Rozwój Obszarów Wiejskich

PROW 2014 - 2020

Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku

Dyskusja o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 r. została zainicjowana podczas zakończonego w 2008 r. Przeglądu WPR (ang. Health Check), w ramach którego zmodyfikowano instrumenty obecnej WPR, nie naruszając przy tym jej struktury, w szczególności nie dokonując istotnych zmian w wysokości pułapów (kopert) krajowych i wysokości wsparcia w poszczególnych obszarach. Przegląd WPR, pomimo tego, że nie zakładał przeprowadzenia głębokich reform tej polityki, wytyczył kierunki przyszłych zmian.

 Czytaj więcej »

Zmiany w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020

Celem programu rolno-środowiskowo-klimatycznego jest wsparcie rolników podejmujących dodatkowe działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W ramach programu dostępnych jest kilka zestawów działań (pakietów) za realizację których przysługuje płatność niezależna od dopłat obszarowych. W ramach pakietu rolnictwo zrównoważone promowane jest zbilansowane gospodarowanie w oparciu o plan nawozowy i zróżnicowany płodozmian. W pakiecie ochrona gleb i wód rolnicy otrzymują dodatkowe dopłaty w zamian za wysiew poplonów (pakiet dostępny jest jedynie na obszarach zagrożonych erozja wodną).

 Czytaj więcej »

Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku

Wspólna Polityka Rolna, historycznie pierwsza spośród wspólnych polityk społeczno-ekonomicznych Wspólnot Europejskich, na przestrzeni kilku dziesięcioleci podlegała ciągłej ewolucji. Zmieniające się uwarunkowania zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne wymagały sprostania wielu wyzwaniom, co odzwierciedlały kolejne reformy tej polityki.

 Czytaj więcej »

Propozycje reformy WPR po roku 2013 przedstawione przez Komisarza UE ds. rolnych w dniu 12.10.2011

Dyskusja o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 r. została zainicjowana podczas zakończonego w 2008 r. Przeglądu WPR (ang. Health Check), w ramach którego zmodyfikowano instrumenty obecnej WPR, nie naruszając przy tym jej struktury, w szczególności nie dokonując istotnych zmian w wysokości pułapów (kopert) krajowych i wysokości wsparcia w poszczególnych obszarach.  Czytaj więcej »

Jaka będzie Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku

Ważne, że będzie. Zgodziły się na to, wszystkie kraje Unii Europejskiej. Wspólna Polityka Rolna, to jedna z najstarszych i najkosztowniejszych polityk UE. Istnieje nieprzerwanie od pięćdziesięciu lat i pochłania, największą ilość pieniędzy z unijnego budżetu. Aktualnie jest to około 55 mld. euro rocznie i prawdopodobnie co najmniej tyle samo zapewni Komisja Europejska na realizację tej polityki w następnym okresie programowania obejmującym lata 2014 – 2020.  Czytaj więcej »

Konsultacje publiczne nt. WPR

2 lutego 2017 r. komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan otworzył konsultacje społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zachęca wszystkich, w szczególności rolników, organizacje branżowe i inne zainteresowane strony do udziału w tych konsultacjach. Potrwają one od 2 lutego do 2 maja 2017 r.

 Czytaj więcej »

Dopłaty bezpośrednie w roku 2015

W roku 2014 dopłaty bezpośrednie przyznawane były po raz ostatni na znanych wszystkim zasadach.  Od roku przyszłego roku rolników czekają  zmiany wynikające z reformy Wspólnej Polityki Rolnej.  Większa jest natomiast pula środków, co udało się osiągnąć między innymi na skutek przesunięcia  kwoty 2,34 mld euro z PROW 2014-2020.

 Czytaj więcej »

Projektowane stawki dopłat bezpośrednich za rok 2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieściło projekty rozporządzeń dotyczących planowanych stawek płatności bezpośrednich za rok 2017.

 Czytaj więcej »

Planowane nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2018

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. W załączeniu znajduje się harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do 31.12.2018 r.

 Czytaj więcej »

Wsparcie dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Według informacji ARiMR  od  dnia 25 września do 24 października 2017 roku możliwe będzie   składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw,  którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

 Czytaj więcej »

Informacje dot. poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

21 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego PROW 2014–2020 (Dz. U., poz. 1371).

 Czytaj więcej »

Nowa perspektywa finansowa dla polskiego rolnictwa - budżet UE na lata 2014-2020

Parlament Europejski przyjął 19 listopada 2013 w Strasburgu budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zaplanowano w nim, że wydatki Wspólnoty w najbliższych siedmiu latach, w zobowiązaniach wyniosą 960 mld euro, a w rzeczywistych płatnościach ponad 908 mld euro. Polska, w ramach tego budżetu, otrzyma  najwięcej pieniędzy spośród wszystkich państw UE. Licząc w cenach bieżących, będzie to ok. 115 mld euro, a nasza składka wyniesie ok. 30 mld euro.

 Czytaj więcej »

Nowa pomoc dla producentów mleka, świń, owoców i warzyw

Dnia 28 września 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadza ono możliwość udzielania pomocy finansowej producentom mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie, powstałych w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r. niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym i  zobowiązań cywilnoprawnych.

 Czytaj więcej »

„Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”

W dniach od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to  drugi nabór wniosków o takie wsparcie w ramach PROW 2014 – 2020. Poprzedni nabór odbył się od 20 sierpnia do 16 września 2015 r.

 Czytaj więcej »

Reorientacja zawodowa rolników w nowej perspektywie finansowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020

W Polsce jest około 1,5 mln gospodarstw rolnych o powierzchni większej niż1ha, w tym 1,36 mln gospodarstw korzystających z dopłat bezpośrednich. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w naszym kraju wynosi 11,2 ha. Około 862 tys. gospodarstw dysponuje powierzchnią gruntów mniejszą niż 5 ha.

 Czytaj więcej »

Nowe instrumenty finansowania WPR 2014-2020

Trwające prace nad nową perspektywą programowo-finansową UE wskazują że w ogólnym zarysie  będzie ona kontynuacją poprzedniego okresu finansowego, to jest finansowania z lat 2007-2013. Zmiany dotyczyć będą głównie przygotowania dokumentów programowych, wdrażania polityk oraz współfinansowania z budżetu UE.

 Czytaj więcej »

PROW 2014-2020 dla małych gospodarstw

15 kwietnia 2014 r. projekt trzeciej wersji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został zatwierdzony i przekazany do Komisji Europejskiej do dalszych uzgodnień. Planowany budżet programu wynosi 13,5 mld euro a szczególny nacisk położony został na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, inwestycje oraz działania związane z ochroną środowiska.

 Czytaj więcej »

Ankieta nt. działań do planu działania KSOW w perspektywie finansowej 2014–2020

Partnerów KSOW zapraszamy do wypełnienia ankiety mającej na celu zebranie opinii na temat działań, które mają być realizowane w ramach Planu Działania KSOW w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Zebrane propozycje będą mogły stać się częścią Planu Działania i być realizowane w ramach KSOW. Termin wypełnienia ankiety upływa w dniu 10 czerwca 2015 roku.

 Czytaj więcej »

„Premie dla młodych rolników”

W dniu 13 lipca 2015 roku podpisano oczekiwane rozporządzenie dotyczące wsparcia młodych rolników  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  O premię wysokości 100 tys. złotych wypłacaną w 2 ratach (80% i 20%) starać się  mogą  osoby fizyczne w wieku od 18 do 40 lat, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub deklarujące ich uzupełnienie w ciągu 36 miesięcy od otrzymania decyzji.

 Czytaj więcej »

Od grudnia 2015 r. nabór wniosków w ramach „Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020

W bieżącym roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Czytaj więcej »

Wybrane propozycje dla rolników z PROW 2014-2020

W ostanich latach dla wielu gospodarstw rolnych istotnym źródłem finansowania inwestycji były fundusze unijne. Środki finansowe, które dotarły na wieś w dużej mierze przyczyniły się do poprawy funkcjonowania gospodarstw i podniesienia komfortu życia i pracy polskich rolników.

 Czytaj więcej »

PROW 2014-2020 - harmonogram planowanych naborów

 Czytaj więcej »

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

8. sierpnia 2016 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Pozycja D.U. 1196).

 Czytaj więcej »

Wsparcie dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – składanie wniosków w terminie 12.09 – 11.10.2016

Począwszy od 12 września aż do 11 października 2016 roku będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

 Czytaj więcej »

Prawo na wsi - ważne terminy, nowelizacje

Jednym z niezbędnych załączników składanych przez rolników przy składaniu wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej  jest „Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”.

 Czytaj więcej »

Zmiany w dopłatach do produkcji rolnej

W związku z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej co do części stosowanych w Polsce w latach 2015-2016 płatności do produkcji rolnej ministerstwo rolnictwa planuje zmiany w dopłatach. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji finansowych koniecznym jest ukierunkowanie wsparcia na sektory, w których sytuacja dochodowa jest najtrudniejsza i gdzie utrzymuje się spadkowa tendencja w produkcji.

 Czytaj więcej »

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 przewidziano wsparcie przedsiębiorczości poprzez :

1.    Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

2.    Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych

3.    Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

4.    Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach LEADER.

 Czytaj więcej »

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Od 31 października do 29 listopada 2016 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" finansowane ze środków PROW 2014 - 2020. Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

 Czytaj więcej »

Wsparcie finansowe w ramach działań administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego

Przypominamy, iż Agencja Rynku Rolnego, pragnąc stymulować wzrost sprzedaży polskich produktów żywnościowych o wysokiej jakości (zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych), oraz  mając na celu zwiększenie poziomu innowacyjności polskiego rolnictwa, oferuje producentom żywności wsparcie, w ramach szeregu mechanizmów, którymi dysponuje.

 Czytaj więcej »