Rozwój Obszarów Wiejskich

SIR

Operacje realizowane w ramach Planów Operacyjnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie SIR (MODR Karniowice)

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje między innymi w oparciu o operacje (projekty)  realizowane w ramach dwuletnich Planów Operacyjnych KSOW.  Operacje realizowane są w dwóch działaniach:

•    Działanie 2 – Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich,

•    Działanie 5 – Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

O terminach naborów operacji informujemy na stronie internetowej www.modr.pl.

Plan Operacyjny na lata 2014-2015:

1. Niekonwencjonalne sposoby zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych w zakresie owoców i warzyw w województwie małopolskim – wyjazd studyjny.

Celem operacji jest zapoznanie grupy rolników, doradców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie małopolskim z technologią przetwarzania oraz konserwacji nadwyżek produkcyjnych w zakresie owoców i warzyw.  W trakcie wyjazdu studyjnego przestawiona zostanie między innymi  technologia pozyskiwania soków pitnych z owoców innowacyjną metoda zimnego tłoczenia. Celem dodatkowym jest ułatwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy producentami a przedstawicielami instytucji działających w otoczeniu rolnictwa i na rzecz wdrażania innowacji w rolnictwie.


Plan Operacyjny na lata 2016-2017:

1. Budowa materii organicznej w glebie w oparciu o innowacyjne metody agrotechniczne  – zalecenia dla praktyki rolniczej.

Celem operacji jest popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie stosowania nawozów wapniowych. Wapnowanie gleb jest kluczowym elementem prawidłowej agrotechniki.  W wyniku realizacji operacji zaproponowany zostanie kompletny schemat organizacyjny obejmujący dystrybucję i racjonalne stosowanie nawozów wapniowych.  Poprzez uczestnictwo osób należących do różnych grup zawodowych działających w obszarze rolnictwa realizacja operacji sprzyjać będzie aktywizacji uczestników  oraz  tworzeniu sieci kontaktów pomiędzy osobami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie.


2. Kaskadowe szkolenie informacyjne w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz działania „Współpraca”.

Celem operacji jest aktywizowanie uczestników oraz przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz działania "Współpraca" PROW na lata 2014-2020. Beneficjentami operacji będą potencjalni uczestnicy grup operacyjnych w tym w szczególności rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki a także doradcy, przedstawiciele organizacji branżowych, konsumenckich i samorządu terytorialnego.


3. Innowacje organizacyjne w usługach agroturystycznych.

Celem operacji jest popularyzacja innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w zakresie aktywnego poszerzenia oferty o świadczenie usług edukacyjnych i organizacji szkoleń w gospodarstwach agroturystycznych. Operacja poprzez rozpowszechnianie dobrych praktyk i aktywizowanie różnych grup społecznych na rzecz rozpowszechniania nowych rozwiązań wpisuje się w priorytet PROW 2014-2020 dotyczący ułatwiania transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich a także rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.  Realizuje również cel KSOW w zakresie ułatwienia tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami rolniczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez aktywizowanie podmiotów działających w branży agroturystycznej.


4. Nowoczesne technologie w produkcji serowarskiej - warsztaty serowarskie i marketing produktów mleczarskich (operacja planowana).

Celem projektu jest ułatwienie transferu wiedzy w rolnictwie, w szczególności w gospodarstwach produkujących mleko w województwie małopolskim, poprzez praktyczne przeszkolenie osób zainteresowanych innowacyjnymi technologiami w produkcji różnych gatunków serów. Promowanie małego przetwórstwa w przyczyni się do skrócenia łańcucha żywnościowego, co z punktu widzenia małopolskiego rolnictwa przynieść może pozytywne skutki w postaci poprawy rentowności gospodarstw. Dodatkowo jest to cenna inicjatywa w odniesieniu do możliwości promocji żywności wyprodukowanej z surowców pochodzących od rodzimej rasy bydła mlecznego z zastosowaniem nowoczesnych i innowacyjnych metod, co w przyszłości może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania hodowlą bydła polskiego czerwonego.


5. Partnerstwo na rzecz produkcji ekologicznej szansą rozwoju małopolskich gospodarstw.

Celem operacji jest przedstawienie i popularyzacja innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w zakresie produkcji ekologicznej. W ramach wyjazdu zrealizowany zostanie wyjazd studyjny na teren województwa podkarpackiego. Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy rolników na temat korzyści płynących z produkcji ekologicznej, zachęcenie indywidualnych producentów, przetwórców i grup producentów do przestawiania się na ekologiczne metody produkcji a także wskazanie dobrych praktyk i rozwiązań ukierunkowanych na tworzenie spójnego rynku żywności ekologicznej.


6. Dziedzictwo kulinarne powiatu gorlickiego i nowosądeckiego jako element innowacyjności gospodarstw agroturystycznych.

Celem operacji jest popularyzacja dziedzictwa kulinarnego jako elementu wspierającego wielofunkcyjność i innowacyjność gospodarstw agroturystycznych. Operacja ma na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej  uczestników,  zajmujących się świadczeniem usług agroturystycznych, pokazanie pozytywnych przykładów w gospodarstwach prowadzących dodatkowe usługi w zakresie wytwarzania produktów żywnościowych w formie edukacyjnych pokazów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

7.  Ekologiczna uprawa roślin ogrodniczych szansą rozwoju małopolskich gospodarstw.

Projekt  obejmujący organizację konferencji oraz wydanie publikacji ma na celu poszerzenie wiedzy rolników na temat korzyści płynących ze stosowania zasad produkcji ekologicznej, zachęcenie indywidualnych producentów, przetwórców i grup producentów do przestawiania się na ekologiczne metody produkcji a w szczególności popularyzowanie innowacyjnych i ograniczających nakłady pracy rozwiązań w zakresie ekologicznej produkcji ogrodniczej.

Powyższe operacje a także koszty funkcjonowania struktury organizacyjnej KSOW w zakresie SIR  w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II pomocy technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie