonej płatności wynikającej z utrudnień w wykonaniu i pielęgnacji zalesienia położonego na stoku o nachyleniu  powyżej 12°;
•    Kontrolę działek rolnych w całym gospodarstwie pod kątem przestrzegania minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (normami), określonych w przepisach o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej.
Kontrola na miejscu w ramach „Rent strukturalnych” obejmuje:
Kontrola na miejscu w ramach działania „Renty strukturalne” obejmuje zarówno przekazującego gospodarstwo, jak i przejmującego użytki rolne.
Zakres kontroli na miejscu u przekazującego gospodarstwo obejmuje:
•     Identyfikację uprawnionego do renty oraz małżonka - jeśli renta przyznana została z dodatkiem na współmałżonka;
•    Kontrolę użytków rolnych, jeśli uprawniony do renty pozostawił 0,5 ha gruntów na własne potrzeby;
•    Kontrolę zwierząt, jeśli uprawniony do renty pozostawił na własne potrzeby żywy inwentarz;
•    Kontrolę  pod względem zaprzestania prowadzenia przez beneficjenta działalności rolniczej;
•    Kontrolę  pod względem nie prowadzenia przez beneficjenta działu specjalnego produkcji rolnej.
Zakres kontroli na miejscu u przejmującego użytki rolne obejmuje weryfikację zobowiązania do prowadzenia na przejętych gruntach działalności rolniczej przez okres co najmniej 5 lat od daty przejęcia.
 Kontrola na miejscu w ramach „Programu rolnośrodowiskowego” obejmuje:
•    Pomiar powierzchni uprawy.
•    Sprawdzenie zadeklarowanej rośliny.
•    Kontrola minimalnych wymagań utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej.
•    Kontrola Minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne odpowiednie wymogi obowiązkowe.
•    Kontrolę posiadania przez rolnika Planu rolnośrodowiskowego oraz weryfikacja zapisów w nim zawartych poprzez porównanie ze stanem faktycznym w terenie i z deklaracją we wniosku o płatność.
•    Kontrolę posiadania przez rolnika Rejestru działalności rolnośrodowiskowej oraz weryfikacja zapisów w nim zawartych poprzez porównanie ze stanem faktycznym w terenie i z deklaracją we wniosku o płatność.
•     Kontrola wymogów w ramach poszczególnych pakietów i wariantów.


Wolnik Dorota

źródło: strona internetowa ARiMR, Minrol