Technologia

Inne

Certyfikacja integrowanej produkcji roślinnej

Producenci płodów rolnych chcący sprzedawać swoje towary na unijnych rynkach mogą starać się o znakowanie wyprodukowanych owoców i warzyw znakiem Integrowanej Produkcji świadczącym o tym, że żywność, którą oferują do sprzedaży jest bezpieczna dla ludzi.

 Czytaj więcej »

Ochrona rzepaku przed szkodnikami

Rzepak jest w Polsce i w wielu państwach Europy najważniejszą rośliną oleistą. Spośród roślin rolniczych rzepak jest gatunkiem zdolnym do wyprodukowania największej ilości tłuszczu i wartościowego białka z jednostki powierzchni. Nasiona wielu odmian zawierają około 45 – 50 % tłuszczu, i 21 – 24 % wartościowego białka.

 Czytaj więcej »

Obowiązki rolników wynikające z ustawy o ochronie roślin

Środki ochrony roślin wpływają na środowisko i zdrowie ludzi. Stosowanie środków ochrony roślin jest regulowane przez coraz bardziej rygorystyczne przepisy. Najważniejsze z nich zapisane są w ustawie o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r.

 Czytaj więcej »

Zmiany w rejestracji i reklasyfikacji środków owado- i grzybobójczych stosowanych w ochronie rzepaku

Rzepak jest w Polsce i w wielu państwach Europy najważniejszą rośliną oleistą. Spośród roślin rolniczych rzepak jest gatunkiem zdolnym do wyprodukowania największej ilości tłuszczu i wartościowego białka z jednostki powierzchni. Nasiona wielu odmian zawierają około 45–50% tłuszczu i 21–24% wartościowego białka. Następujący obecnie w Polsce rozwój produkcji biopaliw oraz rosnące zapotrzebowanie na rośliny oleiste, spowoduje najprawdopodobniej wzrost areału uprawy rzepaku w najbliższych latach, nawet do około 1 mln ha. Jednocześnie uprawa rzepaku wymaga dużych nakładów, jeśli chodzi o użycie nawozów, nasion, środków ochrony roślin.

 Czytaj więcej »

Uwarunkowania produkcji rzepaku ozimego

Wysoki plon rzepaku świadczy o profesjonalnej uprawie tej rośliny. Wszelkie zaniedbania dotyczące terminu i ilości wysiewu oraz prac pielęgnacyjnych odbijają się ujemnie na wysokości plonów. Jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokiej jakości rzepaku jest dobre przygotowanie gleby pod zasiew. Niedokładne przyoranie resztek pożniwnych lub zbyt rozpylona gleba znacznie utrudniają jesienny rozwój tej rośliny.

 Czytaj więcej »

Alternatywne dla opryskiwaczy szczudłowych techniki ochrony polowych upraw wysokich

Metoda ta może znaleźć ograniczone zastosowanie ze względu na szczególne warunki możliwości jej dopuszczenia. Ważniejsze warunki to minimalna wielkość chronionej plantacji która powinna wynosić co najmniej 5 ha oraz jej oddalenie co najmniej na odległość 500 m od obiektów takich jak pasieki, plantacje roślin zielarskich, rezerwaty przyrody, parki narodowe, stanowiska objęte ochroną gatunkową, wody powierzchniowe oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody.

 Czytaj więcej »

Pożniwna uprawa roli

W zespole  uprawek  występują możliwości modyfikacji różnych technik upraw. Rolnik podejmując decyzje o sposobie uprawy wie jakim sprzętem dysponuje, zna własne gleby, przebieg pogody w danym rejonie, po lustracji polowej potrafi ocenić stan pola po zbiorze rośliny przedplonowej , zna wymagania rośliny następczej i okres czasu od zbioru przedplonu do wysiewu rośliny następczej.

 Czytaj więcej »

Zioła proste w uprawie

Zioła poprawiają smak i aromat potraw, samym wyglądem pobudzają apetyt, a przy tym mają działanie lecznicze. Na co dzień używasz świeżego koperku, natki pietruszki i szczypiorku, pozostałe zioła znasz z torebki. Suszone nie mogą się jednak równać ze świeżymi, niektóre w trakcie suszenia zupełnie zmieniają smak, a często tracą aromat. Wystarczy powąchać listek bazylii i torebkę suszu.

 Czytaj więcej »

Chroń własne zdrowie przy stosowaniu środków ochrony roślin

Obserwując pracę rolników przy stosowaniu środków ochrony roślin często dostrzegam jak lekceważą procedury mogące zabezpieczyć rolnika przed negatywnymi skutkami środków ochrony roślin na jego zdrowie. Staje się więc koniecznością często przypominać o zagrożeniach jakie mają miejsce przy wykonywaniu tej pracy.

 Czytaj więcej »

Rolniku skorzystaj z bezpłatnego monitoringu warunków wilgotnościowych gleb

Instytut Technologiczno- Przyrodniczy  w ramach realizowanego  Programu Wieloletniego, którego głównym celem jest poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa technicznego i energetycznego w rolnictwie, opracował „Pomiarowo-informatyczny system monitoringu warunków agrometeorologicznych i hydrologicznych w zlewniach rolniczych i ekosystemach rolniczych”. 

 Czytaj więcej »

Mechanizacja rolnictwa - stosowanie środków ochrony roślin

Dopuszczenie środka ochrony roślin do stosowania na terytorium Polski odbywa się na podstawie zezwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanego na ściśle określony czas. W zezwoleniu podaje się nazwę podmiotu krajowego lub zagranicznego, posiadającego przedstawicielstwo, najczęściej w Warszawie, z dokładnym adresem i telefonem.

 Czytaj więcej »

Znaczenie wapnia w odżywianiu rzepaku ozimego

Rzepak ozimy należy do upraw intensywnych – żeby wydał wysoki plon potrzebuje właściwej agrotechniki (ważny jest zwłaszcza termin siewu) i nawożenia. Oczywiście bardzo istotny jest przy tym wybór dobrej odmiany rzepaku, o określonych parametrach użytkowych. Rzepak jest rośliną, która pobiera znaczne ilości składników pokarmowych z gleby.

 Czytaj więcej »

Nawożenie buraka cukrowego

Burak cukrowy to uprawa, która wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem producentów rolnych mimo, że jest to uprawa czasochłonna i co ważniejsze kosztochłonna. Zajmijmy się jednym z najważniejszych aspektów w produkcji buraka, a mianowicie nawożeniem.

 Czytaj więcej »

Nowe narzędzie w walce z chwastami w rzepaku (petoksamid z chlomazonem)

W maju 2014 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zezwolenie na wprowadzanie do obrotu środka, który jest mieszaniną petoksamidu z chlomazonem przeznaczoną do kontroli zachwaszczenia w rzepaku ozimym.

 Czytaj więcej »

Mikroskładniki w dokarmianiu dolistnym kapusty głowiastej

Nawożenie głównymi dawkami jest podstawą formą odżywiania roślin, niemniej jednak nawożenie pogłówne i dolistne odgrywa znaczącą rolę w produkcji warzyw. W dużej mierze mikroelementy w istotny sposób wpływają na wysokość plonu i jego jakość, zarówno w trakcie okresu wegetacji, jak i na jakość pozbiorczą produkowanego warzywa.

 Czytaj więcej »

Jesienne dokarmianie rzepaku

Podstawowym celem plantatorów rzepaku jest zwiększenie wydajności upraw – uzyskanie wysokich plonów o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Niestety, nawet restrykcyjne przestrzeganie prawidłowych zasad agrotechnicznych nie zawsze jest działaniem wystarczającym, zapewniającym sukces produkcji. Jednym z podstawowych czynników w tej uprawie, które determinują wysokość przyszłych plonów, jest terminowe i dokładne wykonanie siewu. Od staranności wykonania tego zabiegu w znacznej mierze zależy rentowność produkcji.

 Czytaj więcej »

Nawozy azotowe – świadomy wybór

Przełom lata i jesieni dla wielu rolników jest okresem, kiedy podejmowana jest  decyzja o zakupie nawozów azotowych na przyszły sezon wegetacyjny. Wynika to między innymi z nieco atrakcyjniejszych cen tych produktów w tym czasie i ich dobrej dostępności na rynku. Zwykle jest tak, że im bliżej wiosny, tym ceny wyższe, a dostępność towaru mniejsza. Dlatego część rolników decyduje się na zakup azotu już teraz.

 Czytaj więcej »

Przełom w odżywianiu fosforem

Fosfor wraz z azotem i potasem jest tzw. pierwiastkiem pierwszoplanowym, a więc głównym składnikiem odżywczym roślin. Stosowany jest najczęściej przed siewem roślin uprawnych, zaleca się jego wcześniejsze wymieszanie z glebą. Spełnia ważne funkcje plonotwórcze – dostarcza energii do życia roślin, bierze udział w procesie fotosyntezy, powstawaniu węglowodanów, białek i tłuszczów.

 Czytaj więcej »

Mikroelementy w uprawie marchwi

Mikroelementy w uprawie marchwi są istotnym elementem w produkcji dobrej jakości tego warzywa. Do niedawna jeszcze zaniedbywano ten aspekt nawożenia lub traktowano go z mniejszą wagą w stosunku do nawożenia NPK.

 Czytaj więcej »

Rzepak ozimy: mieszańce zrestorowane wyhodowane w systemie Ogura

Z roku na rok rośnie liczba zarejestrowanych odmian rzepaku ozimego między innymi zrestorowanych hybryd wyhodowanych w systemie Ogura. System ten oparty jest na liniach męsko-sterylnych i przywracającym płodność restorerze. Jest to ogólnie dostępny i aktualnie najczęściej stosowany przez większość liczących się europejskich hodowli system.

 Czytaj więcej »

Jak skutecznie walczyć ze słodyszkiem rzepakowym

Jednym z groźniejszych gatunków owadów żerujących na plantacjach rzepaku jest słodyszek rzepakowy. W skrajnych przypadkach szkody spowodowane przez tego szkodnika mogą obniżyć plony nawet o kilkadziesiąt procent. Kiedy rośliny rzepaku osiągają fazę początku rozwoju pąków kwiatowych następuje nalot agrofaga. Jego zwalczanie nie należy do prostych zadań.

 Czytaj więcej »

Przełom w uprawie rzepaku, wybór odpowiedniej odmiany

Jednym z większych zagrożeń w uprawie rzepaku jest występowanie licznych gatunków chwastów, których rozwojowi sprzyja jesienny okres wegetacji odmian ozimych (chwasty rosną intensywniej niż rośliny rzepaku – konkurencyjność jest w tym czasie największa zarówno dla siewek, jak i młodych roślin).

 Czytaj więcej »

Rola postępu odmianowego i zarządzania odpornością odmian na choroby w integrowanej ochronie roślin

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupii Wielkiej k/Poznania przekazał opracowanie przeglądowe nt. wykorzystania odmian w integrowanej ochronie roślin. Materiał ten ma charakter informacyjny.

 Czytaj więcej »

Integrowana ochrona roślin od 1 stycznia 2014 r.

Podstawą integrowanej ochrony roślin jest stosowanie „dobrej praktyki ochrony roślin”, której definicję zawarto w art. 3 pkt 18 rozporządzenia nr 1107/2009. 18). „Dobra praktyka ochrony roślin” oznacza praktykę, w której zabiegi z użyciem środków ochrony roślin stosowanych do danych roślin lub produktów roślinnych, zgodnie z warunkami dozwolonego stosowania, są wybierane, dawkowane i planowane tak, aby zapewnić akceptowalną skuteczność przy minimalnej niezbędnej ilości, z właściwym uwzględnieniem miejscowych warunków oraz możliwości zwalczania metodami mechanicznymi i biologicznymi.

 Czytaj więcej »

Rolniku, pamiętaj o BHP

Wiosna dla większości rolników to czas, kiedy rozpoczęliśmy sezon prac polowych. Dlatego też warto przypomnieć kilka zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w gospodarstwie rolnym, a w szczególności w kwestii obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w codziennej pracy.

 Czytaj więcej »

Konieczność rejestracji występowania ślimaków nagich w uprawach roślin

W związku z rozprzestrzenianiem się szkodliwych ślimaków nagich, konieczna jest rejestracja ich występowania w uprawach roślin. Dotyczy to zwłaszcza roślin bobowatych i oleistych, które w ostatnich latach są szczególnie narażone na uszkodzenia przez ślimaki.

 Czytaj więcej »