Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Rolnicy – uważajcie na „zakaz” podwójnego dofinansowania!!!

Każdy rolnik korzystający ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej musi koniecznie pamiętać, że nie można jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego finansować z dwóch źródeł. Nie można dwukrotnie refundować określonego wydatku ze środków publicznych. Nie istotnym jest tutaj, czy pieniądze pochodzą z UE, czy z budżetu krajowego. Każdy rolnik występujący z wnioskiem o wsparcie finansowe podpisuje umowę ze stosowną klauzulą oraz później składa pisemne oświadczenie, że nie korzystał i nie będzie korzystał z podwójnego finansowania tego przedsięwzięcia przy pomocy środków publicznych. W związku z czym należy uwzględniać, że np. kredyty z dofinansowaniem ARiMR do oprocentowania ( kredyty preferencyjne) jak również ulgi podatkowe na inwestycje – są to środki wsparcia krajowego. Zasady te obowiązywały również w poprzednim okresie finansowania środkami UE (2004-2006) zarówno w ramach PROW czy SPO. Obecnie zakaz podwójnego dofinansowania określa paragraf 7 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych „ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz.U nr.193 z 2007r. poz.1397), w którym określone jest, że pomoc przyznaje się na operacje obejmujące wyłącznie przedsięwzięcia związane z prowadzeniem działalności rolniczej, która nie jest finansowana z innych środków publicznych (wymóg ten dotyczy również innych programów w ramach PROW). Ponadto należy również pamiętać, że ubieganie się o ulgę inwestycyjna w podatku rolnym lub ulgę budowlaną w podatku dochodowym stanowi także naruszenie zakazu podwójnego dofinansowania. W razie stwierdzenia przez ARiMR, że beneficjent PROW na lata 2007 – 2013 skorzystał z podwójnego finansowania ze środków publicznych, zostanie on zobowiązany do zwrotu otrzymanej pomocy wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Należy pamiętać, że beneficjent programu PROW (czy wcześniej PROW i SPO) w okresie 5 lat od ostatniej wypłaty środków wsparcia finansowego na dane przedsięwzięcie podlega monitoringowi i kontroli przez upoważnione służby. Przypominamy też o rzetelnym i sumiennym składaniu oświadczeń i wyjaśnień, ponieważ w przypadku stwierdzenia, że beneficjent umyślnie złożył fałszywe oświadczenie, daną operację wyklucza się ze wsparcia i odzyskuje wszystkie kwoty, które zostały wypłacone na tę operację. Jednocześnie beneficjent zostanie wykluczony z otrzymania wsparcia w ramach tego działania w roku następnym. Korzystajmy zatem z pieniędzy UE na rozwój rolnictwa i wsi przy zachowaniu przepisów prawa i w uczciwym postępowaniu a wtedy na pewno się opłaci!!!

 

                                        Rozalia Niedośpiał