Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zadaniem EFRROW, ustanowionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005, jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich we Wspólnocie, uzupełniająca politykę rynkową i politykę wspierania dochodów w ramach wspólnej polityki rolnej, politykę spójności i wspólną politykę rybołówstwa. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. dotyczące wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich jest podstawą do opracowania Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Działania PROW 2007-2013

Zgodnie z założeniami Rozporządzenia 1698/2005, działania zgrupowane są w ramach 4 osi - priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE:

1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;

2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;

3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;

4. Leader.

 

Zgodnie z treścią projektu PROW na lata 2007-2013 w Polsce będą realizowane następujące działania:

Oś 1:

1. Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie;

2. Ułatwianie startu młodym rolnikom;

3. Renty strukturalne;

4. Modernizacja gospodarstw rolnych;

5. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;

6. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa;

7. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności;

8. Działania informacyjne i promocyjne;

9. Grupy producentów rolnych;

10. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.

Oś 2:

1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);

2. Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;

3. Program rolnośrodowiskowy;

4. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne;

5. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.

Oś 3:

1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;

3. Odnowa i rozwój wsi;

4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Oś 4:

1. Lokalne strategie rozwoju;

2. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa;

3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania.