Technologia

Cross Compliance

Procedury korzystania z usług doradczych

Z usług doradczych mogą skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

 • w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy otrzymały płatność bezpośrednią, albo ostateczną decyzję o przyznaniu jednolitej płatności obszarowej;
 • posiadają numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • prowadzą działalność w zakresie produkcji roślinnej albo w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005 r. str. 1 z późn. zm.)

Aby żeby skorzystać z usługi należy:

 1. Zawrzeć umowę w formie pisemnej z podmiotem doradczym o świadczenie przynajmniej:
  • usługi kompleksowej oceny gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymogów wzajemnej zgodności oraz
  • usługi polegającej na kompleksowej ocenie gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Złożyć wniosek o przyznanie pomocy z tytułu korzystania z usług.
 3. Skorzystać z usług doradczych przed upływem 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna.
 4. Pokryć 20% kosztów kwalifikowanych i 22% VAT
 5. Złożyć wniosek o płatność.

Termin i miejsce składania wniosków:

 1. Wnioski wraz z załącznikami składamy do Biura Powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
 2. Wnioski składamy raz w danym roku (w tym lasy) i przyjmowane są do wyczerpania limitów środków.
 3. W przypadku gdy usługi doradcze objęte umową nie zostały zrealizowane do dnia upływu terminu złożenia wniosku o płatność, beneficjent składa wniosek o płatność w kolejnym roku kalendarzowym, ale nie później niż w okresie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

Wysokość pomocy

 1. Pomoc wynosi 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych netto na usługi doradcze zrealizowane po dniu, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna.
 2. Suma płatności w latach 2007-2013 nie może przekroczyć równowartości 1500 euro (ok. 6000 zł)