Przetargi

Aktualne przetargi


Przetargi po terminie składania ofert


Data ogłoszenia: 2017-03-16

Ogłoszenie - nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu

O G Ł O S Z E N I E

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż:

Samochodu osobowego Volkswagen Caravelle Cl nr rej KRA 6263J, rok produkcji 1995, przebieg 413 tyś km, za cenę wywoławczą 3.500,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Wadium w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić na konto nr 53 1130 1150 0012 1274 4520 0002 Bank Gospodarstwa Krajowego lub w kasie MODR do dnia 23.03.2017r. do godz 9.45

Pojazd można oglądać:
  • Do dnia 17.03.2017r w siedzibie PZDR w Nowym Sączu ul. Kraszewskiego 44 w godzinach 8.00 - 15.00
  • Od dnia 20.03.2017 w siedzibie MODR Karniowice (gmina Zabierzów) w godzinach 9.00 - 15.00.

Pisemne oferty należy składać do dnia 23.03.2017 r do godziny 10.00 drogą pocztową bądź osobiście w sekretariacie MODR Karniowice w godz. 7.30 do 15.30 na adres:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach
Os. XXXV-lecia PRL 9
32-082 Bolechowice

Z dopiskiem:
"Oferta na zakup samochodu (wpisać nazwę) " nie otwierać przed 23.03.2017 r do godziny 10.15

Oferta winna zawierać:
- dokładne dane oferenta (imię, nazwisko, adres, tel.)
- dane pojazdu, na który składana jest oferta (Marka, model nr rejestracyjny)
- oferowaną cenę zakupu (liczbowo i słownie)

Oferty, od których do chwili otwarcia ofert nie wpłynie wadium, nie będą rozpatrywane

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2017 o godz. 10.15

Dyrektor MODR z siedzibą w Karniowicach
Marek Kwiatkowski