Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Ułatwienie startu młodym rolnikom

„Ułatwianie startu młodym rolnikom” jest kolejnym działaniem objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a finansowanym z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działanie to było realizowane w ramach SPO 2004-2006, a obecnie będzie kontynuowane, lecz na nieco zmienionych warunkach wynikających z doświadczeń płynących z przebiegu wdrażania tej pomocy w latach ubiegłych.

Celem realizacji tego działania jest podniesienie konkurencyjności sektora rolnego poprzez aktywizację młodych osób, o odpowiednich kwalifikacjach do rozpoczęcia działalności rolniczej. Będzie to sprzyjać zmianom strukturalnym w rolnictwie oraz tworzeniu miejsc pracy poprzez samozatrudnienie młodych rolników.

Już od 3 marca aż do 30 czerwca 2008 roku AR i MR będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie z tego Działania od wnioskodawców z całego kraju.

 

Kryteria przyznania pomocy


Pomoc finansowa jest przyznawana osobie fizycznej, która:

- do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła działalności rolniczej i po raz pierwszy rozpocznie prowadzenie gospodarstwa rolnego

- oraz osoba, która rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 14 miesięcy do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

- osoba, której małżonek nie prowadził działalności rolniczej albo rozpoczął jej prowadzenie nie wcześniej niż w okresie 14 miesięcy do dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy,

- nabyła gospodarstwo rolne na drodze kupna, darowizny lub spadku oraz dzierżawy (minimum 6-cioletniej) z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

* powierzchnia użytków rolnych będzie nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju (średnia pow. gospodarstwa rolnego 9,6 ha) oraz nie większa niż 300 ha,

* gospodarstwo będzie prowadzone samodzielnie,

* gospodarstwo nie może stanowić współwłasności lub współposiadania z wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej,

* gospodarstwo będzie spełniać podstawowe wymagania w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt

- jest pełnoletnia i w dniu złożenia przez nią wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia,

- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

- nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

Forma udzielonej pomocy:


Na wniosek beneficjenta pomoc finansowa w tym działaniu będzie wypłacana w formie premii w wysokości 50 tysięcy złotych. Pomoc jest przyznawana jednorazowo dla 1 beneficjenta.

W przypadku, gdy warunki niezbędne do uzyskania pomocy spełniają oboje małżonkowie, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich.

 

Warunki uzyskania pomocy:


1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami

2. Złożenie Planu Rozwoju Gospodarstwa

 

Zobowiązania beneficjenta:

Rolnik, któremu przyznano pomoc, powinien wypełnić następujące zobowiązania pod rygorem zwrotu części lub całości premii:


1. Samodzielnie prowadzić gospodarstwo przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy,

2. Zrealizować założenia Planu Rozwoju Gospodarstwa do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy,

3. Wydatkować w okresie 3 lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje określone w Planie Rozwoju Gospodarstwa,

4. Osiągnąć nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej w gospodarstwie, w wysokości 4 ESU i nie mniejszą niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

5. Spełnić wymagania w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt do dnia upływu 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności rolniczej oraz spełniać te wymagania do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy,

6. Podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, w pełnym zakresie jako rolnik, co najmniej przez 3 lata od dnia wypłaty pomocy,

7. W przypadku braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych, uzupełnić je w okresie 3 lat od dnia doręczenie decyzji o przyznaniu pomocy,

8. Umożliwić przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów,

9. Przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

 

Przeznaczenie pomocy na inwestycje:


1. Inwestycje określone jako „koszty kwalifikowane” w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007-2013:

• budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,

• zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży,

• zakupu instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej mającej wpływ na warunki prowadzenia działalności rolniczej,

2. Zakup gruntów rolnych, które przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy, rolnik będzie wykorzystywał do działalności rolniczej

3. Zakup zwierząt hodowlanych stanowiących stado podstawowe – związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej lub postępem genetycznym w zakresie prowadzenia produkcji

 

Szczególne warunki przyznania pomocy:


Jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 14 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy nie więcej niż 18 miesięcy, pomoc można przyznać osobie, która gospodarstwo rolne nabyła:

1. jako spadek, potwierdzony aktem notarialnym, lub prawomocnym orzeczeniem sądowym

2. jako darowizna przed ukończeniem 18 roku życia,

3. jako darowizna przed ukończeniu 18 roku życia i kontynuowała naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia

4. przed rozpoczęciem służby wojskowej lub w trakcie jej trwania

 

Gdzie należy składać wnioski o pomoc finansową:


Wnioski wraz z załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Dodatkowe informacje można uzyskać:

• pod bezpłatnym numerem infolinii: 0800 38 00 84,

• na stronach internetowych:

www.arimr.gov.pl,

www.minrol.gov.pl,

www.cdr.gov.pl


• pod adresem e-meil: info@doplaty.gov.pl

• w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych AR i MR

• w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

 

 

Krystyna Maliszewska