Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Możliwości uzupełniania kwalifikacji zawodowych przez młodych rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki rozszerzył możliwości wydłużenia czasu na uzupełnienie wykształcenia przez „młodych rolników”, którzy skorzystali ze wsparcia w latach 2004-2006. Beneficjenci, którzy z programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w latach 2004-2006 otrzymali dofinansowanie a nie wywiązali się z podjętego zobowiązania uzupełnienia wykształcenia rolniczego w ciągu 5 lat, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może wyrazić zgodę na wydłużenie tego okresu tylko, gdy zostaną spełnione następujące warunki:
1.    Beneficjent w dniu podpisywania umowy był w trakcie nauki lub rozpoczął naukę w najbliższym możliwym terminie po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu albo w możliwie najbliższym terminie po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli został wezwany do jej odbycia po dniu podpisania umowy, ale przed pierwszym potencjalnie możliwym terminem rozpoczęcia nauki;
2.    Beneficjent kontynuował naukę bez przerw i opóźnień (czas pobierania nauki nie może być dłuższy niż okres kształcenia w danym typie szkoły i zawodzie);
3.    Dzień, w którym upływa pięcioletni termin na uzupełnienie wykształcenia, przypada w trakcie ostatniego roku/ semestru nauki.
Agencja podkreśla, że każdy przypadek niewypełnienia kryterium wykształcenia w pięcioletnim terminie będzie rozpatrywany indywidualnie w celu ustalenia” czy młody rolnik dołożył wszelkich starań by wypełnić zobowiązania i podjął w tym zakresie wszelkie możliwe działania w szczególności dokonał wyboru odpowiedniej szkoły oraz najkrótszej możliwej drogi prowadzącej do uzupełnienia wykształcenia”.

 

                                                                                Grażyna Poloczek