Technologia

Procedura korzystania z usług doradczych

Procedury korzystania z usług doradczych

Z usług doradczych mogą skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które: w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy otrzymały płatność bezpośrednią, albo ostateczną decyzję o przyznaniu jednolitej płatności obszarowej; posiadają numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; prowadzą działalność w zakresie produkcji roślinnej albo w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej; nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005 r. str. 1 z późn. zm.)  Czytaj więcej »