Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

PROW 2007-2013 - działania delegowane

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 przewidziano w sumie 22 działania pomocowe, z których 8 pod nadzorem Agencji będą wdrażały inne podmioty, a mianowicie : Samorządy Wojewódzkie,  Agencja Rynku Rolnego (ARR) i  Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

Zadania delegowane obejmą następujące czynności:

1.    przyjmowanie wniosków o płatność;

2.    przeprowadzanie kontroli administracyjnych wniosków o płatność;

3.    wybór wniosków do kontroli na miejscu i przeprowadzanie czynności kontrolnych;

4.    zatwierdzanie płatności oraz weryfikowanie zgodności wypłaconych kwot z zasadami wspólnotowymi.

Zadania delegowane będą wykonywane w ramach następujących działań objętych PROW 2007-2013:

-    w przypadku Samorządów Województw :

1.    Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (Kod 125) wdrażane w dwóch Schematach:

-    Scalanie gruntów,

-    Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;

2.    Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Kod 321);

3.    Odnowa i rozwój wsi (Kody: 313, 322, 323);

4.    Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Kod 4.1/413), tj.:

-    dla operacji, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,

-    dla tzw. małych projektów, tj. operacji, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi;

5.    Wdrażanie projektów współpracy (Kod 4.21);

6.    Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (Kod 4.31);

-    w przypadku Agencji Rynku Rolnego:

1. Działania informacyjne i promocyjne;

-    w przypadku Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa:

1. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Na realizacje wszystkich zadań delegowanych w budżecie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 przewidziana została kwota 3,518 mld euro.  

Jako pierwsze zostało  uruchomione działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Wnioski o uzyskanie wsparcia są dostępne na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich, a w przypadku województwa małopolskiego w dniu 13 stycznia 2009 r,  Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję  o naborze wniosków w okresie od 2 lutego do 31 marca 2009r.

 

                                                                                               Marian Kulpa