Rozwój Obszarów Wiejskich

SIR

Informacja o możliwości składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2016-2017

W ramach planu operacyjnego KSOW w latach –2016 – 2017 w zakresie SIR zgłaszane mogą być operacje dotyczące działań Planu Działania KSOW na lata  2014-2020.

 Czytaj więcej »

Operacje realizowane przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w ramach schematu II pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020

 Czytaj więcej »

Planowany nabór wniosków w ramach działania 5 KSOW

W związku z  przygotowywanym  naborem na operacje realizowane w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR  Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego udzielać będzie informacji partnerom KSOW zainteresowanym przygotowywaniem projektów.

 Czytaj więcej »

Baza innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie tworzy bazę innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Zachęcamy wszystkie osoby i organizacje do podzielenia się swoimi osiągnięciami w tym zakresie poprzez  opisanie swoich doświadczeń i zamieszczenie ich w bazie danych.

 Czytaj więcej »

Lista brokerów innowacji działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Lista brokerów innowacji działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) POBIERZ

 Czytaj więcej »

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków w działaniu PROW 2014-2020 „Współpraca”

Według informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 30 czerwca 2017 roku  do dnia 31 lipca 2017 roku możliwe będzie składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca”.

 Czytaj więcej »

Umowy konsorcjum tworzonych grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”

Grupy operacyjne mogą być tworzone w różnej formie prawnej. Z wielu względów warto rozważyć utworzenie grupy w oparciu o umowę konsorcjum. Wcześniej należy sprawdzić wiarygodność członków konsorcjum i przeprowadzić analizę ekonomiczną przedsięwzięcia gwarantującą osiągnięcie celów operacji.

 Czytaj więcej »

Przykłady funkcjonowania grup operacyjnych w UE

Nowością w PROW na lata 2014-2020 jest działanie „Współpraca”, wspierające grupy operacyjne powoływane w celu opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.  Grupy operacyjne mogą łączyć wiele różnych podmiotów w szczególności rolników, instytucje naukowo–badawcze, przedsiębiorców, jak i instytucje doradcze. W Polsce pierwszy nabór wniosków zakończył się w lipcu 2017 roku natomiast nie brakuje interesujących przykładów działania grup operacyjnych w innych krajach UE. Przykłady te przedstawiane były na seminarium organizowanym przez EIP-AGRI  w maju 2017 roku.
 Czytaj więcej »

Działanie „Współpraca” w PROW na lata 2014-2020

Działanie „Współpraca” wdrażane będzie w naszym kraju po raz pierwszy.  Wsparcie dotyczyć będzie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów. W założeniach celem takiego projektu powinno być rozwiązanie praktycznego problemu poprzez opracowanie nowych rozwiązań w zakresie produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

 Czytaj więcej »

Opublikowano nowe akty prawne dotyczące PROW 2014-2020

W styczniu 2017 r. pojawiło się kilka nowych aktów prawnych regulujących wdrażanie PROW na lata 2014-2020

 Czytaj więcej »

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) utworzono w roku 2012. Podstawowym celem partnerstwa jest wsparcie strategii Europa 2020 mającej pomóc w wyprowadzeniu Unii Europejskiej z kryzysu i znalezieniu nowej drogi rozwoju w zmieniającym się szybko świecie.

 Czytaj więcej »

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - SIR

Głównym celem Sieci jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Cel główny sieci spełniany jest poprzez realizację  celów szczegółowych, którymi są tworzenie oraz funkcjonowanie  kontaktów pomiędzy rolnikami, jednostkami naukowymi, podmiotami doradczymi i przedsiębiorcami z tej branży. Dzięki współpracy mają powstać instrumenty wspierające innowacje. W obecnym okresie programowania innowacje są celem zasadniczym we wszystkich programach operacyjnych w tym również w PROW 2014-2020.

 Czytaj więcej »

Publikacja rozporządzenia w sprawie działania „Współpraca” PROW 2014-2020

W dniu 4 stycznia 2017 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020.

 Czytaj więcej »

Strona Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na Facebooku – zachęcamy do odwiedzenia i polubienia

Zachęcamy do odwiedzenia i polubienia strony: https://www.facebook.com/SiecSIR/

 Czytaj więcej »

Możliwość składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2014-2015 - do 25.08.2015

Komisja Europejska, w ramach strategii Europa 2020, podkreśla istotną rolę badań i innowacyjności w przygotowaniach UE do wyzwań przyszłości. Stąd też, zgodnie z założeniami Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, opartego na długookresowym programie wzrostu społeczno - gospodarczego Unii Europejskiej zakłozono trzy priorytet.

 Czytaj więcej »

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) - założenia

Jednym ze sposobów wspierania rozwoju rolnictwa krajów Unii Europejskiej są inwestycje w badania naukowe mające na celu zwiększanie innowacyjności. Innowacje widziane były kiedyś w sposób wąski jako skuteczne wdrażanie nowego rozwiązania technicznego (wynalazku) w praktyce. Obecnie rozumienie tego terminu nieco się zmieniło a innowacją może być praktyczne zastosowanie nowego lub istotnie ulepszonego produktu lub usługi, nowego lub ulepszonego procesu technologicznego, nowego podejścia marketingowego jak i nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych.

 Czytaj więcej »

Lista instytucji działających na rzecz propagowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą instytucji  działających na rzecz propagowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich, w tym w szczególności instytutów badawczo – rozwojowych i uczelni rolniczych.

 Czytaj więcej »

Zapraszamy do wypełnienia ankiety nt. Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI)

Czy są Państwo zainteresowani podzieleniem się opinią na temat EIP-AGRI oraz sieci EIP Network w ramach niezależnej ewaluacji dla Komisji Europejskiej?

 Czytaj więcej »

Niekonwencjonalne sposoby zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych w zakresie owoców i warzyw w województwie małopolskim - wyjazd studyjny

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zorganizował wyjazd studyjny pod nazwą „Niekonwencjonalne sposoby zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych w zakresie owoców i warzyw w województwie małopolskim”. Była to pierwsza operacja zrealizowana w Małopolsce w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Naszym celem było zapoznanie grupy rolników, doradców oraz przedstawicieli innych instytucji i organizacji  działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich z nowoczesnymi technologiami przetwarzania oraz konserwacji nadwyżek produkcyjnych owoców.

 Czytaj więcej »

Szkolenie: Budowa materii organicznej w glebie w oparciu innowacyjne metody agrotechniczne - zalecenia dla praktyki rolniczej - 15.06.2016, Konary

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematem wapnowania do udziału w jednodniowym wyjeździe szkoleniowym realizowanym w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pt. "Budowa materii organicznej w glebie w oparciu innowacyjne metody agrotechniczne - zalecenia dla praktyki rolniczej", które odbędzie się 15 czerwca br. w miejscowości Konary.

 Czytaj więcej »

Kaskadowe szkolenie informacyjne w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz działania „Współpraca”

W miesiącu październiku 2016 roku Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach będzie organizatorem cyklu szkoleń dotyczących Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz działania „Współpraca”.

 Czytaj więcej »

Innowacje w usługach agroturystycznych

6 października 2016 r. w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) odbył się wyjazd studyjny do innowacyjnych gospodarstw agroturystycznych. W wyjeździe brali udział rolnicy powiatu limanowskiego a także przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa. W czasie wyjazdu uczestnicy mieli okazje odwiedzić gospodarstwo agroturystyczne Państwa Justyny i Grzegorza Królikowskich miejscowości Tylicz w powiecie nowosądeckim.

 Czytaj więcej »

Innowacyjna metoda wapnowania pól uprawnych w Małopolsce

Zapraszamy do obejrzenia filmu nt. wapnowania pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=25HE-26chs8&t=7s

 Czytaj więcej »

Budowa materii organicznej w oparciu o innowacyjne metody agrotechniczne – zalecenia dla praktyki rolniczej

15. czerwca 2016 r. na polach i we wnętrzach, pięknie odrestaurowanego, siedemnastowiecznego pałacu Konary koło Strzelina w woj. dolnośląskim, odbyła się konferencja poświęcona dwóm najważniejszym elementom systemu nawożenia roślin uprawnych: kontroli gospodarki materii organicznej i regulacji odczynu gleby.

 Czytaj więcej »

Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2017 r. - nabór wniosków w terminie 10-23.02.2017

Ogłoszenie o konkursie nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017

 Czytaj więcej »