Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Wspólna polityka rolna szansą rozwoju gospodarstw niskotowarowych

Obawy rolników związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej okazały się nieuzasadnione. Sama integracja przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa zarówno w skali makro ale co istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności również w skali mikro o czym świadczy gospodarstwo Pana Tadeusza Zięby. Gospodarstwo o powierzchni ok. 12 ha położone jest w malowniczym ale dość trudnym pod względem rolniczym terenie gminy Bobowa. Gmina Bobowa leży w dolinie rzeki Białej, na wysokości ok. 280 m n.p.m., pomiędzy Tarnowem a Nowym Sączem, w odległości 25 km na północny zachód od Gorlic. Zajmuje obszar 50 km2 podzielony na 8 sołectw ( Bobowa, Brzana, Jankowa, Wilczyska, Stróżna, Siedliska, Sędziszowa, Berdechów).Pan Tadeusz Zięba wykorzystując środki finansowe wynikające ze wspólnej polityki rolnej: wspieranie gospodarstw niskotowarowych, dostosowanie do standardów Unii Europejskiej zmodernizował oborę na 15 szt. bydła która obecnie spełnia standardy unijne.
   
Pochodną tej inwestycji była budowa płyty gnojowej ze zbiornikiem na wodę gnojową oraz zbiornika na gnojówkę. Efektywnie wydane fundusze przyczyniły się nie tylko do poprawy jakości produkcji ale również po części umożliwiły pozyskanie dodatkowych środków z działalności pozarolniczej wykorzystującej paradoksalnie niekorzystne rolniczo warunki terenowe.
Agroturystyka może w nieinwazyjny sposób współistnieć z produkcją rolniczą przyczyniając się do poprawy warunków bytowych gospodarza. Niemniej istotą rozwoju gospodarstwa są inwestycje szczególnie te, na które środki można pozyskać ze źródeł wspólnotowych np. Działania PROW na lata 2007-2013 osi I.

 

Zbigniew Kiełbasa