Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Rusza oczekiwane przez rolników działanie!

„Różnicowanie W Kierunku Działalności Nierolniczej”
PROW 2007 -2013

Od 5 czerwca 2008 r. Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania  PROW 2007-2013 „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

O przyznanie pomocy ubiegać się mogą:
- rolnicy i ich domownicy (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) oraz współmałżonkowie rolników,
- mieszkańcy miejscowości z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców) oraz miejskich (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców),
- beneficjent musi być ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie, przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku do tego działania.
Wsparcie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przeznaczone jest dla osób podejmujących lub rozwijających działalność nierolniczą lub związaną z rolnictwem w celu zapewnienia dodatkowego, pozarolniczego źródła dochodu.
W całym okresie realizacji PROW 2007-2013 beneficjent może otrzymać wsparcie w wysokości do 100 tys. złotych. W ramach tej kwoty wnioskodawca może złożyć kilka wniosków, ale nie więcej niż jeden wniosek rocznie. Przyznane dofinansowanie pokrywa beneficjentowi do 50% kosztów kwalifikowalnych, które poniósł na stworzenie pozarolniczego źródła dochodu.

Udzielona w tym działaniu pomoc finansowa musi być wykorzystana na inwestycje związane z podjęciem lub rozwojem prowadzonej działalności nierolniczej. Na liście działalności, które mogą być dofinansowane jest ponad 380 pozycji.
Szczegółowy wykaz kategorii działalności nierolniczych  (Polska Klasyfikacja Działalności) w ramach tego działania można znaleźć w Załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 roku (Dz. U. nr 200,poz. 1442 z późn. zm.) oraz zmiany do tego rozporządzenia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., nr 85, poz. 519) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie  w kierunku działalności nierolniczej’ (strona internetowa MRiRW: www.minrol.gov.pl).
Oddział Regionalny ARiMR w Krakowie przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach tego działania w trybie ciągłym, aż do wyczerpania limitu środków przyznanych dla naszego województwa w co najmniej 120% lecz nie później niż  31 grudnia 2008 roku. Do dyspozycji województwa małopolskiego przyznano limit środków 19 854 954,25 złotych.
Formularze wniosków, załączników i instrukcji ich wypełnienia są udostępnione na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl, MRiRW: www.minrol.gov.pl, a także w Oddziale Regionalnym ARiMR w Krakowie.

Krystyna Maliszewska