Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Doradztwo dotyczące działań objętych programem Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zgodnie z zapisami rozporządzenia (projektem) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz doradzania odnośnie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy” rolnicy będą mogli korzystać z doradztwa mieszczącego się w zakresie:

1. Oceny gospodarstwa rolnego pod kątem spełnienia wymogów wzajemnej zgodności (cross – compliance) oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.

2. Opracowania planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności (cross – compliance).

3. Sporządzania w ramach działania „Program rolno-środowiskowy”:

a) planów działalności rolno-środowiskowej

b) dokumentacji przyrodniczej.


Doradzanie w w/w zakresach będą przeprowadzały osoby zatrudnione w naszym Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, które przeszły odpowiedni cykl szkoleń potwierdzony zdanym egzaminem końcowym i wpisane na listę doradców prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Rolnik będzie więc mógł podjąć współpracę z:

1. Doradcą rolniczym - w zakresie oceny i planu dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności (cross – compliance ).

2. Doradcą rolno-środowiskowym – w zakresie planów działalności rolno-środowiskowej i bieżącej konsultacji w tym temacie.

3. Ekspertem przyrodniczym – osobą, która posiada doświadczenie w rozpoznawaniu gatunków ptaków lub siedlisk przyrodniczych.


Aktualnie rolnicy mogą korzystać z usług doradców rolno-środowiskowych, którzy już zostali wpisani na listę Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego i są uprawnieni do doradzania przy sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej dla działania „Program rolno-środowiskowy”. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania PROW 2007-2013 „ Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”. Mocą tego rozporządzenia usługi doradcze będą świadczone również przez podmioty prywatne.

 

Andrzej Gmiąt