Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Renty strukturalne a nowe kryteria dostępu

Do czasu ukazania się nowych przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania Renty Strukturalne obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007r, Dz. U.nr.109 poz.750. W powyższym rozporządzeniu w & 21 znajdował się zapis nakładający na Prezesa ARiMR obowiązek  podania do publicznej wiadomości do dnia 31.03 danego roku terminu składania wniosków przez rolników. W miesiącu marcu 2009r nastąpiła zmiana przepisów polegająca na  wykreśleniu z & 21 obowiązku podania do 31.03 danego roku przez Prezesa Agencji terminu składania wniosków.  Nowy zapis mówi że Prezes Agencji ogłasza termin składania wniosków  po 30 dniach od ogłoszenia i nie dłuższy niż 10 dni. Wprowadzona zmiana spowodowała odsunięcie terminu składania wniosków przez  rolników. Biorąc pod uwagę obowiązujące na dziś w tym zakresie przepisy aby rolnicy mogli w br. złożyć wnioski to Prezes Agencji powinien ogłosić termin naboru wniosków do 20 listopada 2009 r.


Resort  rolnictwa zapowiada zmianę przepisów dotyczących przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za rentę strukturalną. O rentę strukturalną tak jak w poprzednich latach będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy ukończyli co najmniej 55 lat, przez 10 lat prowadzili samodzielnie gospodarstwo, a przez 5 lat byli ubezpieczeni w KRUS.

Szykujące się zmiany, które zapowiada Ministerstwo mają dotyczyć kryteriów dostępu znacznie je ograniczając. Ziemię będzie można przekazać następcy lub na powiększenie innego gospodarstwa, w zależności od województwa minimalnie od 1 do 3 hektary. Najważniejsza zmiana dotyczy wielkości nowo powstałego gospodarstwa, które musi osiągnąć średnią powierzchnię w kraju. A  jest to około 9 hektarów użytków rolnych. Ma być także premiowane przekazywanie ziemi młodym rolnikom, którzy będą mogli  się ubiegać o środki na ułatwienie startu . Zapowiadaną nowością jest forma przekazania przy której nie będzie miało znaczenia czy nabywca będzie właścicielem czy dzierżawcą ziemi.

Zapowiadane zmiany mają na celu poprawę struktury agrarnej i zwiększenie efektywności ekonomicznej przejmowanych gospodarstw. Innym powodem proponowanych zmian i ograniczenia  kryteriów jest brak środków, walka o pieniądze na renty strukturalne trwa  od kilku miesięcy. Komisja Europejska zgodziła się na przesunięcie funduszy w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki na renty strukturalne mają pochodzić z przesunięć w programach usług doradczych, odtworzenia potencjału produkcji leśnej, tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw i innych działań które nie spotkały się z zainteresowaniem rolników. Rolnicy szczególnie w Małopolsce nie są zachwyceni proponowanymi zmianami, a w szczególności  wielkością  średnią w kraju nowo utworzonego gospodarstwa. Już przy obowiązujących dotychczas przepisach był duży problem z  spełnieniem kryteriów przez następcę, jak posiadanie odpowiednich kwalifikacji , lub udokumentowanej praktyki potwierdzonej ubezpieczeniem w KRUS. Kolejną trudną do przebrnięcia barierą dla przejmującego może się okazać biorąc pod uwagę duże rozdrobnienie w naszym województwie proponowana wielkość nowo powstałego gospodarstwa.  

 

                                                                      Władysław Salamon